ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 2

1ዓካሪ ፑርቱሞ፥ ማልቲ ጌስቲሢ፥ ጌኤሺ ዓሲ ፔና ማሊሲሢ፥ ቂኢሩሞ ሃሣ ዱማ ዱማ ዾንኮና ዬያጉዴ ባኮ ቢያ ዒንሢዳፓ ባይዚ፥ 2ሃሢ ሾይንቴ ናይ ዲኢቂ ሱኡካዻሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢኮ ዻቂንቶና ዲጪ ዲጪ ዓኣዻንዳ፥ ዓያኖ ጌኤዦ ቃኣሎ ዲኢቆ ጶቂሢ ሱኡካዹዋቴ። 3ዒንሢ ሱኡካዻኒ ዳንዳዓሢ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆ፦ «ፆኦሲ ኮሺ ማዔሢ ዛጊ ዱማሲ ዔሬያ ማዔቶኬ።» 4ዬያሮ ናንጊና ናንጋ ሹጫሢ ማዔ፥ ጎዳ ዬሱሴ ባንሢ ዑኩዋቴ፤ ዬይ ዓሳ ዒዛ ቦሂ ኬኤሬንቴ ፆኦሲ ዶኦሪ ቦንቼሢኬ። 5ጎዳ ዬሱሴ ባንሢ ዒንሢ ዑካንዳሢያ ናንጊና ናንጋ ማኣሮ ማዦሢጉዲ ዓያና ማኣሪ ማዢንታኒኬ፤ ዬያይዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዎዛሳያ ማዔ ዓያናና ፆኦሲም ዒንጎ ዒንጊፆ ዒንጋኒ ዱማዼ ቄኤሶ ዒንሢ ማዓንዳኔ። 6ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ሃይሾ ዶኦሪንቲ ቦንቺንቴያ ማዔ ማኣሮ ማዦ ሹጫሢ ፂዮኔይዳ ታ ጌሣንዳኔ፤ ዒዛ ጉሙርቃይ ቦርሲንቲንዱዋሴ» ጋዓ ቃኣላ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። 7ዬያሮ ጉሙርቃ ዓሶ ዒንሢም ዬይ ሹጫሢ ቦንቺንቴያኬ፤ ጉሙርቁዋ ዓሶም ጋዓንቴ፦ «ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ኬኤሬ ሹጫሢ ኮሺ ኮይሳ ሄሎ ሹቺ ማዔኔ።» 8ሃሣ፦ «ሃይሾ ዓሶ ዹቃ ሹጫሢ ጊንሣ ዓሶ ዹቂ ሎንሣ ላላሢ» ጌይንቲ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴሢጉዴያኬ። ዎይቲ ጌዔቶ ዔያታ ዒዛኮ ቃኣሎ ጉሙርቁዋዖ ዓቲፆና ዻቢንቲ ዹቂንቴኔ። ሃሣ ፆኦሲ ዔያቶም ማሊ ጌሤሢያ ዬያምኬ። 9ዒንሢ ጋዓንቴ ዹሞይዳፓ ዼኤፖ ሄርሺሳ ፔኤኮ ፖዖ ባንሢ ዒንሢ ዔኤሌ ፆኦዛሢኮ ዲቃሣ ማዾ ኬኤዛንዳጉዲ ዶኦሪንቴ ሾይንቲ፥ ካኣቲም ማዻ ቄኤሴ፥ ጌኤሺ ዴሬ ሃሣ ፆኦሲ ፔኤም ማሂ ዱማሴ ዴሬኬ። 10ዒንሢ ቤርታ ፆኦሲ ዴሬቱዋሴ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢ ፆኦሲ ዴሬኬ፤ ቤርታ ዒንሢ ማኣሪንቲሢ ዴንቂባኣያታዖ ሃሢ ዒንሢ ዴንቄኔ። 11ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃያ ዓጮይዳ ዒንሢ ሾኦቺ ሃሣ ቤሲባኣ ዓሲ ማዔሢሮ ዒንሢኮ ሼምፖና ዎላ ዖልታ ዓሲ ማሊሢ ሱኡኮይዳፓ ዒንሢ ሃካንዳጉዲ ሃዳራ ታ ጋዓኔ። 12ጎዖንቴ «ዔያታ ፑርታ ማዻ ዓሲኬ» ጌይ ዒንሢ ዾንኮቶዋ ፆኦሲ ኑና ሺሪ ዛጋኒ ሙካ ኬሎ ሜሌ ዴራ ዒንሢኮ ኮዦ ማዾ ዛጊ ፆኦዛሢ ጋላታንዳጉዲ፥ ዔያቶ ባኣኮይዳ ዒንሢ ናንጋኣና ኮሺ ዒና ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ። 