ፂሞቴዎሴም 1 3

1«ፔቴ ዓሲ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣ ዓሲ ማዓኒ ኮዔቴ ኮሺ ማዻኒ ኮዓኔ» ጌይንታ ቃኣላ ጎኔኬ። 2ዬያሮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣ ዓሲ ያዺ ማዓኒ ኮይሳኔ፦ ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ፥ ፔቴ ላኣሊ ዔኬያ፥ ኮይሳ ጎይሢ ናንጋያ፥ ፔና ዔሪ ዎይሣያ፥ ቤሲ ዔሪ ማዻያ፥ ዓሲ ሾኦቺንሢ ዔካያ፥ ዓሲ ዔርዛኒ ዳንዳዓያ፥ 3ዑሽኪ ማሢንቱዋያ፥ ዓሲና ዣሉዋያ፥ ሼሌዔ ዓሲ፥ ኮሺ ዓሲ፥ ሚኢሼ ባሼ ናሽኩዋያ፥ 4ፔ ናኣቶ ዒዛም ዓይሢንታያና ቦንቻያ ማሂ ዲቺ፥ ፔ ማኣሮ ዓሶ ኮሺ ጎይሢና ዎይሣ ዓሲ ማዓንዳያ ኮይሳኔ። 5ዓሲ ፔ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣኒ ዳንዳዒባኣያ ማዔቴ ፆኦሲ ዓሶ ዎዲ ዎይሣኒ ዳንዳዓንዳይ! 6ፃላሄ ዖቶርሞና ሄርሺንቲ ሎኦሚ፥ ፑርታና ዎጊንቴ ጎይፆ ማዑዋጉዲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዶዲባኣ ዓሲ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣያ ማዖፓ። 7ዾንኪንታ ዓሲ ማዒ ፃላሄ ፒሮይዳ ጌሉዋጉዲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሳ «ኮሺ ዓሲኬ» ዒዛ ጋዓያ ማዖንጎ። 8ዬያጉዲ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዲያቆኔ ማዒ ማዻ ዓሳ ቦንቺንታያና ጌስታ ጌኤዞና ጉሙርቂንታያ፥ ሚርጌ ዑሺ ሱኡካዹዋያ፥ ሚኢሼ ዴንቃኒ ሌሊ ጳሽኪ ሃንቱዋያ፥ 9ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ ዛሎኮ ዓኣሺንቴ ማሊፆዋ ጌኤሺ ዒናና ዔሪ ካፓያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 10ዔያታ ቤርታዺ ዛጊንቲ ዔርቶንጎ፤ ዬካፓ ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ጴዼቶ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣ ዓሶ ማኣዲ ማዻዞንሢ ማዖንጎ። 11ዬያጉዲ ሃሣ ላኣላ ዔያቶኮ ኮሺ ዓሲ ሃሣ ዓሲ ዾንኩዋያ፥ ኮይሳ ጎይሢ ናንጋያ፥ ቢያ ባኣዚናኣ ጉሙርቂንታያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 12ማኣዲ ማዻ ዓሳ ፔቴ ላኣሊ ዔኬያ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ሃሣ ፔኤኮ ናኣቶና ማኣሮ ዓሶና ኮሺ ዓርቂ ዎይሣያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 13ማኣዲ ማዺፆና ኮሺ ማዾ ማዻዞንሢ፦ ዼኤፒ ቦንቺንቲሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ ዛሎዋ ጫርቂ ኬኤዛያ ማዓንዳኔ። 14ሃያ ኪኢቶ ታ ኔኤም ፃኣፓኣና ዑኬ ታ ኔና ሙኪ ዛጋንዳሢ ጉሙርቂኬ። 15ታ ኔጌያ ማዔቴያ ፆኦሲ ማኣራ ዓሳ ዎዲ ናንጋንዳቴያ ኔ ዔራንዳጉዲ ጌይ ታ ኔኤም ሃያ ፃኣፓኔ፤ ዬና ማኣሮ ዓሳ ጎኑሞኮ ቱርቱሮና ቦኦኮላሢና ማዔ፥ ናንጊና ባይቁዋ ፆኦዛሢ ጉሙርቃ ዓሶኬ። 16ኑኡኮ ካኣሽኪፆኮ ፆኦሲ ፔጋሴ ዓኣሺንቴ ማሊፃ ጎኔና ዼኤፒኬ፤ ዬይያ ኪሪስቶሴ ዛሎ፦ «ዓሲ ማዒ ጴዼሢ ጎኑማ ዓያኖና ዔርቴሢ ፆኦሲ ኪኢታንቾም ጴዼሢ ዴሮ ቢያም ኬኤዚንቴሢ ዓጮይዳ ዓኣ ዓሳ ጉሙርቄሢ ቦንቾና ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴሢ» ጋዓሢኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\