ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 1

1ፆኦሲ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዳኪንቲ ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና፤ ዬያጉዲ ዓካይያይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዴሮም ቢያ። 2ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ። 3ሚጪንታ ዓዶ ማዔያ፤ ሃሣ ቢያ ባኣዚና ዶዲሻያ ማዔ ፆኦዛሢ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ፥ ፆኦዛሢም ጋላታ ሄሎንጎ። 4ኑኡኒ ፆኦሲዳፓ ዴንቃ ዶዱሞና ሜታሢዳ ዓኣ ዓሶ ቢያ ዶዲሻኒ ዳንዳዓንዳጉዲ፥ ፆኦሲ ኑ ሜታዻ ዎዶና ቢያ ኑና ዶዲሻኔ። 5ኪሪስቶሴ ሜታዼ ሜቶ ኑዋ ሚርጌና ሜታዼሢጉዲ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዶዱሞ ሚርጌና ኑ ዴንቃንዳኔ። 6ኑኡኒ ሜታዻ ዎዶና ዒንሢ ዶዱሞና ዻቂንታና ዴንቃኔ። ኑኡኒ ዶዱሞ ዴንቃ ዎዶና ሃሣ ዒንሢያ ኑኡኒ ሜታዼ ሜቶጉዴ ሜቶ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዱሞ ዴንቃኔ፤ 7ኑኡና ዎላ ዒንሢ ሜታዻሢጉዲ፥ ኑ ዶዱሞዋ ዒንሢ ዴንቃያ ማዔሢ ኑ ዔራሢሮ ዒንሢዳ ኑ ጌሣ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዶዲኬ። 8ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒሲያይዳ ኑ ዓኣንቴ ኑና ሄሌ ሜታሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ፤ ዬይ ኑና ሄሌ ሜታሢ ሚርጌና ኑም ዴኤፄያ ማዔሢሮ ኑ ሼምፔና ዓታንዳኔ ጌዒ ማሊባኣሴ። 9ፔቶ ኑ ሃይቃንዳጉዲ ኑ ዑፃ ዎጊንቴያ ኑም ማሊ ጴዼኔ፤ ዬይ ቢያ ኑና ሄሌሢ ሃይቄ ዓሶ ዔቂሳ፥ ፆኦሲ ኑ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሃንዳፓዓቴም ኑና ኑ ጉሙርቁዋጉዲኬ። 10ዬያሮ ዒዚ ኑና ዬያ ሃይቦይዳፓ ዻቂሼኔ፤ ሃጊያ ኑና ዻቂሻንዳኔ፤ ኑና ዻቂሻንዳኔ ጌዒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑ ጌሤሢ ዒዛይዳኬ፤ 11ዬይ ዒንሢ ኑና ሺኢጲፆና ማኣዳሢሮ፥ ሚርጌ ዓሶ ሺኢጲፆና ኑኡኒ ፆኦሲ ማኣዶ ዴንቄም ሚርጌሢ ፆኦሲ ጋላታንዳኔ። 12ሃያ ዓጮይዳ ባሼ ዒንሢና ዎላ ኑ ፔቱሞና ሃሣ ፆኦሲዳፓ ማዔ፥ ፂሉሞና ፒዙሞና ኑ ናንጌሢ ኑ ዒና ማርካዻኔ፤ ዬይ ዓሲ ዔራቶናቱዋንቴ ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዎልቆናኬ፤ ዬያሮ ሄርሺንታ ኑኡኮ ዬያናኬ። 13ናባቢ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዑዋ ባኣዚ ኑ ዒንሢም ፃኣፓዓኬ፤ ቢያ ባኮ ዒንሢ ዔራንዳሢያ ታ ጉሙርቃኔ፤ 14ሃሢ ዒንሢ ኑ ዛሎ ጋፒሲ ዔሩዋ ባኮ ጊንፃፓ ጋፒሲ ዒንሢ ዔራንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ጎዳ ዬሱሴ ኬሎና ኑ ዒንሢና ዖቶርቃንዳሢጉዲ ዒንሢያ ኑኡና ዖቶርቃንዳኔ። 15ዬይ ባካ ጎኔ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ላሚ ዒንሢም ማዓ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃዳጉዲ ቤርታዺ ዒንሢ ታ ዛጋኒ ማሌንቴኬ። 16ዬያ ታ ዛጋኒ ማሌሢ ሜቄዶኒያ ባንሢ ዓኣዻኣና ሃሣ ዒኢካፓ ማዒ ሙካኣናኣ ቢያኬ፤ ዬካፓ ዪሁዳ ታ ዓኣዻኣና ዒንሢ ታና ማኣዳንዳኔ ጌዒ ታ ማሌኔ። 17ጋዓንቴ ዬያ ታ ማላኣና ታኣኒ ማዻ ባኮ ዔሩዋዖ፥ ማሊፆና ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሺራ ዓሲ ማላ? ሃሣ ዬያ ማሊፆና ፔቴና «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጌዒ ጌዒ ዓሲ ማሊሢና ታ ማዻያ ማላ? 18ፆኦሲ ሉኡቁዋ ፆኦሲ ማዔሢሮ ኑኡኒያ ዒንሢም ኬኤዛሢ «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጌዒ ሴካ ሃንጋ ጌይሲ ሺርሻ ባኣዚቱዋሴ። 19ዓይጎሮ ጌዔቴ ታናንታ ሲላሴንታ ፂሞቴዎሴንታ ፆኦሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛሢ «ሂዮ» ጋዓያና ሌሊ ማዓንዳኣፓዓቴም «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጋዓያናቱዋሴ። 20ፆኦሲ ኑም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ቢያ «ሂዮ» ማዒ ኩማንዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኬ። ዬያሮኬ ፆኦሲ ቦንቾም ኪሪስቶሴና «ዓኣሜን» ኑ ጋዓሢ። 21ኑና ማዔቴያ ዒንሢ ኪሪስቶሴና ኑ ዶዳንዳጉዲ ማሄሢ ፆኦሲኬ፤ ዒዛም ኑና ዱማሴሢያ ዒዛኬ። 22ዒዛም ኑ ማዔሢ ዔርዛ ማላታ ኑጊዳ ጌሤሢና ሃጊ ኑም ዒንጊንታንዳ ባኮኮ ዓያኖ ጌኤዦ ዓይሢ ባኣዚ ማሂ ኑም ዒንጌሢ ዒዛኬ። 23ታኣኒ ቆሮንቶሴ ማዒ ሙኪባኣሢ ዒንሢ ዖዪሳዓ ጌዒ፥ ሚጪንቲሢናኬ፤ ዬያኮ ፆኦሲ ታኣኮ ማርካኬ። 24ዒንሢ ጉሙርቂሢና ዶዴያ ማዔሢሮ ዒንሢ ዎዛሳኒ ዒንሢና ዎላ ኑ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ጉሙርቃንዳ ባኮ ኑ ዒንሢም ኬኤዚ ዓይሣያቱዋሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\