ፂሞቴዎሴም 1 1

1ኑና ዻቂሻያ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ኑኡኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛሢ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓይሢፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዳኪንቲ ማዻ ጳውሎሴይዳፓ፦ 2ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ጎኔ ታኣኮ ናዓሢ ማዔ፥ ፂሞቴዎሴም፤ ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ ሃሣ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊፆና ማኣሪሢና ሃሣ ዎዛና ኔኤም ማዖንጎ። 3ታኣኒ ሜቄዶኒያ ዓኣዺቤቃ ኔኤም ላቲ ኬኤዜ ጎይፆ ዔፕሶኔይዳ ዴዔ፤ ዒኢካ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዙዋጉዲ፥ 4ሃሣ ዓሳ ማዒባኣ ሃይሴና ጋፒንሢባኣ፥ ዓሶ ዜርፆ ፓይዶይዳ ጌሉዋጉዲ ዔያቶም ኬኤዜ፤ ዬያጉዴ ባካ ማርሞ ማዣኣፓዓቴም ጉሙርቂሢና ማዺንታ ፆኦሲ ማዾም ማኣዳ ባኣዚ ባኣያኬ። 5ሃያ ዓይሢፆኮ ማሊፃ ጋዓንቴ ጌኤሺ ዒናፓ፥ ኮሺ ማሊሢዳፓ ሃሣ ጎኔ ጉሙርቂሢዳፓ ጴዻ ናሹሞ ዛላኬ። 6ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬንሢ ባካፓ ዱማዺ ፓሡዋ ማርሞ ባንሢ ማዔኔ። 7ዬያ ዔያታ ማዻሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶ ማዓኒ ኮዒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያታ ማርማ ባኮ ዛሎ ኮሺ ዔሩዋያኬ፤ «ጎኔ ባኣዚኬ» ዔያታ ጋዓ ባኮዋ ጶቂሢ ዔሩዋያኬ። 8ዓሲ ሙሴ ዎጎ ፒዜ ማሊሢም ማዾይዳ ፔኤሼቶ ዎጋ ኮሺ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ 9ሃሣ ዬይ ዎጋ ኬስኬሢ ኮዦ ዓሶም ማዒባኣሢያ ኑ ዔራኔ፤ ዎጋ ኬስኬሢ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሶና ፑርቶ ማዻ ዓሶናም፥ «ፆኦሲ ዔሩዋሴ» ጋዓ ዓሶና ጎሞ ዓሶናም፥ ፆኦሲም ማዒባኣ ዓሶና ዓያኖ ዛሎ ባኮ ቦሃ ዓሶም፥ ዓዶና ዒንዶና ዎዻ ዓሶና ዓሲ ዎዻዞንሢናም፥ 10ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሶም፥ ዓቲንቆና ላሃ ዓቲንቆም፥ ዓሲ ሻንቺ ኮርማ ዓሶና ሉኡቃ ዓሶናም፥ ሉኡዙሞና ጫኣቃዞንሢና ጎኔ ማዔ ባኮ ዔርዚፆይዳፓ ዱማ ማዔ ባኣዚ ማዻ ዓሶምኬ፤ 11ዬና ጎኔ ማዔ ባኮ ዔርዚፃ ጴዻሢ ዓንጂንቴ ፆኦዛሢም ታ ማዻንዳጉዲ ታኣም ዒንጌ ኮዦ ሃይሶይዳፓኬ። 12ታና ፔ ማዾም ዶኦሪ፥ ጉሙርቂንታያ ማሂ ታና ፓይዴ፥ ዎልቆ ታኣም ዒንጌ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ታ ጋላታኔ። 13ዎዚ ሃያኮ ቤርታ ኪሪስቶሴ ታ ጫሽኬያ፥ ዒፂ ዳውሴያ ሃሣ ሱንፆዋ ታ ዒዛኮ ባይዚሴቴያ ዒዚ ታኣም ዬያ ጉቤ ዓቶም ጌዔኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ቢያ ታ ማዼሢ ዔሩዋዖ ሃሣ ታ ዒዛ ጉሙርቂባኣዖ ማዼሢሮኬ። 14ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ኑኡኮ ዓኣ ፔቱሞ ዛሎና ጴዻ ጉሙርቂፆና ናሹሞና ዎላ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ባሼና ታኣም ሚርጌኔ። 15«ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጎሞ ዓሶ ዻቂሻኒ ሃያ ዓጮ ሙኬኔ» ጋዓ ቃኣላ ጎኔ ሃሣ ዓሲ ቢያ ጉሙርቂ ዔካኒ ኮይሳያኬ፤ ጎሞ ዓሶ ቢያሢዳፓ ባሼ ጎሞሲ ታናኬ። 16ጋዓንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢና ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳዞንሢናም ጋፑዋ ጊቢ ዳንዳዒፆ ጎሞ ዓሶፓ ባሼ ማዔሢ፥ ታና ኮኦኪንሢ ማሂ ዻዋኒ ጎሞ ታኣም ዓቶም ጌዔኔ። 17ዬያሮ ናንጊና ካኣቲ ማዔ፥ ሃይቁዋኣሢም፤ ሃሣ ጴዹዋ፥ ፔቴ ፆኦዛሢም ቦንቾና ጋላታና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 18ታ ናዓሢዮ ፂሞቴዎሴ! ሃያኮ ቤርታ ኔ ዛሎ ኬኤዚንቴ ፆኦዛሢ ማሊፆጉዴያ ሃያ ዓይሢፆ ታ ኔኤም ሃዳርሲ ዒንጋኔ፤ ፆኦሲ ማሊፃ ኬኤዚንቴ ጎይፆ ዛጊ ዖልቴ፤ 19ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ኮሺ ዒኔና ኔኤኮ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒኔ ባይቂ ፔኤኮ ጉሙርቂፆ ዣኣሊሲ ባይዜኔ። 20ዔያቶ ባኣካፓ ሄሜኔዎሴና ዒስኪንዲሬና ዓኣኔ፤ ዔያታ ፆኦሲ ጫሽኪፆ ሃሻንዳጉዲ ፃላሄም ታ ዔያቶ ዳኪ ሃሼያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\