ቴስሎንቄ ዓሶም 1 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኮ ዒንሢ ኮራ ሙኪፃ ጉሪ ዓቲባኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ። 2ዒንሢ ዔራ ጎይፆ ሃያኮ ቤርታ ፒልጲሲዮሴይዳ ኑ ዓኣ ዎዶና ሜቶና ጫሺና ኑና ሄሌኔ፤ ጋዓንቴ ዎዚ ዼኤፒ ዒፂሢ ኑና ሄሌቴያ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ ዒዚ ኑም ጫርሹሞ ዒንጌኔ። 3ኑኡኒ ዒንሢ ዞሬሢ፦ ዻቢንቲና ሃሣ ፑርታ ማሊሢና ዔቂቱዋሴ፤ ሃሣ ኑ ዒንሢ ጌሻኒ ማዼ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ። 4ባሼና ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ኑም ዒንጌሢ ኑ «ዳንዳዓንዳኔ» ጌይ ጉሙርቂታሢሮ ኑ ኬኤዛኔ፤ ዬያ ኑ ማዻሢ ኑኡኮ ዒኖ ዛጊ ዔራ፥ ፆኦዛሢ ዎዛሳኒ ጌይ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዎዛሳኒቱዋሴ። 5ዒንሢ ኑ ጌሺ ሃሣ ሚኢሼ ዴንቃኒ ኬኤዚ ሃንቲባኣሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ፆኦሲያ ኑኡኮ ማርካኬ። 6ኑኡኒ ኪሪስቶሴም ዳኪንቲ ማዻያ ማዔ ጎይፆና ኑ ዒንሢ ቢያ ባኣዚ ዖኦጫኒ ዳንዳዓያታዖ ዒንሢዳፓ ማዔቴያ ሜሌ ዖ ጊዳፓኣ ቦንቾ ኑ ኮይባኣሴ። 7ጋዓንቴ ፔኤኮ ዲቻ ናኣቶም ማላ ዒንዴሎጉዲ ዒንሢም ኑ ሚጪንታያ ማዔኔ። 8ሃሣ ኑ ዒንሢ ሚርጌና ናሽካሢሮ ዼኤፖ ናሹማፓ ዔቄያና ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዚፆ ሌሊቱዋንቴ ዒንሢ ዛሎ ሃይቃኒታዖ ኑ ጊኢጊንቴንቴኬ። 9ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ዎማዺ ማዼቴያ ሃሣ ላቤቴያ ዒንሢ ዔራኔ፤ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ዒንሢም ኑ ኬኤዛ ዎዶና ዒንሢዳፓ ፔቴ ዓሲምታዖ ኑ ኬዲ ማዑዋጉዲ ዋንቴና ሮኦሪና ኑ ዎይፆሮ ማዺ ማዺ ኑ ላቤኔ። 10ዒንሢ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ኑ ናንጌ ዎዶና ዎይቲ ኑ ፆኦሲም ዱማዼያና ፂሎ ማዒ ሃሣ ዒኢሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ናንጌቴ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ሃሣ ፆኦሲያ ዬያኮ ማርካኬ። 11ዓዴ ፔኤኮ ናኣቶም ማዻሢ ጎይፆ ኑኡኒያ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢም ዎማይዲ ማዼቴያ ዒንሢ ዔራኔ፤ 12ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዞሪ ዞሪ ሃሣ ዶዲሺ ዶዲሺ ፔኤኮ ካኣቱሞና ቦንቾናይዳ ዒንሢ ጌላንዳጉዲ ዒንሢ ዔኤሌ፥ ፆኦዛሢ ዎዛሳ ጎይሢ ናንጉዋቴ ጌይ ኑ ዒንሢ ሺኢቄሢ ዒንሢ ዔራኔ። 13ሃሣ ኑ ዒንሢ ዛሎ ቢያ ዎዴ ፆኦሲ ጋላታ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬይያ፦ ዒንሢ ኑ ጊዳፓ ዋይዜ ፆኦሲ ቃኣሎ ጉሙርቂ ዔኬ ዎዶና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳ ማዻ፥ ዬያ ቃኣሎ ጉሙርቂ ዒንሢ ዔኬሢ ዓሲ ሃይሴ ማሂቱዋንቴ ፆኦሲ ቃኣላ ማሂኬ፤ ጎኔና ዬይ ፆኦሲ ቃኣላኬ። 14ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ፆኦሲ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶጉዲ ማዔኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዔያቶ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓይሁዶ ዓሳ ሜታሴሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ዒጊና ሜታሴኔ። 15ዓይሁዶ ዓሳ ጎዳ ዬሱሴና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ዎዼያ፤ ሃሣ ኑናኣ ዒፂ ዳኪ ፔ ዓጫፓ ኬሴዞንሢኬ፤ ዔያታ ፆኦሲ ዖዪሳያ ሃሣ ዓሲያ ዒፃያኬ፤ 16ዔያታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዋይዚ ዻቃንዳ ቃኣሎ ኑ ኬኤዙዋጉዲ ላኣጋኔ፤ ዬያይዲፆና ዔያታ ጎሜይዳ ጎሜ ቃሲ ቃሲ ዓኣዻኔ፤ ዬያሮ ሃሢ ጋፒንፆይዳ ፆኦሲኮ ጎሪንታ ዶዲ ዔያቶ ሄሌኔ። 17ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓያናናቱዋንቴ ዓሽኪና ዻካ ዎዴ ኑ ዒንሢፓ ዱማዼቴያ ሃሢ ኑ ዒንሢ ሚርጌና ጶቂሤሢሮ ሙኪ ዒንሢ ዛጋኒ ዺቢ ካራ ኑ ኮዔኔ። 18ዬያይዲ ዒንሢ ባንሢ ኑ ሙካኒ ማሌንቴኬ፤ ባሼ ታኣኒ፥ ጳውሎሴ ዒንሢ ባንሢ ሙካኒ ላሚ ላሚ ኮዔንቴ ፃላሄ ኑና ሙኮ ላኣጊ ቃዜኔ። 19ማዔቴያ ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ ሙኬ ዎዶና ዒዛ ቤርቶይዳ ኑኡኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ማዓንዳሢ፤ ሃሣ ኑኡኮ ቦንቺንታኣ ዖኦናዳይ? ዒንሢናቱዋዓዳ? 20ጎኔና ኑኡኮ ቦንቾና ዎዛኣ ዒንሢናኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\