ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 10

1ዒንሢ ኮይላ ዓኣዖ «ሴልቃያ»፤ ዒንሢ ኮይላፓ ሃኪ ዴንዳዖ ጋዓንቴ «ጫርቃያ» ጌይንቴሢ፥ ታኣኒ ጳውሎሴ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞና ሼሌዑሞና ማዒ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ 2ታ ዒንሢ ሺኢቃሢ ዒንሢ ኮራ ታ ሙኬ ዎዶና ዬያይዲ ጫርቂ ጌስታንዳጉዲ ታና ማሂፖቴ ጌይኬ፤ ዓሲ ማሊሢና ኑ ሃንታያ ማሂ ኑና ፓይዳ፥ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ቤርታ ጋዓንቴ ጫርቂ ጌስታኒ ታ ማላኔ። 3ዎዚ ኑ ሃያ ዓጫ ናንጋያ ማዔቴያ ኑ ዖልታሢ ሃያ ዓጮ ዓሳ ዖልታ ጎይፆቱዋሴ። 4ኑኡኮ ዖሎ ዓንጋማ ዖሎሮ ኬልቂ ዴዖና ኬኤሎ ዶይሳኒ ዳንዳዓ፥ ፆኦሲ ዎልቄ ዓኣ፥ ዓንጋሞ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃያ ዓጮ ዖሎ ዓንጋሞጉዲቱዋሴ። 5ዓሲ ፆኦሲ ዔሩዋጉዲ ሉኡዙሞና ማርሞ ማርማሢንታ ዖቶርሞ ማሊፆዋ ጉቤ ኑ ባይዛንዳኔ፤ ዓሲኮ ማሊፆ ጉቤ ኑ ዲዒ ዲዒ ኪሪስቶሴም ዓይሢንታንዳጉዲ ማሃኔ። 6ዒንሢኮ ዓይሢንቲፃ ጎኔ ማዔሢ ኑ ዔሬሢኮ ጊንፃ ዓይሢንቲ ዒፃ ባኣዚ ዓይጎዋ ጉቤ ኑ ፑርታና ዎጋኒ ጊኢጌኔ። 7ዒንሢ ዛጋሢ ፔጌና ጴዻ ባኣዚ ሌሊኬ፤ ዓይጎ ዓሲያ ታኣኒ ሌሊ ኪሪስቶሴሮኬ ጌዒ ጉሙርቃቶ ፔና ጊንሣ ሺርሺ ዛጎንጎ፤ ኑኡኒያ ዒዛጉዲ ኪሪስቶሴሮ ማዔሢ ዔሮንጎ። 8ጎዳ ኑም ዒንጌ ቢታንቶና ሚርጌና ታ ሄርሺንቴቴያ ታና ቦርሱዋሴ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዬይ ቢታንታ ኑም ዒንጊንቴሢ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆ ዶዲሻኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ባይዛኒቱዋኣሢሮኬ። 9ታኣኮ ኪኢታ ታ ዒንሢ ዒዒጊቻኒ ኬኤዛያ ማሎፓ። 10ፔቴ ፔቴ ዓሳ «ጳውሎሴኮ ኪኢታ ዴኤፃያ ሃሣ ዶዲኬ፤ ጋዓንቴ ዒዛ ኑ ዛጋኣና ዑፃ ላኣፓ፥ ጌኤዛኣ ዒዛኮ ፓሡዋያኬ» ጋዓያ ናንዳኔ። 11ዬኖ ጋዓ ዓሳ ዒንሢዳፓ ሃኬ ዓኣዖ ኑ ፃኣፓ ኪኢቶና ዒንሢ ኮይላ ዓኣዖ ኑ ማዻ ማዾናኮ ባኣካ ዱሙሞ ባኣያታሢ ዔሮንጎ። 12ኑኡኒ ጋዓንቴ ፔ ቶኦኮ ጋላታ ዓሶና ኑና ዎላ ፔቴ ማሃኒ፥ ሃሣ ጊንሣ ቤኤዚ ዛጋኒ ፔቴታዖ ኑ ማሊሢዳ ባኣሴ፤ ዔያታ ፔና ፔኤና ቤኤዚ ዛጋሢሮ ዔያቶኮ ዒና ባኣያኬ። 13ኑኡኒ ጋዓንቴ ፔቶ ዑሣ ዓኣዼ ሄርሺንቱዋሴ፤ ኑኡኒ ሄርሺንታሢ ፆኦሲ ኑና ማዾንጎ ጌዔማ ጎይፆ ዴንዲ ዒንሢ ሄላንዳኣና ማዼ ማዾናኬ። 14ዒንሢ ሃሢ ዓኣሢ ኑ ማዻንዳጉዲ ጌይንቴ ቤዞይዳ ማዔሢሮ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛኒ ኑ ዔኪ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ያፓ ኑ ዑሣ ዓኣዺባኣሴ። 15ዬያሮ ፆኦሲ ኑም ጌዔ ቤዛፓ ኑ ዓኣዺ ሜሌ ዓሲ ማዼ ማዾና ኮይሱዋ ጎይሢ ዑሣ ዓኣዼ ኑ ሄርሺንታዓ፤ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ጉሙርቂፃ ዶዳንዳጉዲና ኑኡኮዋ ማዻ ፆኦሲ ኑም ዒንጌ ቤዞ፥ ዒንሢ ባኣካ ባሼና ዳልጋንዳኔ ጌዒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ጌሣኔ። 16ዓካሪ ሜሌ ዓሳ ማዼ ቤዞይዳ ጌሊ፥ ቤርታ ማዺንቴ ማዾና ሄርሺንቱዋዖ ዒንሢኮ ዙላ ዓኣ ዓጮም ኮዦ ሃይሶ ኑ ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ። 17ጋዓንቴ «ሄርሺንታሢ ጎዳና ሄርሺንቶንጎ።» 18ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲ ጋላቲንቴያ ማዓኒ ዳንዳዓሢ ፆኦሲ ዒዛ ጋላቴቴ ማዓንዳኣፓዓቴም ፔና ፔኤሮ ዒ ጋላቴቴቱዋኣሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\