ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 13

1ዓካሪ ሃና ታኣኮ ዒንሢ ኮይላ ሃይሣሶ ሙኮ ማዓንዳኔ፤ ቢያ ባኣዚኮ ጎኑማ ዔርታሢ ላምዖ ሃንጎ ሃይሦ ማርካናኬ። 2ላሚፆ ታ ዒንሢ ዛጋኒ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ላቲ ታ ዒንሢም ኬኤዜ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ሃሢያ ታ ሃኬ ዓኣዖ ቤርታ ጎሞ ማዼዞንሢንታ ሃንጎዋቶንታም ላቲ ታ ኬኤዛኔ፤ ዓካሪ ታ ዒንሢ ኮራ ማዒ ሙካኣና ዖናኣ ታ ሚጪንቲ ጌስታዓኬ፤ 3ዬያይዲ ታኣና ማዒ ኬኤዛሢ ኪሪስቶሴታሢ ዒንሢ ዔራንዳኔ፤ ዒንሢ ባኣካ ዒ ማዻንዳሢ ዎልቄናኬ፤ ላቢሢናቱዋሴ። 4ዒዚ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሱፂንቲ ሃይቄሢ ላቢሢና ማዔያታቴያ፥ ሃሢ ዒዚ ፆኦሲ ዎልቄና ሼምፖና ናንጋኔ፤ ኑኡኒያ ዒዛና ዎላ ማዒፆና ላቤያ ማዔቴያ ዒንሢም ማዻኒ ፆኦሲ ዎልቄና ዒዛና ዎላ ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ኑ ናንጋኔ። 5ዒንሢ ፆኦሲ ጎኔ ጉሙርቃያ ማዒፆ ዔራኒ ዒንሢ ማሂ ዛጉዋቴ፤ ሃሣ ዒንሢ ጊንሣ ሺሪ ዖኦጩዋቴ፤ ዒንሢ ዣኣሌቴ ሌሊ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃንጎ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢዳ ዓኣሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 6ኑኡኒ ጋዓንቴ ዬያና ዻቢንቲ ዣኣሊባኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ ጌይ ኑ ጉሙርቃኔ። 7ዒንሢ ፔቴታዖ ፑርታ ባኣዚ ማዹዋጉዲ ፆኦሲ ኑ ሺኢቃኔ፤ ኑኡኒ ሺኢቃሢ ዎዚ ዓሲም ኑ ኮሺ ዓሲ ማዒ ጴዺባኣቴያ ዒንሢ ቢያ ዎዴ ፒዜ ማዔ ባኣዚ ማዻንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ኑ ኮሹሞ ዻዋኒቱዋሴ። 8ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑ ጎኑሞም ማዻኣፓዓቴም ጎኑሞና ዎላ ዓኣዹዋ ባኣዚ ዓይጎዋ ኑ ማዻኒ ዳንዳዑዋሴ። 9ኑኡኒ ላቤያ ማዔም ዒንሢ ዶዲ ማዔቴ ኑም ቃራኬ፤ ኑኡኮ ሺኢጲፃ ዒንሢ ፓጬ ባኣዚባኣ ዓሲ ማዓንዳጉዲኬ። 10ሃያ ኪኢቶ ዒንሢፓ ሃኬ ዓኣዖ ታ ፃኣፔሢ ዬያሮኬ፤ ዬያይዲፆና ታ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ጎዳ ታኣም ዒንጌ ቢታንቶና ታ ዒንሢ ሜታሳዓኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎዳ ዬያ ቢታንቶ ታኣም ዒንጌሢ ዒንሢ ታ ዶዲሺ ማዣንዳጉዲኬ፥ ሻሂ ባባይዛንዳጉዲቱዋሴ። 11ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ኮሺ ናንጉዋቴ፥ ፓጬ ባኣዚባኣ ዓሲ ማዓኒ ዶዱዋቴ፥ ታ ዞሮ ዋይዙዋቴ፥ ዎላ ሃሣ ጊኢጊ ናንጉዋቴ፥ ሴካና ሃንጋና ኮሹሞና ናንጉዋቴ። ናሹሞና ኮሹሞናኮ ፆኦዛሢ ዒንሢና ዎላ ማዓንዳኔ። 12ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ ማዒ ዎሊ ሄርቂ ሄርቂ ዎሊ ዔኤሉዋቴ። 13ፆኦሲም ዱማዼ ዓሳ ቢያ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ። 14ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹማ፥ ፆኦሲኮ ናሹማ፥ ዓያኖ ጌኤዦኮ ፔቱማ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\