ፂሞቴዎሴም 1 5

1ጋርቼ ዓቲንቆ ዓዶ ማሂ ዛጊ ዞዞራንዳኣፓዓቴም ጎሪፖ፤ ዼጌ ዓቲንቆ ናኣቶ ኔኤኮ ጌርሲንሢ ማሂ፥ 2ሃሣ ጋርቾ ላኣሎ ኔኤኮ ዒንዶንሢ ማሂ ዛጌ፤ ዬያጉዲ ዼጌ ዉዱሮ ናኣቶ ኔኤኮ ጌሮንሢ ማሂ ጌኤሺ ዒናና ዛጌ። 3ጎኔና ዜኤሮይንዶ ማዒ፥ ሜታዼ ላኣሎ ዛጊ ማኣዴ። 4ዜኤሪንዶኮ ናይ፤ ሃሣ ናኣዚ ናይ ዓኣቶ ዬንሢ ናኣቶንሢ ፔ ማኣሮ ዓሶ ማኣዳያ ሃሣ ዔያቶ ሾዔ ዓሶና ዓሆ፥ ማዖ ማዔ ዓሶም ኮሺ ማዺ ማሃኒ ኮይሳያ ማዔሢ ዔሮንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ፆኦሲ ዎዛሳያ ማዔሢሮኬ። 5ጎኔና ዜኤሪንዶ ማዒ፥ ፔኤሮ ናንጋዛ ፔኤኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ፆኦዛሢዳ ጌሢ፥ ዋንቴና ሮኦሪና ፆኦሲ ማኣዶ ኮዒ፥ ዒዛ ሺኢጲሢና ዶዲ ናንጋኔ። 6ሃያ ዓጮ ዎዞ ሌሊ ናሽካ፥ ዜኤሮይንዶ ማዔ ላኣላ ጋዓንቴ ዔቂ ዓኣዖ ሃይቄያኬ። 7ዔኤቢ ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ዔያቶ ዞሬ። 8ፔ ዒጊኖም ባሼና ፔኤኮ ዑኬ ማኣሮ ዓሶ ማኣዱዋኣሢ፦ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ካኣዦ ሃሼያኬ፤ ፔቶ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶፓ ባሼ ፑርታ ዓሲኬ። 9ሌዓ ላሂታሚ ሌዔኮ ዴማ ማዔ ዜኤሪንዶ ማዔ ላኣሎ ፃኣፒ ዓርቆ ቤዛ ዓርቂፖ፤ ሃሣ ሱንፃ ዓርቂንታ ዓሳ ፔቴ ዓሲም ሎዔ ላኣሊ ማዓንዳያ ኮይሳኔ። 10ሃሣ ናይ ቃራሲ ዲቻያ፥ ሾኦቺ ዔካያ፥ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶኮ ቶኪ ማስካያ፥ ሜታዼ ዓሶ ማኣዳያና ዓይጎዋ ኮሺ ማዾ ቢያ ማዺሢና ዔርቴያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 11ጋርቺባኣ፥ ዶዲ ማዔ፥ ዜኤሮይንዳሢ ጋዓንቴ ፃኣፒ ዓርቂፖ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያቶ ዓሽኮ ሱኡካ ባሼም፥ ኪሪስቶሴ ዔያታ ናሽካ ናሹማ ዻኬም ሎዓኒ ዔያታ ኮዓንዳያታሢሮኬ። 12ዬያይዲ፦ ቤርታ ዔያታ ኪሪስቶሴና ጫኣቄ ጫኣቁሞ ሃሻንዳሢሮ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ። 13ሃሣ ዔያታ ማዾ ሃሺ ዓሲ ማኣሪ ሃንቲሢ ዓርቃንዳኔ፤ ማዾ ሃሺ ሃንታ ዓሲ ሌሊ ማዒባኣዖ፦ ዓሲ ዾንካያ፥ ዓሲ ባኣዚዳ ጌላያ፤ ሃሣ ጌስታኒ ኮይሱዋ ባኣዚ ጌስታያ ማዓንዳኔ። 