ቴስሎንቄ ዓሶም 1 5

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬይ ባካ ማዓንዳ ዎዶና ሌዖና ዛሎ ዒንሢም ታ ፃኣፓኒ ኮዑዋሴ። 2ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎዳ ሙካንዳ ኬላ ዉሲ ዹሚና ሙካሢጉዲ ማዓንዳሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ኮሺ ዔራኔ። 3ዓሳ፦ «ዔኤቢ ባኣሴ፥ ኮሺኬ» ጌይ ማላንቴ ባይሲንታ ዔርቲባኣንቴ ጎጲንዶ ሾይቺ ዓርቃሢጉዲ ዔያቶይዳ ሙካንዳኔ፤ ዎይቴቴያ ዔያታ ቶላዓኬ። 4ዒንሢ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዹሚዳቱዋኣሢሮ ዬና ኬሌላ ዉሲጉዲ ዔርቱዋንቴ ዒንሢ ኮይላ ሙካዓኬ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ዒንሢ ቢያሢ ፖዒም ማዔ ዓሲ፤ ሃሣ ሮኦሪም ማዔ ዓሲኬ። ኑኡኒ ዋንቶ ሃሣ ዹሞሮ ማዔ ዓሲቱዋሴ። 6ዬያሮ ኑኡኒ ጴጪ፥ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሣ ዓሲ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃንጎዋቶጉዲ ኑ ጊንዒባኣቴ ቃራኬ። 7ጊንዓ ዓሳ ዹሚና ጊንዓኔ፤ ማሢንታ ዓሳኣ ዹሚና ማሢንታኔ፤ 8ኑኡኒ ጋዓንቴ ፖዒም ማዔ ዓሲታሢሮ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሢ፥ ኮይሳ ናንጊ ኑ ናንጎም፤ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ናሹሞና ዖልዚሮ ዳዳ ማኣዖ ዓንጎጉዲ ኑ ማይንቲ፥ ዻቂንቶኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞዋ ቶኦካ ዓጎ ዖሎ ቆኦቦጉዲ ኑ ዓጎም፤ 9ፆኦሲ ኑና ማሊ ዔኤሌሢ ሜቶ ኑም ዒንጋኒቱዋንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዻቂንታ ኑ ዴንቃንዳጉዲኬ። 10ኪሪስቶሴ ኑ ጋይቴ ሃይቄሢ ሼምፔና ኑ ዓኣቴያ ሃይቄቴያ ዒዛና ዎላ ኑ ናንጋንዳጉዲኬ። 11ዬያሮ ሃሢ ዒንሢ ማዻ ጎይፆ ፔቴይ ባጋሢ ዶዲሺ ዔቂሲሢና ዎሊ ማኣዱዋቴ። 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ባኣኮይዳ ማዾና ላቢንታዞንሢ፥ ጎዳ ዬሱሴ ዛሎና ዒንሢኮ ሱኡጎ ማዔዞንሢና ዞራ ዓሶ ዒንሢ ቦንቻንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ 13ዔያታ ማዻ ማዾሮ ቦንቺ፥ ሃሣ ዔያቶ ናሽካያ ማዑዋቴ፤ ዒንሢያ ዎላ ኮሺ ናንጉዋቴ። 14ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ማዾ ማዹዋ፥ ቤልፃዻ ዓሶ ጎሩዋቴ፤ ዒጊጫ ዓሶ ዶዲሹዋቴ፤ ላቢንታ ዓሶዋ ማኣዱዋቴ፤ ዓሲ ቢያና ጊቢ ዳንዳዒ ናንጉዋቴ። 15ዒንሢ ባኣካፓ ዖኦኒያ ባጋሢም ፑርታ ማዼ ዛላ ፑርታ ማሁዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዬያይዳፓ ፔቴሢ ባጋሢም ኮሺ ማዻኒ ማሎንጎ፤ ዬያጉዲ ሜሌ ዓሲማኣ ቢያ ኮሺ ማዻኒ ዶዶንጎ። 16ቢያ ዎዴ ዎዛዹዋቴ፤ 17ሃሹዋዖ ቢያ ዎዴ ፆኦሲ ሺኢቁዋቴ፤ 18ቢያ ባኣዚና ፆኦሲ ጋላቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒ ናንጋኣና ፆኦዛሢ ዒንሢዳፓ ኮዓሢ ዬያታሢሮኬ። 19ዓያና ጌኤሺኮ ማዾ ዱኡኪ ባይዚፖቴ፤ 20ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚንታ ዎዶና ቦሂፖቴ፤ 21ቢያ ባኮ ዛጊ ዔሩዋቴ፥ ኮሺ ማዔ ባኮ ዔኩዋቴ፤ 22ዓይጎዋ ፑርታ ባኣዚፓ ቢያ ሃኩዋቴ። 23ኮዦ ፆኦዛሢ ዒ ፔኤሮ ዒንሢ ፔኤም ዱማሶንጎ፤ ዒንሢኮ ዓያኖ፥ ዒንሢኮ ሼምፓሢ፥ ዒንሢኮ ዑፆ ቢያ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካ ኬሎም ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማሂ ዒዚ ካፖንጎ። 24ዒንሢ ዔኤሌሢ ጉሙርቂንታያ ማዔሢሮ ዬያ ቢያ ባኮ ዒ ማዻንዳኔ። 25ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑማኣ ሺኢቁዋቴ። 26ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ ሄርቂ ሄርቂ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፥ ጎዑዋቴ። 27ሃይ ኪኢታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ቢያ ናባቢንታንዳጉዲ ጎዳ ሱንፆና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 28ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢና ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\