ቴስሎንቄ ዓሶም 1 4

1ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ዎዛሳኒ ዎይቲ ዒንሢ ናንጋንዳቴ ኑ ዒንሢ ዔርዜኔ፤ ሃሢያ ዒንሢ ጎኔና ናንጋሢ ዬያ ጎይፆኬ፤ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ሺኢቃሢና ዞራሢ ሃያኮ ቤርታ ዒንሢ ማዼሢዳፓ ባሼ ማዻንዳጉዲኬ። 2ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዒንሢ ናንጋንዳ ጎይፆ ኑ ዒንሢ ዔርዜሢ ዒንሢ ዔራኔ። 3ፆኦሲኮ ማሊፃ ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲና ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢፓ ሃካንዳጉዲኬ። 4ዒንሢ ቢያሢ ዒንሢኮ ዑፆ ፆኦሲም ዱማዼያና ቦንቺንቴያና ማሂ ካፒሢ ዔራንዳያ ኮይሳኔ። 5ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሶጉዲ ዒንሢ ማሊፆ ሱኡኮ ኩንሣያ ማዒፖቴ። 6ዬያ ባኮና ዖኦኒያ ዻቢንቲ፥ ሜሌሢያ ጌሾፓ፤ ሃያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ላቲ ኬኤዜሢጉዲ ዬንሢ ባኮ ማዻዞንሢዳ ቢያ ጎዳ ሜቶ ሄሊሳንዳኔ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ኑና ዔኤሌሢ ዒዛም ኑ ዱማዼያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒኢቲ ኑ ናንጋንዳጉዲቱዋሴ። 8ዓካሪ ሃያ ዞሮ ቦሂ ሃሻሢ ጌኤዦ ዓያኖ ዒንጋ፥ ፆኦሲ ቦሃንዳኣፓዓቴም ዓሲ ቦሂባኣሴ። 9ዎሊ ናሽኪሢ ዛላ ዒንሢ ዒንሢሮ ፆኦሲዳፓ ዔሬያታሢሮ ዬያ ባኮ ዛሎ ዖኦኒያ ዒንሢም ፃኣፓኒ ኮይሱዋሴ። 10ዒንሢ ሜቄዶኒያ ዓጮይዳ ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ቢያ ናሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃሢ ኑ ዒንሢ ዞራ ዞራ ባሼ ዒንሢ ናሽካንዳጉዲና፥ 11ሃያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ኬኤዜሢጉዲ ናንጎ ዒንሢሲ ዒንሢ ዔሪ ናንጋንዳጉዲና ዒንሢ ዛሎ ማላንዳጉዲና ሃሣ ዒንሢ ዎይሣኒ ዒንሢ ኩቻ ዒንሢ ማዻንዳጉዲ ጌይኬ። 12ዬያይዲ ፆኦሲ ጉሙርቁዋ ዓሶ ባኣካ ቦንቺንቴ ዓሲ ማዒ ሃሣ ዓሲ ሜታሱዋያ ማዒ ዒንሢ ናንጋዳጉዲኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዎዛባኣ ዓሶጉዲ ሃይቄ ዓሶ ዛሎ ዒንሢ ዖዩዋጉዲ፤ ሃሣ ዔያታ ዎይታንዳቴያ ጎኑሞ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ። 14ዬሱሴ ሃይቂ ሃይባፓ ዔቄሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሃይቄዞንሢ ኪሪስቶሴና ዎላ ፆኦሲ ዔኪ ሙካንዳኔ። 15ጎዳ ጌዔ ጎይፆና ኑ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ጎዳ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ኑኡኒ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ኑ ቢራዓኬ። 16ዼኤፒ ዓይሥሢ ዒላቲ ዑኡሲ፥ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ሱኡጋሢ ዑኡሲና ፆኦሲ ዛዬያ ዋይዚንታንቴ ጎዳ ፔኤሮ ጫሪንጫፓ ኬዳንዳኔ፤ ዒማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሃይቄዞንሢ ቤርታዺ ዔቃንዳኔ። 17ዬካፓ ኑኡኒ፥ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ጎዳ ዢባሮ ዑፆ ኬስኪ ሞኦኪ ዔካኒ ሻኣሮ ባኣኮ ሳዓፓ ኑ ዔውታንዳኔ፤ ዬያይዲ ፆኦሲና ዎላ ናንጊና ኑ ናንጋንዳኔ። 18ዬያሮ ሃያ ቃኣሎና ዎሊ ዶዲሹዋቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\