ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 12

1ታኣኒ ሄርሺንቲ ጌስታንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዬይ ፓሣ ባኣዚቱዋሴ፤ ሃሢ ታኣኒ ጎዳ ታና ፔጋሲ ዻዌ ባኮና፤ ሃሣ ታኣኒ ዛጌ ባኮዋ ኬኤዛንዳኔ። 2ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲስኬያ ታ ዔራኔ፤ ዬይ ዓሢ ታጶ ዖይዶ ሌዔኮ ቤርታ ጫሪንጮኮ ዑፃ ዓኣ ጫሪንጮ ዔውቲ ዓኣዼኔ፤ [ዬይ ዓሢ ዔውቴሢ ዑፃ ዒዛኮ ዬማዺ ዓኣንቴሞ ባኣንቴሞ? ታ ዔሩዋሴ፤ ፆኦሲ ዔራኔ።] 3ጎኔ ዬይ ዓሢ፥ ዑፃ ዒዛኮ ዬማዺ ዓኣንቴሞ ባኣንቴሞ? ታ ዔሩዋሴ፥ ፆኦሲ ዔራኔ፤ 4ጋዓንቴ ዬይ ዓሢ ጌኔቴ ጌይንታ ቤዞ ዔውቴሢ ታ ዔራኔ፤ ዒኢካ ዒዚ ዓሲ ፔጋሲ ኬኤዛኒና ጌስታኒ ዳንዳዑዋ ባኣዚ ዋይዜኔ። 5ዬያጉዴ ዓሢ ዛሎና ታ ሄርሺንታኔ፤ ታ ታ ዛሎ ጋዓንቴ ታኣኮ ላቤያ ማዒፆና ሄርሺንታኔ፤ ሜሌ ሄርሺንታ ባኣዚ ባኣሴ። 6ታ ሄርሺንቲ ጌስታኒ ኮዔቴታዖ ዖኦኒያ ታና ዔኤያኬ ጎዖፓ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታ ኬኤዛሢ ጎኔ ባኣዚኬ። ጋዓንቴ ዓይጎ ዓሲያ ታ ዛሎ ዛጋ ባኮና ዋይዛ ባኮናይዳፓ ዑሣ ዼኤፒሲ ኬኤዙዋጉዲ፥ ሄርሺንቲፆ ታ ሃሻኔ። 7ዬንሢ ታኣም ጴዼ፥ ዼኤፖ ባኮንሢ ዛሎና ታ ዖቶርቁዋጉዲ ታኣኮ ዓሽኮ ዓንጊሢጉዲ ጫርጋ ባኣዚ ታኣም ዒንጊንቴኔ፤ ዬይ ፃላሄኮ ኪኢታንቻ ማዒ ታና ሜታሴም ታ ዖቶርቁዋጉዲ ታኣም ዒንጎናያኬ። 8ዬይ ታና ሜታሳ ባካ ታጊዳፓ ባይቃንዳጉዲ ጎዳ ሃይሢ ማይንቲ ታ ሺኢቄኔ፤ 9ጋዓንቴ ዒዚ፦ «ታኣኮ ዎልቃ ጴዻሢ ኔኤኒ ላቢንቴ ዎዶና ማዔሢሮ ታ ዒንጌ ኮዦ ዒንጊፃ ኔኤም ጊዳንዳኔ» ታኣም ጌዔኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴኮ ዎልቃ ታጊዳ ማዓንዳጉዲ ዑሣ ዓኣዼ ታ ዎዛዺ ዎዛዺ ታ ላቢፆና ታ ሄርሺንታኒ ኮዓኔ። 10ዎልቄ ታኣኒ ዴንቃሢ ታኣኒ ላቤ ዎዶና ማዔሢሮ ኪሪስቶሴ ዛሎ ታ ላቢንታኣና፥ ጫሽኪንታኣና፥ ሜታዻኣና፥ ዒፂንቲ ዳውሲንታኣና፥ ካራ ባይዚ ታ ሃንታኣና ቢያ ታና ዎዎዛሳኔ። 11ታኣኒ ዬያ ጌስቲፆና ዔኤያ ማዔኔ፤ ያዺ ታ ጌስታንዳጉዲ ማሄሢ ዒንሢኬ፤ ታና ጋላታንዳዖ ዓቴሢያ ዒንሢኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ዓሲ ጌይንቱዋ ዓሲ ማዔቴያ፦ «ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ፥ ዼኤፖ ዓሶ» ጌይንታ ዓሶይዳፓ ታ ሃታያቱዋሴ። 12ታኣኒ ዒንሢ ባኣካ ዓኣ ዎዶና ፆኦሲ ማዾም ጎኔ ዳኪንቴ ዓሲ ማዒፆ ዔርዛ ባኣዚ ጊቢ ዳንዳዒሢና ማዼ ባካ ዱማ ዱማ ማላታ፥ ዲቃሣ ባኣዚንታ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮንታኬ። 