ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ማዾም ዳኬ ጴፂሮሴይዳፓ፦ ጳንፆሴይዳ፥ ጋላቲያይዳ፥ ቄጶዶቂያይዳ፥ ዒሲያይዳ፥ ቢታኒያ ዓጮይዳ ዳኪንቲፆና ላኣሊንቲ ዴንዲ ናንጋ ዓሶም፤ 2ፆኦሲ ዓዳሢና ቤርታዺ ዔርቲ ዶኦሪንቴዞንሢም፥ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዓይሢንታኒና ዒዛኮ ሱጉፆና ፑጪንቲ ማስቲ ጌኤሽካኒ ዓያኖ ጌኤዦና ዱማዼዞንሢም፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆንታ ኮሹሞንታ ዒንሢም ዺቦንጎ። 3ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎና ናንጊ ማዔ ዎዞ ኑም ዒንጌሢ፥ ዼኤፖ ማኣሪፆና ዓኪ ሾይንቲ፥ ፔ ናይ ኑና ማሄሢ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶንጎ፤ 4ዒዚ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ባይቁዋያና ፑርቱዋያ፥ ሃሣ ጪንቁዋያ ማዔ ዒንጊንታ ዓጮ ኑ ዻካላንዳጉዲ ኑም ጊኢጊሼኔ። 5ዒንሢያ ጋፒንፆ ኬሎና ፔጋዻንዳ ዻቂንቶም ጉሙርቂሢ ዛላና ፆኦሲኮ ዎልቆና ካፒንቲ ዓኣኔ። 6ኮይሳ ባኣዚ ማዒ ጴዼም ዱማ ዱማ ዓይጎ ሜቶናታዖ ዒንሢ ዓኣያታቶዋ ዬኖ ባኮና ዒንሢ ዎዎዛዹዋቴ። 7ሃይ ሜታ ዒንሢ ሄሌሢ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆኮ ጎኑሞ ዛጋኒኬ፤ ሳዖይዳ ባይቃ ዎርቄ ጎዖ ባካታዖ ታሚዳ ዓጊ ጎኑማ ዛጊንታኔ፤ ዒንሢኮ ጋዓንቴ ዎርቆይዳፓ ባሼ ማዔ ቦንቺንቴ ጉሙርቂፃ ዬያጉዲ ዛጊንታኒ ኮይሳኔ፤ ዬያይዲ ዒንሢኮ ዛጊንቴ ጉሙርቂፃ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ጋላታንታ ቦንቾንታ ሃሣ ዼጊ ጌዒሢያ ዒንሢም ማዓንዳኔ። 8ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛጊባኣያ ማዔያታቶዋ ዒንሢ ዒዛ ናሽካኔ፤ ሃሣ ያዺ ዒንሢ ዛጊባኣያ ማዔቴያ ዒዛ ጉሙርቂ፥ ዻንጋና ኬኤዛኒ ዳንዳዒንቱዋያ ቦንቺንቴ ዎዛና ዒንሢ ዎዛዼኔ። 9ዓይጎሮ ጌዔቶ ጉሙርቂፆ ዒንሢሲኮ ማሊፆ ማዔ ዒንሢ ሼምፓሢ ዻቂንቶ ዒንሢ ዔኪ ዔኪ ዓኣሢሮኬ። 10ዬኖ ዻቂንቶ ባኮ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ኮሺ ኮዒ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ፆኦሲ ዒንሢም ዒንጋንዳ ኮሹሞ ዒንጊፆ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 11ዔያቶ ጊዳ ዓኣ ኪሪስቶሴኮ ዓያና ሜሲሄይዳ ሄላንዳ ሜቶና ሜቶኮ ጊንፆይዳ ዒዚ ዴንቃንዳ ቦንቾ ቤርታዺ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ዔያታኣ ዬይ ቢያ ዎማ ዎዶና፥ ሃሣ ዎይቲ ማዓንዳቴያ ማሊ ኮሺ ዛጌኔ፤ 12ዬያታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ማዼሢ ዒንሢም ማዓንዳፓዓቴም ፔኤም ማዒባኣሢ ዔያቶም ፔጋዺ ዔርቴኔ፤ ዔያታ ዒንሢም ማዼሢ ጫሪንጫፓ ዳኪንቴ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ሃሢ ኮዦ ሃይሶ ዒንሢም ኬኤዛ ዓሳ ኬኤዜ ባኮ ፔጋሲሢናኬ፤ ዬያ ባኮ ፆኦሲ ኪኢታንቻታዖ ዛጋኒ ኮሺ ሱኡካዼኔ። 