ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 2

1ዓካሪ ታ ዒንሢ ዖዪሳኒ ኮይባኣሢሮ ላሚ ታ ዒንሢ ኮይላ ሙካዓ ጌዒ ማሌኔ። 2ታ ዒንሢ ዖዪሴያ ማዔቴያ ታ ዖዪሴ፥ ዒንሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ታና ዎዛሳንዳይ ዖናዳይ? 3ሃያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኣና ታና ዎዛሳኒ ኮይሳ ዓሳ ታና ዖዪሱዋጉዲ ጌዒኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታ ዎዛዼኔ ጌይፃ ዒንሢ ቢያሢ ዎዛዼኔ ጌይሢ ማዔሢ ታ ጉሙርቃኔ። 4ሚርጌ ዖዪ፥ ሜታዺ ማሊሢና ሃሣ ሚርጌና ዬኤኪ ዬኤኪ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ሚርጌ ታ ዒንሢ ናሽካያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ጌይ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ዖዪሳኒ ጌይቱዋሴ። 5ዓይጎ ዓሲያ ማዖም ዓሲ ዖዪሴይ ዓኣቶ ዒዛኮ ዻቢንቶ ፑኡፒሲ ኬኤዚሢቱዋንቴ ዒ ዖዪሴሢ ታናቱዋንቴ ዒንሢዳፓ ሚርጌሢ ዒ ዖዪሴኔ ጌይሢኬ። 6ዬያጉዴ ዓሢም ዒንሢዳፓ ሚርጌሢ ጌስቲ ዓጌ ባካ ዒዛም ጊዳንዳኔ። 7ዬያሮ ዬይ ዓሢ ሚርጌ ዖዪሢና ዎዛ ባይዙዋጉዲ፥ ዒዛም ዒንሢ ዓቶም ጋዓንዳያና ዶዲሻንዳያ ኮይሳኔ። 8ሃሣ ዒንሢ ዒዛ ናሽካያ ማዒፆ ጊንሣ ጎናሲ ዔርዛንዳጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 9ዬያ ኪኢቶ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ዒንሢ ዛጋኒ ዒንጎ ሜታሢ ዎዲ ዒንሢ ዶዲ ዓኣሣቴያ ሃሣ ቢያ ዎዴ ታኣኒ ዓይሣ ባኮ ዒንሢ ኩንሣያ ማዔቴያ ዔራኒ ጌይኬ። 10ዒንሢ ዻቢንቶ ዓቶም ጋዓ ዓሢም ታኣኒያ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ ታ ዒዛም ዓቶም ጋዓንዳ ዔርቴ ዻቢንቲ ዓኣቶ ታኣኒ ኪሪስቶሴ ቤርታ ዒዛም ዓቶም ጌዔሢ ዒንሢ ጋቴ ጌይኬ። 11ዬያ ኑ ማዻሢ ፃላሄኮ ጌኖ ማሊፆ ኑ ዔራሢሮ ካራ ዒ ዴንቂ ጌሉዋጉዲ ጌይኬ። 12ዬካፓ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛኒ ፂሮዓዳ ታ ዓኣዼ ዎዶና ጎዳ ዳልጊ ማዾኮ ካራ ታኣም ቡሌንቴ፥ 13ዒኢካ ታኣኒ ታ ዒሻሢ፥ ቲቶ ዴንቂባኣሢሮ ዒና ታኣኮ ሃውሺባኣሴ። ዬያሮ ዒኢካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ሳራሢ ሜቄዶኒያ ታ ዓኣዼኔ። 14ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ኪሪስቶሴ ባሻ ባሺፆና ዔኪ ኑና ሃንታሢንታ ኪሪስቶሴኮ ዓኣ ዔራቶ ቢያ ቤዞ ሳውቃ ቲሺጉዲ ኑ ሄሊሳንዳጉዲ ኑና ማሃ ፆኦዛሢም ጋላታ ሄሎም። 15ኑኡኒ ዻቃ ዓሶም ማዔቴያ ባይቃ ዓሶም ኮሺ ሳውሞ ዓኣ ዑንጄጉዲ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲም ዒንጊንቴያኬ። 16ባይቃ ዓሶም ዎዻያ፥ ሃይቢ ሃይቢ ጌይ ሳውቃያ፤ ዻቃዞንሢም ጋዓንቴ ኑኡኒ ናንጊ ዒንጋያ ሼምፖ ሳዊኬ፤ ዓካሪ ዬያ ማዾ ማዻኒ ዳንዳዓሢ ዖናዳይ? 17ኑኡኒ ፆኦሲ ቃኣሎ ኮርሞ ባኣዚሮ ዔኪ ሃንታ ሚርጌ ዓሶጉዲቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ኑኡኒ ፆኦሲፓ ዳኪንቴ ዓሶጉዲ ኪሪስቶሴና ማዒ ፆኦሲ ቤርታ ፒዙሞና ኬኤዛኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\