ቴስሎንቄ ዓሶም 1 3

1ዬያሮ ሃይካፓ ሴካ «ዒንሢ ባንሢ ኑ ሙካንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ዴዓኒ ኑ ዳንዳዒባኣሢሮ ዓቴናይዳ ኑኡሮ ሌሊ ኑ ፓቂንቲ ዓታንዳያ ኮይሳሢ ኑም ዔርቴኔ። 2ኑኡኮ ዒሻሢ፥ ሃሣ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆና ኑኡና ዎላ ፆኦሲም ማዻያ ማዔ፥ ፂሞቴዎሴ ኑ ዒንሢ ኮይላ ዳኬኔ፤ ኑ ዬያይዴሢ ዒንሢ ዒ ዶዲሻንዳጉዲና ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ዶዳንዳጉዲ ዞሮም ጌይኬ። 3ዬይያ ዒንሢ ሄሌ ሜታሢና ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ሃሹዋጉዲ ማሃንዳኔ፤ ዬይ ሜታሢ ኑም ዒንጎና ባኣዚ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 4ቤርታ ዒንሢና ዎላ ኑ ዓኣ ዎዶና ሜታ ኑና ሄላንዳሢ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ዒንሢ ዔራሢጉዲ ዬይ ሜታ ኑና ሄሌኔ። 5ዬያሮ ሃይፓ ሴካ «ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ዴዓኒ ታ ዳንዳዒባኣሢሮ ታኣኒ ዒንሢኮ ፆኦሲና ዓኣ ጉሙርቂፆ ዔራኒ፥ ፂሞቴዎሴ ዒንሢ ኮይላ ዳኬኔ፤ ዒዛ ታ ዳኬሢ ዻቢሻኒ ጌሻሢ ዒንሢ ጌሼያ ናንዳኔ ሃሣ ማዻኣ ኑኡኮ ጉሪ ዓቴያ ናንዳኔ ጌይ ታ ሂርጌሢሮኬ። 6ሃሢ ጋዓንቴ ፂሞቴዎሴ ዒንሢ ኮራፓ ሙኪ ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ናሹሞና ዛሎ ዎዛሳ ሃይሴ ኑም ኬኤዜኔ፤ ባሼና ዒንሢ ቢያ ዎዴ ኑ ዛሎ ሚርጌና ማላያ፥ ሃሣ ኑኡኒ ዒንሢ ዛጋኒ ጶቂሣሢጉዲ ዒንሢያ ኑና ዛጋኒ ጶቂሣያታሢ ዒ ኑም ኬኤዜኔ። 7ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዎዚ ኑኡኒ ሃሢ ዓኣሢ ዋኣዪሢና ሜቶናይዳ ማዔቴያ ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዋይዚ ሃሢ ኑ ዶዴኔ። 8ዒንሢኮ ጎዳ ዬሱሴና ዶዲ ናንጊፃ ኑ ሃውሺ ናንጋንዳጉዲ ማሄኔ። 9ዓካሪ ዒንሢ ዛሎና ኑ ፆኦሲ ቤርታ ዴንቄ ዎዞሮ ዒዛ ኑ ዎዚ ጌይ ጋላቶንዶይ? 10ዋንቴና ሮኦሪና ዶዲ ኑ ሺኢቃሢ ዒንሢ ዛጋኒና ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዒንሢም ፓጬ ባኮ ኩንሣኒ ኑ ዳንዳዓንዳጉዲኬ። 11ሃሢያ ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ኑ ዒንሢ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ጎይፆ ኑም ጊኢጊሾንጎ። 12ኑኡኒ ዒንሢ ናሽካሢጉዲ ዒንሢኮ ዎሊና ዓኣ ናሹሞና ሜሌ ዓሶ ዒንሢ ናሽካ ናሹሞ ጎዳ ዒንሢም ቃሲ ሚርጊሾንጎ። 13ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ዎላ ሙካኣና ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ቤርታ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያና ፆኦሲም ዱማዼያ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒንሢኮ ዒኖ ዶዲሾንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\