ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 3

1ዓካሪ ዒንሢ ላኣላ ዓኒንሢም ዒንሢኮ ዓይሢንቱዋቴ፤ ዬያይዲፆና ሃጊ ፆኦሲ ቃኣሎ ጉሙርቂ ዔኪባኣ ዓኒንሢ ዓኣቶ ዻንጋና ኬኤዚሢና ሌሊቱዋንቴ ማቾንሢኮ ናንጋ ናንጎ ዛጊ ፆኦሲ ባንሢ ማዓኒ ዳንዳዓኔ። 2ያዒ ዔያታ ማዓኒ ዳንዳዓሢ ጌኤሺ ማዔም፤ ሃሣ ፆኦሲ ቦንቻያ ማዒ ዒንሢ ናንጌም ዛጌቶኬ። 3ዒንሢኮ ሚዛጱማ ቶኦኪ ማዢንቲና፥ ዎርቄ ዋይዚዳ ዓኣሥሢና፥ ቃራ ጊኢጋ ማኣዖ ማይንቲ ዙሌና ጴዻ ሚዛጱሞና ማዖፖ። 4ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሚዛጱማ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ሚርጌ ቦንቺንቴያ ማዔ ሃሣ ባይቁዋ ፓልሞ ሼሌዑሞና ሂርኪ ጌይሢ ዓያና ዒንሢ ፓልሚሴ ዒና ዓኣሺንቲ ዓኣ ጋሮ ማዖንጎ። 5ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚናኣ ዎዶና ፔኤኮ ዓኣ ማሊፆ ፆኦሲዳ ጌሢ፥ ዱማዺ ዓንጂንቴ ላኣላ ፓልሜሢ ዬያ ጉዴያናኬ፤ ሃሣ ዓኒንሢማኣ ዔያታ ዓይሢንቴኔ። 6ሳኣራ ዬያጉዲ ዓብራሃሜም፦ «ታ ጎዳሢዮ!» ጌዒ ጌዒ ዓይሢንቴ ጎይፆ፥ ዒንሢያ ዓይጎዋ ዒጊጩዋዖ ዒንሢ ዓኒንሢም ኮሺ ባኣዚ ማዼቶ ዒዞኮ ዒንሢ ናኣቶኬ። 7ዒንሢያ ዓኒንሢ! ዒንሢኮ ማቾንሢና ዎላ ዔሪ ናንጉዋቴ፤ ዒንሢዳፓ ባሼ ዔያታ ላቢንቴ ማዢንቲ ማዔሢሮ፥ ሃሣ ዒንሢና ዎላ ዔያታ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጌ ናንጎ ዻካላንዳሢሮ ዔያቶ ቦንቹዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዒ ናንጌቶ ዒንሢ ሺኢጲፆኮ ዹቆ ማዓ ባኣዚ ባኣያ ማዓንዳኔ። 8ማይ ዓካሪ ቢያሢ ሴካና ሃንጋና ዎላ ጊኢጊ ናንጉዋቴ፤ ሜሌ ዓሲኮ ሜቶ ዓዳ ዒንሢ ሜቶ ማሂ ዛጉዋቴ፤ ዎሊኮ ጌርሲና ጌሮና ዎሊ ናሽካ ናሹሞና ዎሊ ናሽኩዋቴ፤ ኮሺ ዓሲ፥ ሃሣ ሚጪንታ ዓሲ ማዑዋቴ። 9ፑርቴሢም ፑርታ፥ ጫሽካሢማኣ ጫሽኪ ማሂፖቴ፤ ጋዓንቴ ዓንጁዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢ ዔኤሊንቴሢ ዬያይዲ ማዺፆና ፆኦሲዳፓ ዓንጆ ዔካኒኬ፤ 10ጌኤዦ ማፃኣፓ፦ «ናንጊ ፔኤኮ ናሽካ ዓሲና ኮሺ ዎዴ ዛጋኒ ኮዓ ዓሲ ዻንጋ ዒዛኮ ፑርታ ባኣዚ ጌስቱዋጉዲ ሙኡጫኣ ዒዛኮ ማልቲሢ ሃይሴ ጌስቱዋጉዲ ካፖንጎ። 