ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 5

1ዓካሪ ታኣኒ ዔያቶና ዎላ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪሞ ማዔሢ፥ ኪሪስቶሴ ሜቶኮዋ ማርካ ማዔሢ፤ ሃሣ ሃጊ ቤርታ ጴዻንዳ ዎዞ ዔያቶና ዎላ ዴንቃንዳሢ፥ ዒንሢ ባኣካ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞ ታ ዞራኔ። 2ዒንሢም ሃዳራና ዒንጊንቴ ፆኦሲ ማራቶ ሄንቁዋቴ፤ ዒንሢ ሄንቃ ዎዶና ዖኦኒያ ዎልቃዼምቱዋንቴ ፆኦሲ ናሽካ ጎይፆ ናሹሞና ሄንቃያ ማዖንጎ፤ ሃሣ ሚኢሼ ናሹሞናቱዋንቴ ዒንሢኮ ማዻኒ ዓኣ ዒናፓ ማዔ ማሊሢና ማዖንጎ። 3ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢኮ ዴማ ዓኣ ዓሶ ሜታሲ ዎይሥሢናቱዋንቴ ማራቶም ኮሺ ኮኦኪንሢ ማዓ ባኣዚ ዻዊሢና ማዖንጎ። 4ያዼ ዒንሢ ማዼቶ ማራቶ ሄንቃ ዓሶኮ ሱኡጋሢ ሙኬ ዎዶና ፑርቲ ባይቁዋ፥ ቶኦካ ዓጎ ቦንቾ ባኮ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 5ዬያጉዲ ዒንሢ፥ ዼጌዞቴ! ጋርቾ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ቢያሢ ሼሌዑሞ ዓዳ ማኣዖጉዲ ማይንቲ ፔቴይ ባጋሢም ዓይሢንቲ ማዾንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ፆኦሲ ዖቶርቃ ዓሶ ዒፃኔ፤ ኮዦ ዓሶም ጋዓንቴ ዒዚ ፔ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዒንጋኔ» ጋዓሢሮኬ። 6ዓካሪ ፆኦሲ ፔ ማሊ ጌሤ ዎዶና ዒንሢ ዼጊዳንዳጉዲ ፆኦሲኮ ዼኤፖ ዎልቆ ዴማ ዒንሢ ቶኦኮ ሂርኪሱዋቴ። 7ዒዚ ዒንሢ ዛሎ ማላያታሢሮ ዒንሢ ሜታሳ ማሊፆ ጉቤ ዒዛ ዑፃ ጌሡዋቴ። 8ዒንሢ ቶኦኮ ዔሪ ናንጉዋቴ፥ ሃሣ ጴጩዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢኮ ሞርካሢ፥ ፃላሄ ዓዳ ዔኤዻንዳ ባኣዚ ኮዒ ጉዻ ዞቢጉዲ ዒንሢ ዓጮ ሺሪ ሺሪ ዒንሢ ካታኔ። 9ዓጮ ቢያይዳ ዓኣ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ፥ ዒንሢኮ ጌርሲንሢንታ ጌሮንሢንታ ማዔ ዓሳ ዬያጉዴ ሜቶ ዔካያ ማዔሢ ዔሪጋፓ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዲ ሞርካሢ ማኩዋቴ። 10ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔኤኮ ናንጊና ናንጎ ቦንቾ ባንሢ ዒንሢ ዔኤሌ፥ ዒዛይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፆኮ ቢያ ፆኦዛሢ ዻካ ዎዴ ዒንሢ ሜታዼስካፓ ዒ ፔኤሮ ዒንሢ ዶዲሺ ዔቂሳንዳኔ። 11ናንጊና ቦንቾና ዎልቄና ዒዛም ማዖንጎ! ዓኣሜን። 12«ታኣኮ ጉሙርቂንታ ጌርሲኬ» ጌዒ ታ ማላ ሲልዋኖሴ ጎዖሢ ዑፆይዳ ሃኖ ኪኢቶ ዻካና ታ ዒንሢም ፃኣፔኔ፤ ታ ፃኣፔሢያ ዒንሢ ዞራኒና ዬይ ባካ ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ጎኔ ዒንጊሢ ማዔሢ ማርካዻኒ ጌዒኬ፤ ዬያሮ ሃያ፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዶዲ ዔቁዋቴ። 13ባብሎኔይዳ ዓኣ ዒንሢኮ ጌሮ ማዒ ዒንሢጉዲ ዶኦሪንቴ ሺኢጲፆ ማኣሬላ ዒንሢ «ኮሺዳ» ጋዓኔ፤ ሃሣ ታኣኮ ናዓሢ ማርቆሴያ ዒንሢ «ኮሺዳ» ጋዓኔ። 14ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ዓሲ ጎይሢ ናሹሞና ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ ዔኤሊሢ ዔኤሉዋቴ። ኪሪስቶሴሮ ማዔ ዓሶ ዒንሢ ቢያሢም ኮሺ ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\