ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 4

1ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ሜቶ ዔኬያታሢሮ ዒንሢ ዬይ ማሊፃ ዓዳ ዖልዚ ዓንጋሞጉዲ ዶዲሾንጎ፤ ፔ ዑፆ ዓሽኮና ሜቶ ዔኬሢ ጎሜ ማዾ ሃሼኔ ጌይሢኬ። 2ሃካፓ ሴካ ሳዖይዳ ዒንሢ ናንጋኣና ዓሲ ማሊፆኮ ፑርቶ ሱኡኮ ኩንሢ ኩንሢቱዋንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኩንሥሢና ናንጉዋቴ። 3ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሳ ማዻሢ ጎይፆ፦ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲ ዓርቂ ዓማሊሢና፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሃኒ ሱኡካዺሢና፥ ዑሽኪ ማሢንቲሢና፥ ኮይሱዋ ኮሢ ኮርጊሢና፥ ኮይሱዋ ጎይሢ ዑሽኪ ኮኦሚሢና፤ ሃሣ ዒሣያ ማዔ ሜሌ ካኣዦ ካኣሽኪ ካኣሽኪ ዒንሢ ናንጌ ዎዳ ማይ ጊዳንዳኔ። 4ሃሢ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ቢያና ዒንሢ ዎጌባኣ ጎይሢ ዔያቶና ዎላ ማዺ ሃንቱዋኣሢሮ ዔያታ ሄርሺ ዲቃታንዳኔ፤ ሃሣ ዔያታ ዒንሢ ጫሽኪያ ጫሽካንዳኔ። 5ጋዓንቴ ሼምፔና ዓኣ ዓሶና ሃይቄ ዓሶናይዳ ዎጋኒ ጊኢጊንቴ ፆኦዛሢም ዔያታ ማሂ ኬኤዛንዳኔ። 6ቤርታ ዋይዜዖ ሃይቄ ዓሶማኣ ጉቤ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንቴሢ ዬያይዳፓ ዔቄያናኬ፤ ዬያሮ ዓሽኮና ዔያታ ዓሳ ዎጊንታሢ ጎይፆ ዎጊንታንዳኔ፤ ዓያኖና ጋዓንቴ ዔያታ ፆኦሲ ናንጋ ጎይፆ ሼምፔና ናንጋንዳኔ። 7ማይ ዓካሪ ቢያ ባኣዚኮ ጋፒንሢ ዑኬኔ፤ ዬያሮ ዒንሢ ዶዲ ሺኢቃንዳጉዲ ፒዜ ማሊሢ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ሃሣ ዒንሢ ቶኦኮ ዔሪ ናንጋያ ማዑዋቴ። 8ናሹሞ ሚርጌ ዻቢንቲ ዓቶም ጌይሳያ ማዔሢሮ ቢያ ባኣዚፓ ዑሣ ዓኣዼ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ ናሽኩዋቴ። 9ሴካና ሃንጋና ጉንዱማ ባኣያ ሾኦቺንሢ ዎሊ ዔኩዋቴ። 10ፔቴ ፔቴ ዒንሢ ባኣካ ዓኣ ዓሳ ፆኦሲ ዱማ ዱማ ማሂ ዒንጌ ዒንጊፆ ጉሙርቂንቲሢና ዓርቂ ቆሊ፥ ዒንጊንቴ ዒንጊንቶ ጎይፆ ባጋሢም ማዾንጎ። 11ፆኦሲ ቃኣሎ ዔርዛሢ ፆኦሲ ዒዛና ማዒ ኬኤዛያ ማሂ ኬኤዞንጎ፤ ማዻሢያ ፆኦሲ ዒንጋ ዎልቆና ጉሙርቂንቲ ማዾንጎ፤ ያዺ ማዔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዒ ቢያ ባኣዚና ፆኦሲ ጋላቲንታንዳኔ፤ ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 12ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ዓዳ ታሚጉዲ ሜታሲ ዒንሢ ዻቢሳኒ ጋዓ ሜቶይዳ ዒንሢ ጌሌ ዎዶና ዓኪ ባኣዚ ዒንሢዳ ሄሌጉዲ ዲቃቲ ሄርሺፖቴ፤ 13ባሼ ኪሪስቶሴ ሙካ ዎዶና ዒንሢም ዼኤፒ ዎዛ ማዓንዳጉዲ ዒዛኮ ሜቶ ዒዛና ዎላ ዒንሢ ዔካ ጎይፆማና ሃሢ ዎዛዹዋቴ። 14ኪሪስቶሴ ሱንፆ ዛሎሮ ዒንሢ ጫሽኪንቴቴ ቦንቺንቴያ ማዔ ፆኦሲ ዓያና ዒንሢዳ ማዓንዳሢሮ ዒንሢ ዎዎዛዹዋቴ። 15ዒንሢዳፓ ዖናታቴያ ሜቶ ዔካኣና ዓሲ ዎዺ፥ ዉኡቂ፥ ፑርታ ማዾ ማዺ፥ ዓሲ ሃይሴኮ ባኣካ ጌሊ ሜቶ ዔካያ ማዖፓ። 16ጋዓንቴ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪፆና ሌሊ ሜቶይዳ ጌላይ ዓኣቶ ኪሪስቶሴ ሱንፆ ዛሎሮ ጌዒ ፆኦሲ ጋጋላቶንጎ፤ ቦርሲንቶፓ። 17ዎጌ ዎጊንታንዳ ዎዳ ዑኬኔ፤ ጋዓንቴ ዎጊፃ ዓርቂንታሢ ፆኦሲ ዓሶይዳፓኬ፤ ሂዳዖ ዎጊፃ ኑ ጊዳፓ ዓርቃያ ማዔቶ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ጉሙርቁዋ ዓሶኮ ጋፒንፃ ዓይጎ ማዓንዳይ? 18ጌኤዦ ማፃኣፓ ኬኤዛዖ፦ «ፂሎ ዓሲ ዻቃኒ ዳንዳዓሢ ሚርጌ ሜቶና ማዔቶ ፆኦሲ ካኣሽኩዋ ዓሳ ዎዎይታንዳይ?» ጋዓኔ። 19ዬያሮ ፆኦሲ ማሊሢ ማዔም ሜቶ ዔካ ዓሳ ቢያ ዔያታ ፔኤኮ ሼምፓሢ ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ማዤሢም ዒንጊ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢዳፓ ጊንሢም ጎዖፓ፤


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\