11ፑርታይዳፓ ሃኪ፥ ኮሺ ባኣዚ ማዾንጎ፤ ሃሣ ኮሹሞ ሌሊ ኮዒ ዒማ ጊንፆ ሃንቶንጎ፤ 12ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ዛጋሢ ፂሎ ዓሶ ባንሢኬ፤ ዋያኣ ዒዛኮ ዔያቶ ሺኢጲፆ ዋይዛኒ ቡሊንቲ ዓኣኔ፤ ፑርታ ማዻ ዓሶ ዑፃ ጋዓንቴ ዻጋ ዓኣፒ ካራ ፆኦሲ ሺርሻኔ» ጋዓኔ። 13ዬያሮ ዒንሢ ኮሺ ባኣዚ ማዻኒ ኮዔቶ ዒንሢዳ ፑርታ ባኣዚ ሄሊሳንዳሢ ዖናዳይ? 14ኮሺ ማዾ ማዻያታዖ ዒንሢ ሜቶ ዔኬቶ ፆኦሲዳፓ ዓንጆ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ዓሶኮ ዚርቂፆሮ ዒጊጪ ሜታዺፖቴ። 15ጎዳ ማዔ ኪሪስቶሴ ዒንሢኮ ዒኖና ቦንቹዋቴ፤ ዒንሢም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዛሎሮ ጌዒባካ ዒንሢ ዖኦጫ ዓሶም ቢያ ማሂ ኬኤዛኒ ጊኢጊንቴያ ማዑዋቴ። 16ጋዓንቴ ዒንሢኮ ማሂፃ ሼሌዑሞና ቦንቾና ማዖንጎ፤ ዒንሢ ኪሪስቶሴሮ ማዒፆና ዒንሢኮ ዓኣ ኮዦ ማሊፆይዳ ፑርታ ጌስታ ዓሳ ፔኤኮ ፑርቶ ጌኤዞና ቦርሲንታንዳጉዲ ዒንሢኮ ኮሺ ዒና ዓኣያ ማዖንጎ። 17ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ማሊፆታቴያ ዒንሢም ኮሺ ማዺ ሜቶ ዔኪሢ ማዓንዳኣፓዓቴም፥ ፑርታ ማዺ ሜቶ ዔኪሢቱዋሴ። 18ኪሪስቶሴ ፔ ቶኦኪና ፆኦሲ ባንሢ ኑና ዑኪሳኒ ዒዚ ፂሎታዖ፥ ኑና ፂሉማ ባኣ ዓሶም ኑ ጎሞ ዛሎሮ ፔቴና ሜቶ ዔኪ ሃይቄኔ፤ ዒዚ ዓሽኮና ሃይቄኔ፤ ጋዓንቴ ዓያኖና ናንጊና ናንጋያ ማዔኔ። 19ሃሣ ዒዚ ሲዖሌ ጌይንታ ዹሞ ዔቶይዳ ቱኡቲ ዓኣ ዓሶ ባንሢ ዓያናና ዓኣዺ፥ ዒኢካ ሼምፖም ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዜኔ። 20ዬያታ ቱኡዞ ቤዞይዳ ዓኣ ሼምፓ፥ ቤርታ ኖሄ ዎዶና ዋኣፆ ካኣሚላ ማዢንታኣና ሃሣ ፆኦሲ ዔያቶ ባይዛንዳዖ ጊቢ ካፓኣና ዔያታ «ኑ ዋይዛዓ» ጌዔዞንሢኬ። ጋዓንቴ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጌሊ ዋኣፆይዳፓ ዻቄዞንሢኮ ፓይዳ ዻካ፥ ሳሊ ዓሲ ሌሊኬ። 21ዬይ ዋኣፃ ሃሢ ዒንሢ ዻቂሻ ዋኣፆ ማስቲፆ ኮኦኪንሦኬ፤ ዬይ ዋኣፆ ማስቲፃ ዑፃፓ ኪንሢ ጌኤሺሢቱዋንቴ ኮሺ ዒናና ፆኦሲ ባንሢ ሺኢኪሢ ጫኣቁሞኬ፤ ዒንሢ ዬይ ዻቂሻሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎናኬ፤ 22ዒዚ ጫሪንጮ ዓኣዺ ፆኦሲ፥ ዓዳሢኮ ሚዛቆ ዛላ ዓኣኔ፤ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾና ጫሪንጫ ዎልቆና ዓኣ ባካ ቢያ ዒዛም ዓይሢንታኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\