ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 5

1ዬሱሴ ሜሲሄ ማዔሢ ጉሙርቃሢ ቢያ ፆኦሲ ናይኬ፤ ዓዳሢ ናሽካሢ ቢያ ናዓሢያ ናሽካኔ። 2ፆኦሲ ናኣቶ ኑ ናሽካያ ማዔሢ ኑ ዔራንዳሢ ፆኦሲ ናሽኪ፥ ዒዛኮ ዓይሢፆዋ ኑ ኩንሤ ዎዶናኬ። 3ፆኦሲ ናሽኪሢ ጌይሢ ዒዛኮ ዓይሢፆ ኩንሥሢኬ፤ ዒዛኮ ዓይሢፃ ሜታሳያቱዋሴ። 4ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ቢያ ዓጮ ባሻያታሢሮኬ፤ ዓጮ ኑ ባሻንዳሢያ ፆኦሲ ጉሙርቂፆናኬ። 5ዓጮ ባሻንዳሢ ዬሱሴ ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ጉሙርቃሢ ሌሊኬ። 6ዒዛኮ ማስቲፆ ዔርዛ ዋኣፆንታ ሃይቦ ዔርዛ ሱጉፆንታ ኬስኬሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓኬ፤ ዒዛኮ ኬስኬሢ ዋኣሢ ሌሊቱዋንቴ ዋኣሢና ሱጉሢናኬ፤ ዬይ ጎኔ ማዔሢ ዓያኖ ጌኤዣ ማርካዻኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓያኖ ጌኤዣ ጎኔ ኬኤዛያታሢሮኬ። 7ዬያሮ ዒዛኮ ሃይሦ ማርካ ዓኣኔ፤ 8ዬያታ ዓያና ጌኤሺንታ ዋኣሢንታ ሱጉሢንታኬ፤ ዬንሢ ሃይሦንሢ ማርካዻ ማርካታ ፔቴ ማዓያኬ። 9ዓሲ ማርካዻ ማርካቶ ኑ ዔካኔ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ማርካታ ቢያይዳፓ ባሼኬ። ፆኦሲ ፔኤኮ ናዓሢ ዛሎ ማርካዼ ማርካታ ያዺኬ። 10ፆኦሲ ናዓሢ ጉሙርቃሢኮ ዬይ ማርካታ ዒና ዓኣኔ። ፆኦሲ ጉሙርቁዋኣሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ፔኤኮ ናዖ ዛሎ ማርካዼ ማርካቶ ጉሙርቂባኣሢሮ ፆኦሲ ሉኡቄያ ማሃኔ። 11ዬይ ማርካታ ፆኦሲ ናንጊና ናንጊ ኑም ዒንጌሢና ዬያ ናንጎ ዒዛኮ ናዓሢ ዒንጋያታሢ ማርካዻያኬ። 12ፆኦሲ ናዓሢ ዓኣሢኮ ናንጊ ዓኣኔ፤ ፆኦሲ ናዓሢ ባኣሢኮ ጋዓንቴ ናንጊ ባኣሴ። 13ዒንሢ፥ ፆኦዛሢ ናዓሢ ሱንፆና ጉሙርቃዞንሢኮ ቢያ ናንጊና ናንጊ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ሃያ ቢያ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። 14ዓይጎ ባኣዚያ ማዖም ዒዛ ማሊፆጉዲ ኑ ሺኢቄቴ ኑም ዒ ዋይዛንዳሢ ኑ ጉሙርቃኔ፤ ፆኦሲ ቤርታ ኑኡኮ ዓኣ ጫርሹማ ዬያኬ። 15ኑ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዒ ዋይዛሢ ኑ ዔሬቴ ዒዛይዳፓ ኑ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዔኬሢ ኑ ዔራኔ። 16ዖኦኒያ ፔኤኮ ዒሻሢያ ማዖም ሚሼሎ ዎዹዋ ጎሜ ማዻንቴ ዴንቄቴ ዒዛም ሺኢቆንጎ፤ ዬያ ዓሢና ዓሴሎና ጎማ ዎዹዋያ ማዔቴ ፆኦሲ ዒዛም ናንጊ ዒንጋንዳኔ። ጋዓንቴ ዎዻ ጎሜ ዓኣኔ፤ ዬያጉዴ ጎሞም ሺኢቆንጎ ታ ጎዑዋሴ። 17ፑርታ ማዾ ቢያ ጎሜኬ፤ ማዔቴያ ዎዹዋ ጎሜ ዓኣኔ። 18ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ቢያ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጉዋኣሢ ኑ ዔራኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒዛ ካፓሢሮኬ፤ ፃላሄያ ዒዛ ካኣሙዋሴ። 19ኑኡኒ ፆኦሲ ዓሲ ማዔሢ፤ ሃሣ ዓጫ ጉቤ ፃላሄ ዓሲ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 20ፆኦሲ ናዓሢ ሙኬሢና ጎኔ ማዔሢ፥ ዒዛ ኑ ዔራንዳጉዲ ማሊ ጶቂሣ ዒና ኑም ዒንጌሢያ ኑ ዔራኔ፤ ኑኡኒ ዬያ ጎኔ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ናንጋኔ፤ ዒዚ ጎኔ ፆኦሲ ሃሣ ናንጊና ናንጊ ዒንጋያኬ። 21ታ ናይዮቴ! ሜሌ ፆኦዞ ካኣሽኪሢዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\