ፂሞቴዎሴም 1 4

1ዓያና ጌኤሺ፦ «ጋፒንፆ ዎዶ ባንሢ ማዓኣና ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዻቢሻ ዓያናና ፑርታ ዓያናናይዳፓ ማዔ ዔራቶ ዔኪ ፆኦሲ ካኣዦ ሃሻንዳኔ» ጌይ ፔጋሲ ኬኤዛኔ። 2ዬያጉዴ ዔርዚፃ ኬስካሢ ዔያቶኮ ዒና ዖይዼ ዓንጊና ሚቺንቴ ዑሢጉዲ ዶጬያ ማዔ፥ ጎኔ ማሊሲ ሉኡቂ ኬኤዛ ዓሶይዳፓኬ። 3ዬያጉዴ ዓሳ ዔፒ ላኣጋኔ፤ ሃሣ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሶና ጎኑሞ ዔራ ዓሳ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ሙዑዋጉዲ ፆኦሲ ማዤ ሙዖ «ሙዒፖቴ» ጌይ ጌይ ላኣጋኔ። 4ጋዓንቴ ፆኦሲ ማዤ ባካ ቢያ ኮሺኬ፤ ፆኦሲ ጋላቲ ሙይንቴያ ማዔቴ ሃሺንታ ባኣዚ ባኣሴ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ቃኣላ ጌዔ ጎይፆ ዒንሢኮ ሺኢጲፆና ሙይንታኒ ዳንዳዓያ ማዓንዳኔ። 6ሃያ ባኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኔ ኬኤዚ ዔርዜቶ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ቃኣሎና ኮዦ ዔርዚፆና ዋይዚ ዋይዚ ዲጬያ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ኮሺ ማዻያ ማዔሢ ዬያና ኔ ማርካሳንዳኔ። 7ጋርቼ ላኣሎኮ ፓሡዋ ሃይሶና ሃያ ዓጮኮ ጉሪ ማዔ ሃይሶይዳፓ ሃኪ፥ ዓያና ዛላ ባኣዚ ማዺ ማዺ ዔሬ። 8ዑሢ ዶዲሻኒ ማዺንታ ማዾ ዻካ ዎዴሮ ማኣዳኔ፤ ዓያና ዛላ ባኣዚ ማዺ ማዺ ዔሪሢ ጋዓንቴ ሃሢያ ማዖም ሃጊያ ማዓንዳ ናንጎም ዎዛ ዓኣያ ማዔሢሮ ቢያሢም ማኣዳያኬ። 9ዬይ ዓሲ ቢያ ዔራኒ ኮይሳ ጎኔ ሃይሴኬ። 10ኑኡኒያ ሜታዺ ማዾና ላቢንታሢ ዬያሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጌሣሢ ዓሶ ቢያ፤ ባሼና ሃሣ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዻቂሻያ፥ ባይቁዋ፥ ፆኦዛሢዳታሢሮኬ። 11ሃንሢ ባኮ ዓሶ ዓይሤ፤ ሃሣ ዔርዜ። 12ኔኤኒ ዼጌ ማዔሢሮ ዖኦኒያ ኔና ቦሆፓ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ጌስታ ጌኤዞና፥ ናንጋ ናንጎና፥ ናሹሞና፥ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ሃሣ ኔ ናንጎ ዒኢሳ ባኣዚፓ ጌኤሺ ካፒሢና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኮሺ ማላታ ማዔ። 13ታኣኒ ኔ ኮራ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ጌኤዦ ማፃኣፖ ዴሮም ናባቢሢና፥ ኬኤዚሢና፥ ዔርዚሢና ዶዴ። 14ፆኦሲ ማሊፃ ኔኤም ኬኤዚንቴ ዎዶና ሃሣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ጪማ ኔ ዑፃ ኩጮ ጌሤ ዎዶና ኔኤም ዒንጊንቴ ዓያኖ ዒንጊፆ ማዾይዳ ፔኤሺፆ ዋሊፖ። 15ኔኤኮ ዲጪፆ ዓሳ ቢያ ዴንቃንዳጉዲ ዬንሢ ባኮንሢ ዶዲ ማዼ፤ ሃሣ ዬንሢ ባኮ ዒናፓ ማዼ። 16ኔ ዛሎ፤ ሃሣ ኔ ዔርዛ ዔርዚፆ ዛሎ ኔና ዔሬ፤ ዬንሢ ባኮንሢ ዶዲ ማዼ፤ ዬያ ኔ ማዼቴ ኔናንታ ኔኤፓ ዋይዛ ዓሶንታ ኔ ዻቂሻንዳኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\