ቴስሎንቄ ዓሶም 1 1

1ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናሮ ማዔ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም፤ ጳውሎሴና ሲላሴና ፂሞቴዎሴናይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ። 2ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃኣና ዒንሢ ዛሎሮ ፆኦሲ ኑ ጋላታኔ። 3ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዎማይዲ ማዻቴያ ሃሣ ናሹሞና ዎማይዲ ላቢ ማዻቴያ ጊንሣ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢኮ ዓኣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዎማዒ ዶዲ ማዔቴያ ኑ ጎዳሢና ኑ ዓዳሢና ቤርታ ቢያ ዎዴ ኑ ጶቂሣኔ። 4ፆኦሲ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ዒንሢ ዶኦሬሢ ኑ ዔራኔ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ኑኡኒ ኮዦ ሃይሶ ዒንሢም ኬኤዜሢ ዻንጋና ሌሊቱዋንቴ ዓያና ጌኤሺ ዛላና፤ ሃሣ ዓያና ጌኤሺ ዒንጌ ዎልቄና ዬያጉዲ ሃሣ ኮዦ ሃይሶኮ ጎኑሞ ዔሪ ጉሙርቂሢናኬ። ዒንሢና ዎላ ኑ ዓኣ ዎዶና ዒንሢ ዛሎ ጌዒ ዎይቲ ኑ ናንጌቴያ ዒንሢ ዔራኔ። 6ዎዚ ዒንሢ ሚርጌ ሜታ ሄሌቴያ ዓያና ጌኤሺ ዒንጋ ዎዛና ቃኣሎ ዋይዚ ዔኪ፥ ኑናንታ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴንታ ማዻ ጎይፆ ዒንሢያ ማዻያ ማዔኔ። 7ዬያይዳፓ ዔቄያና ሜቄዶኒያና ዓካይያናይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ኮሺ ኮኦኪንሢ ዒንሢ ማዔኔ። 8ጎዳኮ ቃኣላ ዒንሢዳፓ ኬስኪ ዋይዚንቴሢ ሜቄዶኒያና ዓካይያናይዳ ሌሊቱዋንቴ ፆኦሲ ጉሙርቂፃ ዒንሢኮ ቢያ ቤዛ ዔርቴኔ፤ ዬያ ዛሎ ሚርጌ ኑ ኬኤዛንዳያ ኮይሱዋሴ። 9ኑኡኒ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ዎማይዲ ዒንሢ ኑና ሾኦቺንሢ ዔኬቴያ፤ ናንጊና ባይቁዋያ ሃሣ ጎኔ ማዔ ፆኦዛሢም ማዻኒ ሜሌ ካኣዦይዳፓ ፆኦዛሢ ባንሢ ዎማይዲ ዒንሢ ማዔቴያ ዓሳ ፔ ቶኦኪና ማርካዻኔ። 10ዬያጉዲ ሃሣ ሃይባፓ ፆኦሲ ዔቂሴም ዔቄ፥ ሙካንዳ ፆኦሲ ጎሪንታፓኣ ኑና ዻቂሻንዳ፥ ፆኦሲ ናዓሢ ዬሱሴኮዋ ጫሪንጫፓ ማዒ ሙኪፆ ዎማይዲ ዒንሢ ካፓቴያ ዔያታ ማርካዻኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\