13ዬያሮ ዒኖ ዒንሢኮ ማዾም ጊኢጊሺ፥ ኮይሳ ናንጊ ዳምቤና ናንጊ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ዒንሢ ዴንቃንዳ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎና ጉቤ ማዔ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ። 14ፆኦሲም ዓይሢንታ ናይ ዒንሢ ማዔሢሮ ዔራቶ ዓቲሢና ቤርታ ዒንሢኮ ዓኣ ፑርቶ ማዾ ሱኡኮ ኩንሢፖቴ፤ 15ጋዓንቴ ዒንሢ ዔኤሌ ፆኦዛሢ ጌኤሺ ማዔሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ናንጎና ቢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ፤ 16ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ታኣኒ ጌኤሺ ማዔሢሮ ዒንሢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 17ዖኦማኣ ዱማሱዋዖ ፔቴ ፔቴሢዳ ማዾ ማዾ ጎይፆ ዎጋ ፆኦዛሢ «ኑ ዓዳሢ» ጌዒ ዔኤላያ ዒንሢ ማዔቶ፥ ሃያ ሳዖይዳ ሾኦቹሞና ዓኣዖ ዒዛ ዒጊጪሢና ናንጉዋቴ። 18ዒንሢኮ ዓዶንሢዳፓ ዒንሢ ዻካሌ ማኣዱዋ ናንጎይዳፓ ዒንሢ ጊንሣ ሻንቂንቴሢ ባይቃ ባኣዚ፥ ሚኢሼና ዎርቄና ማዒባኣሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ 19ጋዓንቴ ዒንሢ ሻንቂንቴሢ ፑርታ ባኣዚና ፓጬ ባኣዚባኣ ማራይ ማዔ ኪሪስቶሴኮ ቢያፓ ባሻ ሱጉፆናኬ። 20ዒዚ ዶኦሪንቴሢ ሳዓ ማዢንታንዳሢኮ ቤርታዺ ማዓዛ ሃሢ ጋዓንቴ ጋፒንፆ ዎዶይዳ ዒንሢ ዛሎሮ ጌዒ ዒ ፔጋዺ ጴዼኔ። 21ሃሣ ዬሱሴ ሃይቦይዳፓ ዔቂሲ ዒዛም ቦንቾ ዒንጌ ፆኦዛሢ፥ ዒዛ ዒንሢ ዬሱሴ ዛሎና ጉሙርቃኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆንታ ሃጊ ማዓ ዎዞንታ ፆኦሲዳኬ። 22ዑሣ ናሽኮ ናሹሞቱዋንቴ ጎኔ ናሹሞ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔኬ፥ ዒንሢኮ ጌርሲንሢም ዓኣያ ዒንሢኮ ማዓንዳጉዲ ጎኑሞም ዓይሢንቲሢና ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኮ ጌኤሼኔ፤ ዬያሮ ጉቤ ዒናና ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ ናሽኩዋቴ። 23ዒንሢ ላሚሣ ሾይንቴሢ ናንጊና ናንጋያ ማዒ ዶዲ ናንጋ ፆኦሲ ቃኣሎና ባይቁዋ ፃጲዳፓኬ፥ ባይቃ ፃጲፓቱዋሴ፤ 24ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦ «ዓሲ ቢያ ማኣቲጉዴያኬ፤ ቦንቻ ቢያ ካይዚዳ ዓኣ ቡኒጉዴያኬ፤ ማኣታ ሹሊ ሜላኔ፥ ቡናኣ ዲኢናኔ፤ 25ፆኦሲኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ናንጊና ዶዲ ናንጋኔ» ጋዓኔ። ዬያሮ ኮሺ ሃይሴ ማዒ ዒንሢም ሚርጌና ኬኤዚንቴ ቃኣላ ዬያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\