13ዒንሢ ታ ሜታሱዋዖ ሃሼማፓ ዓታዛ ሃንጎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶይዳፓ ዓይጎና ታ ዒንሢ ዻኪሴይ? ዬይ ታኣኮ ዻቢንቲ ማዔቴ ታኣም ዓቶም ጎዑዋቴ። 14ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካንዳኔ ጌይ፥ ጊኢጊንቲ ጊኢጊንቲ ዓታንቴ ሃኖ ሃይሣሲኬ፤ ታቴያ ታ ዒንሢ ሜታሳኒ ኮዑዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታ ኮዓሢ ዒንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢኮ ሚኢሾቱዋኣሢሮኬ። ናይም ሚኢሼ ቡኩሳሢ ሾዔ ዓሶ ማዓንዳኣፓዓቴም ናኣታ ሾዔ ዓሶም ሚኢሼ ቡኩሱዋሴ። 15ታኣኒ ጋዓንቴ ዒንሢ ዛሎሮ ታኣኮ ዓኣ ባኮ ቢያ፥ ሃሣ ጊንሣ ታና ዓኣሢ ታ ዒንጌቴ ታኣም ቃራኬ፤ ዓካሪ ታ ዒንሢ ዬያይዲ ሚርጌና ናሽካዛ ዒንሢ ታና ዬማይዲ ዻካና ናሽካኔ ጌይሢዳ? 16ዬይ ያዺ ማዔቴያ ታ ዒንሢ ሜታሳዓኬ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጋዓሢጉዲ ፑርታ ማሊሢና ጌሺ ታ ዒንሢ ዓርቄያ ማሉዋዖ ዓታዓ! 17ታ ዒንሢ ኮይላ ዳኬ ዓሶይዳፓ ፔቴሢ ዛሎናታዖ ታ ዒንሢ ቡሪያ? 18ቲቶ ዒንሢ ኮይላ ዓኣዻንዳጉዲ ታ ሺኢቄኔ፤ ፔቴ ኑ ዒሻሢያ ዒንሢ ኮይላ ዒዛና ዎላ ታ ዳኬኔ፤ ሂዳዖ ቲቶ ዒንሢ ዒማና ቡሪያ? ታኣና ዒዛና ዒንሢም ማዼሢ ፔቴ ማሊሢናቱዋዓዳ? ኑኡኮ ማዻኣ ፔቴቱዋዓዳ? 19ሃኖ ሄላንዳኣና ኑ ዬያይዲ ጌስታሢ «ኑ ዻቤዖ ዻቢባኣሴ» ጌይ ጌስታያ ዒንሢም ማላ? ኑኡኒ ኪሪስቶሴና ማዒ ኬኤዛሢ ፆኦሲ ቤርታኬ፤ ኑ ዒጊኖንሢዮቴ! ኑኡኒ ሃያ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዒንሢ ዶዲሺ ማዣኒኬ። 20ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካ ዎዶና ታ ማላ ጎይፆ ዒንሢ ማዒባኣያ፥ ሃሣ ታኣኒያ ዒንሢ ማላ ጎይፆ ማዒባኣዖ ኑ ዎላ ካኣማንዳኣ ናንዳኔ ጌዒ ታ ዒጊጫኔ፤ ጎዖንቴ ዒንሢ ባኣካ ዑራ፥ ቂኢሩሞ፥ ጎሪንቲ፥ ፑርታ ማዻኒ ዞርቲሢ፥ ዓሲ ፑርቲሲ ጌስቲሢ፥ ዾንኮ፥ ዖቶርሙሞንታ ዣሎንታ ዓኣ ናንዳኔ ጌዒ ታ ዒጊጫኔ። 21ዬኖ ታ ዒንሢ ኮይላ ላሚፆ ሙካዞና ታ ፆኦዛሢ ጎዖንቴ ዒንሢ ቤርታ ታና ቦርሲሳንዳያ ናንዳኔ ጌዒ ታ ዒጊጫኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ዓሳ ሃያኮ ቤርታ ዔያታ ማዼ ጎሞንታ ዒኢቴ ማዾንታ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሄሢንታ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሃኒ ኮዒ ዓማሊፆ ጎሞንታ ዔያታ ቡኡፂባኣያ ማዔም ታና ሚርጌ ዖዪሳንዳያ ናንዳኔ ጌዒ ታ ሚርጌ ዒጊጫኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\