ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 11

1ዻካ ዔኤያቶና ታ ጌስታ ባኮ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዓንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ጎኔኬ፥ ዒንሢ ዳንዳዒ ዳንዳዒኬ። 2ፆኦሲ ዒንሢ ናሽኪ፥ ዒዛም ሌሊ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ኮዓሢጉዲ ታኣኒያ ዒማዺ ማላኔ፤ ታ ያዺዲ ማላሢ ፔቴ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይጉዲ ፔቴ ዓቲንቄም ታ ዒንሢ ዖኦጬሢሮኬ፤ ዬይ ዓሢያ ኪሪስቶሴኬ። 3ሾኦሺ ሂዋኣኖ ጪንጩሞና ጌሺ ዻቢሴሢጉዲ ጎዖንቴ ዒንሢኮዋ ማሊፃ ፑርቴም ኪሪስቶሴም ዒንሢኮ ዓኣ ፒዙሞና ጌኤሹሞና ዒንሢ ሃሻንዳያናንዳኔ ጌይ ታ ሂርጋኔ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴ ዓሲ ዒንሢ ኮይላ ሙኪ ኑኡኒ ዒንሢም ኬኤዜ ዬሱሴቱዋንቴ ሜሌ ዬሱሴ ዒንሢም ኬኤዜቴ ሃሣ ዒንሢ ቤርታ ዔኬ ዓያኖይዳፓ ሜሌ ዓያና ዒንሢ ዔኬቴ ጊንሣ ሃሣ ቤርታ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ሜሌ ዋይዚ ዒንሢ ዔኬቴያ ዬያ ዒንሢ ዚቲዮ ጌይ ዛዛጋኔ። 5ጋዓንቴ ታኣኒ ዬንሢ «ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ዼኤፖ ዓሶ» ጌይንታ ዓሶይዳፓ ዓይጎናኣ ሃታያ ታኣም ማሉዋሴ። 6ዬና ዓሳ ጌኤታሢጉዲ ሃይሴ ማዢ ታ ጌስቲባኣቴያ ዔራቶ ታኣኮ ናንጊኬ፤ ዬያ ሚርጌ ዎዴ፥ ሚርጌ ባኣዚና ፔጋሲ ኑ ዒንሢም ዻዌኔ። 7ታኣኒ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ሚኢሼ ዔኩዋኣዖ ዒንሢም ኬኤዚፆና፥ ሃሣ ዒንሢ ዼጊዳኒ ታ ቶኦኮ ሂርኪሲፃ ታኣኮ ጎሜ ማዔኔ ጌይሢዳ? 8ዒንሢም ማዻኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሃንጎ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶይዳፓ ማኣዳሢ ታ ዔኪፆና ታ ዔያቶ ቡሬኔ። 9ዒንሢና ዎላ ታ ዓኣንቴ ሜታሢ ታና ሄሌ ዎዶና ሜቄዶኒያፓ ሙኬ ዒሾንሢ ታኣም ኮይሳ ባኮ ዒንጊ ማኣዳያ ማዔሢሮ ዖናኣ ታ ሜታሲባኣሴ፤ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓይጎ ባኣዚናኣ ታ ዒንሢ ሜታሲባኣሴ፤ ሴካ ሃጋ ቤርታኣ ታ ዒንሢ ሜታሲንዱዋሴ። 10ኪሪስቶሴኮ ጎኑማ ታጊዳ ዓኣሢሮ ታ ጫርቂ ጌስቱዋጉዲ ዓካይያ ዓጮይዳ ታና ላኣጋኒ ዳንዳዓይ ዖኦኒያ ባኣሴ። 11ዬያ ታ ጋዓሢ ዓይጎሮዳይ? ታ ዒንሢ ናሽኩዋኣሢሮዳ? ፆኦሲ ዔራሢጉዲ ታ ዒንሢ ናሽካኔ። 12ዬያታ ሃንጎ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ዓሳ፦ «ኑኡኒያ ጳውሎሴንሢጉዲ ማዻኔ» ጌይ ጌይ ሄርሺንታ ባኮ ዔያቶ ሃሺሳኒ ሃሢ ታ ማዻ ጎይፆ ሃጊ ሴካኣ ማዻንዳኔ። 13ዬኖጉዴ ዓሳ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ፔና ማሊሻኒ ኮዓያ፥ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ማላ ጌሺ ማዻ ዓሲኬ። 14ዬይ ዲቃሢ ሄርሺሳ ባኣዚቱዋሴ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፃላሄታዖ ፔና ፖዖ ኪኢታንቾ ማሃኒ ዱማ ዱማ ጎይሢና ፔና ላኣማኔ። 15ዬያሮ ፃላሄም ማዻ ዓሳ ፂሉሞና ማዻያ ማሊሲ ፔና ዱማ ዱማ ጎይሢና ላኣሜቴያ ዲቃሢ ሄርሺሳያቱዋሴ፤ ጋፒንፃ ዔያታ ማዼ ማዾ ዛሎ ፔኤኮ ዴንቃንዳኔ። 