ፂሞቴዎሴም 1 2

1ዓካሪ ቢያፓ ቤርታሲ ኔ ዛላ፥ ሜሌ ዓሲ ዛላ ሃሣ ዓሲ ዛላ ቢያ ሺኢቃንዳጉዲና ጋላታንዳጉዲ ታ ኔና ዞራኔ። 2ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒ ሃሣ ኮሺ ዓሲ ማዒ ኮሹሞና ዚቲዮ ጌይ ኑ ናንጋንዳጉዲ ባሼ ካኣቶና ቢታንታ ዓኣ ዓሶናም ሺኢቁዋቴ። 3ዬይ ኑና ዻቂሻ ፆኦዛሢም ኮሺ ማዔያ፥ ሃሣ ዎዛሳያኬ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ማሊፃ ዓሲ ቢያ ዻቃንዳጉዲና ጎኑሞ ዔራንዳጉዲ ማዔሢሮኬ። 5ፆኦሲ ፔቴኬ፤ ዓሲና ፆኦሲና ባኣካ ማዒ ጊኢጊሻሢያ ፔቴኬ፤ ዬይያ ዓሲ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኬ። 6ዓሲ ቢያ ጎሜፓ ጌኤሺ ዔካኒ ፔና ዓሶ ዛሎ ዓኣሢ ዒንጌሢ ዒዛኬ፤ ዬይ ኮይሳ ዎዳ ሄላዛ ፆኦሲ ዓሲ ዻቂሻኒ ማሌ ማሊፆ ዔርዛ ማርካ ማዔኔ። 7ታኣኒያ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ጎኑሞና ዛላ ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ፥ ሃሣ ዔርዛ ዓሲ ማዒ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዳኪንቴሢ ዬያሮኬ፤ ዬያ ታ ጎኔ ኬኤዛፓዓቴም ሉኡቁዋሴ። 8ዓካሪ ቢያ ቤዞይዳ ዓኣ ፆኦሲም ዱማዼ ዓቲንቃ ጎሪንቲና ዑራና ሃሺ ኩጮ ሌካ ዔቂሲ ፆኦሲ ሺኢቃንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 9ዬያጉዲ ላኣላ ሃሣ ቶኦኪ ማዢሢና ዎርቄ ፓልሞ ፓልሚሢና ሚዛጶ ፓልማ ዓኣያ፥ ሃሣ ጊንሣ ሚርጌ ሚኢሼ ዔካ ማኣዖ ማይንቲ ፓልሚሢቱዋንቴ ሼሌዑሞና ፔኤም ኮይሳ ማኣዖ ማይንቶንጎ። 10ፆኦሲ ካኣሽካኔ ጋዓ ላኣላ ማዻኒ ኮይሳ ጎይፆ ኮሺ ማዾ ማዺሢና ፓልሚንቶንጎ። 11ላኣሊ ዚቲ ጌይሢና ዓይሢንቲሢና ዋይዚ ዔራያ ማዖንጎ፤ 12ላኣሊ ዓቲንቄ ዔርዛያና ዓቲንቄ ዎይሣያ ማዓንዳጉዲ ታ ኮዑዋሴ፤ ዒዛ ዚቲ ጋዓንዳያ ኮይሳኔ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታ ማዢንቴሢ ዓዳኣሜኬ፤ ጊንፃፓኬ ሂዋና ማዢንቴሢ። 14ሃሣ ጊንሣ ፃላሄና ጌሺንቴዞና ፆኦሲኮ ዓይሢፆ ዻቢ ሃሼዛ ላኣሌሎ ማዓንዳኣፓዓቴም ጌሺንቴሢ ዓዳኣሜቱዋሴ። 15ያዺ ማዔቴያ ላኣሊ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ናሹሞና ዓኣያ ማዒ ሃሣ ፆኦሲም ፔና ዱማሲ ዶዴቴ፥ ጊንሣ ሼሌዔ ማዒ ናንጌቴ ናይ ሾይሢና ዻቃንዳኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\