ፂሞቴዎሴም 1 6

1ፆኦሲ ሱንፆና ኑ ዔርዛ ዔርዚፆና ጫሽኪንቱዋጉዲ ዓሶም ዓይሌ ማዒ ማዻ ዓሳ ቢያ ዔያቶ ዎይሣ ዓሳ ቦንቺንታኒ ኮይሳሢ ዔሮንጎ። 2ዔያቶ ዎይሣ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማዔ፥ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዔያቶኮ ዒሾንሢ ማዔሢሮ ዓይሎ ማዔ ዓሳ ፔኤኮ ዎይሣ ዓሶ ቦሆፓ፤ ዔያታ ማዻ ማዾና ማኣዲንታ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያና ናሽኪንታ ዒሾንሢያ ማዔሢሮ ቤርታኣስካፓ ባሼ ዔያቶም ማዾንጎ። ዬያሮ ኔኤኒ ዔርዛንዳያና ዞራንዳያና ኮይሳሢ ዬያኬ። 3ጎኔ ፆኦሲ ካኣዦና ዎላ ፔቴ ማዔ ባኮ ዔርዚፆ፤ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ጎኔ ቃኣሎ ሃሺ፥ ዱማዼ ባኣዚ ዔርዛ ዓሲ ዓኣቶ፦ 4ዬይ ዓሢ ዖዖቶርቃያኬ፤ ዔራ ባኣዚያ ባኣያኬ። ጋዓንቴ ፔቴ ጌይንቴ ባኣዚዳ ማርሚሢና ዣሊሢናኮ ፑርታ ሱኡኬ ዓኣያኬ፤ ዬይ ባካ ቂኢሩሞ፥ ዑራ፥ ጫሺ፥ ፑርታ ዓልቲሢንታ፥ 5ዒና ባይቄያና ጎኑሞባኣ ዓሲ ማዣ ጋፑዋ ማርሞንታ ዔኪ ሙካኔ። ዬያጉዴ ዓሶም ፆኦሲ ካኣሽኪፃ ቆሎ ዴንቂሢኮ ካራ ማዒ ጴዻኔ። 6ጎኔና፦ «ታኣም ዓኣሢ ጊዳንዳኔ» ጋዓ ዓሲም ጋዓንቴ ፆኦሲ ካኣሽኪፃ ዑሣ ዓኣዼ ዖርጎቹሞኬ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃያ ዓጮ ዓይጎዋ ኑ ዔኪ ዬዒባኣሴ፤ ሃሣ ሃያ ዓጫፓ ዔኪ ኑ ዓኣዻንዳ፥ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣሴ። 8ጋዓንቴ ኑ ሙዓንዳ ባኣዚና ማኣዓንዳ ባኣዚና ዴንቄቴ ኑም ጊዳንዳኔ። 9ዖርጎቺ ማዓኒ ኮዓዞንሢ ጋዓንቴ ዻቢሻ ፒሮይዳ ጌሊ ዓሲ ፑርቲሳያና ባይዛ፥ ፓሡዋያና ሜቶ ማዔ ሱኡኬይዳ ዓርቂንቲ ሎኦማንዳኔ። 10ዎይቲ ጌዔቴ ሚኢሼ ኮሺ ናሽኪሢ ፑርቱሞ ቢያኮ ካራኬ፤ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ሚኢሼ ዴንቃኒ ሱኡካዺፆና ፆኦሲ ጉሙርቂፆፓ ሃኪ፥ ፔ ናንጎ ሜቶይዳ ዓጌኔ። 11ኔኤኒ ፆኦሲ ዓሢዮ! ዬያ ቢያይዳፓ ሺኢኬ፤ ፂሉሞ፥ ጎኔ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢ፥ ፆኦሲ ጉሙርቂሢ፥ ናሹሞ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢና ሼሌዑሞና ዓኣያ ማዔ። 12ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዓኣ ኮዦ ዖሎ ዖልቴ፤ ሚርጌ ዓሶ ቤርቶይዳ ኮሺ ጉሙርቂንቲሢና ኔ ማርካዼ፥ ሃሣ ዬያም ኔ ዔኤሊንቴ፥ ናንጊና ናንጎይዳ ዶዴ። 13ቢያ ባኣዚም ሼምፖ ዒንጋ፥ ፆኦዛሢንታ ሃሣ ጴንፆስጲላፆሴ ቤርታ ጎኑሞ ዛሎ ማርካዼ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴንታ ማርካ ማሂ ታ ኔና ዓይሣኔ። 14ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ሃያ ዓይሢፆ ዻቢንቲ ባኣያና ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ካፔ። 15ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆ ኬላ ዓንጂንቴያና ፔኤሮ ዎይሣያ ማዔ፥ ካኣቶኮ ካኣቲ፥ ጎዳቶኮ ጎዳ ጌሤ ኬሎና ማዓንዳኔ፤ 16ዒዚ ሌሊ ሃይቁዋያኬ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ባንሢ ዑካኒ ዳንዳዑዋ፥ ፖዒዳ ዒ ናንጋያኬ፤ ዒዛ ፔቴታዖ ዛጌ ዓሲ ባኣሴ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ዒዛ ዛጋኒ ዳንዳዑዋሴ። ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 17ሃያ ዓጮኮ ዖርጎጮ ዓሳ ዖቶርቁዋጉዲ ሃሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዔያታ ፔኤኮ ባይቃ ቆሎይዳ ማሁዋጉዲ፤ ዔያታ ጌሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑና ዎዛሳኒ ቢያ ባኣዚ ዑሣ ዓኣሢ ኑም ዒንጋ፥ ፆኦዛሢ ዑፃ ማሃንዳጉዲ ዞሬ። 18ሃሣ ኮሺ ማዾ ዔያታ ማዻንዳጉዲ፥ ዬያ ማዾ ማዺፆና ዔርቴ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ሃሣ ዔያቶኮ ዓኣ ባኮ ዒንጋኒና ፓቂ ጊሽታኒ ናሽካያ ማዓንዳጉዲ ዞሬ። 19ዬያ ማዺፆና ጎኔ ናንጎ ዴንቃኒ ዓይፃ ዶዲ ማዔ፥ ቆሎ ሃጊ ሙካንዳ ዎዶኮ ፔኤም ዔያታ ቡኩሳያ ማዓንዳኔ። 20ፂሞቴዎሴ! ፆኦሲ ኔኤም ዒንጌ ባኮ ቢያ ካፔ፤ ዔራቶቱዋንቴ «ዔራቶኬ» ጌይንቴ፥ ፓሡዋ ዣላሢና ማርማሢ ሃሼ። 21ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ዬያጉዴ ዔራታ ኑኡኮ ዓኣኔ» ጌዒ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ጎይፆ ሃሺ ኬስኬኔ። ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ኔኤና ዎላ ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\