16«ዓይጎ ዓሲያ ታና ዔኤያኬ ጎዖፓ» ጌይ ላሚ ታ ኬኤዛኔ። ታ ዒንሢም ዔኤያ ማሊ ጴዼቴያ ዻካ ታ ጫርቂ ጌስታንዳጉዲ ዔኤያ ማሂ ታና ፓይዱዋቴ። 17ሃያይዲ ታ ጫርቂ ጌስታሢ ጎዳ ማሊፆጉዲቱዋንቴ ዔኤያ ማዒኬ። 18ሚርጌሢ ሃያ ሳዖ ባኣዚና ሄርሺንታሢሮ ታኣኒያ ሄርሺንታንዳኔ። 19ዒንሢ ጪንጫ ማዔሢሮ ዔኤዮ ዓሶ ባኮ ዛጌዖ ጊባኔ። 20ዬያጉዲ ዖኦኒያ ዒንሢ ዓይሌ ማሄቶ፥ ቡሪ ዒንሢ ባኮ ዔኬቴ፥ ዒንሢ ጌሼቴ፥ ዒንሢዳ ዖቶርቂ ጌስቴቴ፥ ዖኦኒያ ዒንሢ ባዔቴ ዚቲ ጌዒ ጊቢ ዒንሢ ዳንዳዓንዳኔ። 21ዎዚ ታና ቦርሳያ ማዔቴያ ዒንሢጉዲ ጊቢ ዳንዳዒፆና ኑ ዶዲ ማዒባኣሢ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። ጋዓንቴ ዖኦኒያ ሄርሺንታኒ ጫርቃቶ ታኣኒያ ዒዛጉዲ ጫርቂ ሄርሺንታንዳኔ፤ [ዬያ ታ ጋዓሢ ሃሢ ዔኤያጉዲ ማዒኬ።] 22ዔያታ፥ ዬና ዓሳ ዔብሬ ዓሲዳ? ታኣኒያ ዔያቶጉዲኬ፤ ዔያታ ዒስራዔኤሌ ዓሲዳ? ታኣኒያ ዔያቶጉዲኬ፤ ዔያታ ዓብራሃሜ ዜርሢዳ? ታኣኒያ ዔያቶጉዲኬ። 23ዔያታ ኪሪስቶሴም ማዻ ዓሶዳ? ታኣኒ ዔያቶይዳፓ ባሼ ኪሪስቶሴም ማዻያኬ፤ [ዬያ ታ ጋዓሢ ዣኣሹሞጉዲኬ።] ታኣኒ ሚርጌ ዎዴ ማዾና ላቤኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ታ ቱኡቴኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ዢራፓናኣ ታ ጳርቂንቴኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ሃሣ ታ ሃይቄዖ ዓቲ ዓቲ ዓኣሤኔ። 24ዓይሁዶ ዓሳ ዢራፓና ሃይሢታሚ ታዞጳ ጳዺ ዶንጎ ማይንቲ ታና ጳርቄኔ፤ 25ሃይሢ ማይንቲ ኮኦሎና ታ ጳዺንቴኔ፥ ፔቴና ሹቻ ታ ዹይንቴኔ፥ ሃይሢ ማይንቲ ዋኣሢ ካኣሚሌይዳ ሜታ ታና ሄሌኔ፥ ፔቴ ኬሊ ዹሚና ሮኦሪና ቢያ ዋኣሢዳ ታ ዎርቂ ፔኤቄኔ፤ 26ሚርጌ ዎዴ ታ ጎይሢ ሃንቲሢና ሜታዼኔ፤ ዬያይዳ ዎርዚ ኩሚ ታና ሙዔዖ ዓቴኔ፥ ሱላንታ ታ ዒጊኖ ዓይሁዶ ዓሶንታ ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሳኣ ታና ዎዼዖ ዓቴኔ፥ ካታሞና ካዮና ዼኤፖ ባዞናይዳ ታ ሃይቄዖ ዓቴኔ፤ ሃሣ ሉኡዙሞና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃኔ ጋዓ ዓሳ ታና ዎዼዖ ዓቴኔ። 27ሚርጌ ታ ላቢ ማዺ ሜቶ ዛጌኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ጊንዖ ታ ዓቴኔ፥ ናይዚና ዋኣሢ ዼኤቢና ታና ሜታሴኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ሙኡዚ ባይቄም ታ ሜታዼኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ጪኢሺና ካሉሞና ታና ሜታሴኔ። 28ጋዓንቴ ሜሌ ዓቴ ባኮይዳፓ ባሼ ቢያ ኬሊ ታና ሜታሴሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎኬ። 29ፔቴ ዓሲ ላባኣና ታ ዒዛና ዎላ ላባኔ፤ ሃሣ ፔቴ ዓሲ ባጋሢ ዻቢሲ ጎሜይዳ ጌልዜቴ ሚርጌና ታ ዻጋዻኔ። 30ሄርሺንቲ ጌስቲሢ ኮይሳያ ማዔቴ ታኣኒ ሄርሺንታሢ ታ ላቤያ ማዒፆ ዻዋ ባኮንሢናኬ። 31ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢ ናንጊና ጋላቲንቴያ ማዖም፤ ታ ሉኡቂ ኬኤዙዋኣሢ ዒ ዔራኔ። 32ዴማስቆ ካታሞይዳ ታ ዓኣ ዎዶና ካኣቲ ዓሬታሴኮ ዴማ ማዒ ዴሮ ዎይሣሢ ታና ዓርቃኒ ኮዒ ካታሞ ጌላ ካሮ ካሮ ካፓ ዓሶና ካፒሳኔ። 33ጋዓንቴ ሹጮና ኬልቂ ኮሾና ዲሮኮ ፑልታና ዓሳ ታና ሮኦጬና ኬይሴም ታ ዒዛይዳፓ ቶሊ ዓቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\