14ዬያሮ ጋርቺባኣ ዜኤሪንዶ ማዔ ዶዶ ላኣላ፦ ሎዓንዳጉዲ፥ ናይ ሾዓንዳጉዲ፥ ማኣሮዋ ፔኤኮ ኮይሳ ጎይሢና ዎይሣያ ማዓንዳጉዲ ታ ዞራኔ፤ ያዺዴቴ፦ ሞርካሢ ኑና ጫሽኮንዶ ባኣዚ ባይዛንዳኔ። 15ጎኔና ሃያኮ ቤርታ ፃላሄ ጊንፆ ሃንታኒ ፔቴ ፔቴ ዜኤሪንዶ ማዔ ላኣላ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ጎይፃፓ ዻቢንቲ ኬስኬኔ። 16ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዔ፥ ላኣሊኮ ማርካ ዜኤሪንዶ ማዔ ላኣሊ ዓኣቶ፦ ዔያታ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ሜቶ ማዑዋጉዲ ዒዛ ዔያቶ ማኣዶንጎ፤ ዬያይዲፆና ሺኢጲፆ ማኣራ ፔቴታዖ ማኣዳ ዓሲባኣ፥ ዜኤሮይንዶ ሌሊ ማኣዳኒ ዳንዳዓንዳኔ። 17ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ቃራሲ ዎይሣያ፤ ባሼ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚሢና ዔርዚሢና ላባ ጪሞም ዒንጎ ባኣዚ ጳንጬ ማሂ ዒንጋኒ ኮይሳኔ፤ 18ዓይጎሮ ጌዔቴ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦ «ሃኣኮ ሺርካ ጌሜኮ ዻንጎ ቱኪፖ» ዬያጉዲ ሃሣ፦ «ማዻሢም ማዾ ዛሎ ዒንጊንታንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓኔ። 19ላምዖ ሃሣ ሃይሦ ዓሲ ማርካዺባኣንቴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞ ዑፃ «ዻቤኔ» ጎዖ ባኮ ዋይዚፖ። 20ሜሌ ዓሳ ዒጊጪ ካፒንታንዳጉዲ ጎሞ ማዻ ዓሶ ዓሶ ቢያኮ ቤርታ ጎሬ። 21ኔኤኒ ማዻ ማዾና ቢያ ፔቴያ ባጋሢዳፓ ባሺሱዋዖ ሃሣ ዖናኣ ዱማሱዋዖ ሃያ ታኣኮ ዞሮ ቢያ ኔ ኩንሣንዳጉዲ ፆኦሲና ዬሱስ ኪሪስቶሴና ሃሣ ዶኦሪንቴ ኪኢታንቾና ማርካ ማሂ ታ ኔኤም ኬኤዛኔ። 22ዖጊዳኣ ኔ ኩጮ ጌሥሢና ዶኦራኒ ሩኡሪፖ፤ ሜሌ ዓሶና ዎላ ጎሜ ማዺሢሮ ፔቴ ማዒፖ፤ ኔ ቶኦኮ ጌኤሺ ካፔ። 23ኔኤኮ ጎጶ ዶርዓሢና ቢያ ዎዴ ኔና ሃርጋ ሃርጎ ዛሎ ዎይናፓ ኮሾና ዑዦ ዻካ ዑሽኬ፤ ዋኣሢ ሌሊ ዑሽኪፖ። 24ፔቴ ፔቴ ዓሶኮ ጎማ ዔርቴያ ማዒ፥ ጋፒንፆ ዎጎ ኬላ ሄሉዋንቴ ቤርታዺ ዔያቶ ዓርቃኔ፤ ዛሎ ዓሶ ጎማ ጋዓንቴ ጊንፃዺ ዓርቃኔ። 25ዬያጉዲ ኮሺ ማዾ ፔጋኣኬ፤ ፔጋ ማዒባኣዖ ዓቴያ ያዺ ዓኣሺንቲ ዓታዓኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\