13ጎዳ ዬሱሴ ዛሎሮ ጌይባካ ዎይሢፆ ቢታንታ ዒንጊንቴ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዒንሢኮ ዑፃ ማዒ ዎይሣ ካኣቶማኣ ዓይሢንቱዋቴ። 14ሃሣ ካኣታ ጌሤ ዓሶማኣ ዓይሢንቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ፑርቶ ማዻ ዓሶይዳ ዎጋኒ ኮዦ ማዻ ዓሶ ጋላታኒ ጌሢንቴያኬ። 15ኮሺ ማዺሢና ዔኤዮ ዓሶኮ ዔሩዋዖ ጌስቶ ጌኤዞኮ ዒንሢ ዻንጋ ዓርቂሳንዳጉዲ ዬይ ፆኦሲ ማሊሢኬ። 16ፆኦሲም ማዻ ዓሲ ማዒ ዱማዺ ኬስኬ ዓሲ ማዒ ሃንቱዋቴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ዱማዺ ኬስኪፆ ፑርቱሞ ዓኣቺ ዓርቃያ ማሂፖቴ። 17ዓሲ ቢያ ቦንቹዋቴ፤ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ዓሶዋ ናሽኩዋቴ፤ ፆኦሲ ዒጊጩዋቴ፤ ካኣቶዋ ቦንቹዋቴ። 18ዒንሢ፥ ዓይሎ ማዔ ዓሳ ዒንሢ ዎይሣ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዒንሢ ዓይሢንታንዳሢ ኮሺ፥ ሃሣ ሼሌዔ ማዔዞንሢም ሌሊቱዋንቴ ሚጪንቱዋ ዓሶንታም ቢያኬ። 19ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ጋላቲንታሢ ጌኔ ማዔ ጎይሢና ሜቶ ዔኪ ፆኦሲ ዛሎሮ ጌዒ ጊቤቶኬ። 20ዒንሢ ፑርታ ማዺ ሜቶ ዔካዖ ጊቤቶ ዓይጎ ጋላታ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳይ? ጋዓንቴ ኮሺ ማዻዖ ሜቶ ዔኪ ዒንሢ ጊቤቶ ፆኦሲዳፓ ጋላታ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 21ዒንሢ ዔኤሊንቴሢያ ዬያሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ሃንቴ ጎይፆ ሃንታንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ሜቶ ዔኪ ዒንሢም ኮኦኪንሢ ማዔኔ። 22ዒዚ ፔቴታዖ ጎሜ ማዺባኣሴ፤ ሃሣ ሉኡቂያ ዒ ሉኡቂባኣሴ። 23ዒዛ ዓሳ ጫሽካኣና ማሂ ጫሽኪባኣሴ፤ ሜታሢ ዔካኣና ፒዜ ዎጋያ ማዔ ፆኦዛሢዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሤያፓዓቴም ዚርቂባኣሴ። 24ኑኡኒ ሃይቢና ዱማዺሢጉዲ ጎሜይዳፓ ዱማዺ ጌኤሹሞና ናንጋንዳጉዲ፥ ዒዚ ፔኤሮ ፔ ዓሽኮና ጎሞ ኑኡሲ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ኬዴኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ኪፃዺፆና ዒንሢ ዻቄኔ። 25ዓይጎሮ ጌዔቶ ቤርታ ዒንሢ ባይቄ ማራይጉዲ ዣኣሊ ሃንቴኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሼምፖ ሄንቂ ካፓሢ ባንሢ ዒንሢ ማዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\