ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 3

1ኑ ኑና ጊንሣ ሄሄርሻኔ ጌይሢዳ? ሃሣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ማዻሢጉዲ ዒንሢምታቴያ ዒንሢዳፓ ፒዜ ማዻያ ማዒፆ ዔርዛ ዋርቃታ ኑም ኮይሳኔ ጌይሢዳ? 2ዓሲ ቢያ ዒንሢ ዛጋያና ናባባያ፥ ኑ ፒዜ ማዻያ ማዒፆ ዔርዛ፥ ኑ ዒና ፃኣፒንቲ ዓኣሢ ዒንሢኬ። 3ዒንሢ ኑ ማዼ ማዻፓ ጴዼያ፥ ኪሪስቶሴኮ ፃኣፒንቴ ኪኢታ ማዔሢ ዔርቴያኬ፤ ዬይ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ ናንጊና ናንጋ ፆኦሲ ዓያኖና ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ፃኣፓ ባኣዚናቱዋሴ፤ ሃሣ ዬይ ዓሲ ዒናይዳ ፃኣፒንቴያኬ፤ ዓርሲንቴ ሹቺዳ ፃኣፖናያቱዋሴ። 4ዬያ ኑ ጋዓሢ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ጉሙርቂኬ። 5ኑ ማዻ ማዾ ማዻንዳጉዲ ዎልቄ ኑም ዒንጋሢ ፆኦሲ ማዓንዳኣፓዓቴም ኑኡኒ ኑ ቶኦኪና ዓይጎዋ ማዻኒ ዎልቄ ኑኡኮ ባኣሴ። 6ዓኮ ጫኣቁሞ ዎዶ ማዾ ኑ ማዻንዳጉዲ ማሄሢ ፆኦሲኬ፤ ዬይ ፃኣፒንቴ ዎጎናቱዋንቴ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ማዔያኬ፤ ፃኣፒንቴ ዎጋ ዎዎዻኔ፤ ዓያኖ ጌኤዣ ጋዓንቴ ሼምፖ ዒንጋኔ። 7ፃኣፒንቴ ዎጎ ቆኦቂ ኮሾናሢ ዓርሲንቴ ሹጮይዳኬ፤ ዎጋ ዒንጊንቴ ዎዶና ፆኦሲ ቦንቻ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ሙሴኮ ዓኣፖ ካሮይዳ ፖዔ ፖዓ ባይቂ ባይቂ ዓኣዻያ ማዔቴያ ዒስራዔኤሌ ዓሳ ሙሴኮ ዓኣፖ ካሮ ኮሺ ዛጋኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዓካሪ ዎዻ ዎጋ ዬያጉዴ ቦንቾና ጴዼያ ማዔቴ፥ 8ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ማዺንታ ማዻ ዎዚ ባሼ ቦንቾ ዓኣያ ማዓንዳይ! 9ዓሶ «ዻቤኔ» ጌዒ ዎጋ ማዻ ዬያይዲ ቦንቺንታያ ማዔቴ ዓሶ ዻቂሻ ማዻ ዎዚ ባሼ ቦንቾ ዓኣያ ማዓንዳይ! 10ቤርታ ቦንቺንቴያ ማዔ ማዻ ሃሢ ባሼ ቦንቺንቴ ማዾና ዎላ ቤኤዚ ዛጎዛ ቦንቾ ባኣ ባኣዚ ማዒ ጴዻኔ። 11ዬይ ባይቃያ ማዔ ባካ ዬያጉዴ ቦንቾና ዓኣያ ማዔቴ ናንጊና ባይቁዋዖ ናንጋ ባኮኮ ባሼ ቦንቾ ዓኣኔ ጌይሢኬ። 12ዬያጉዴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑኡኮ ዓኣሢሮ ዑሣ ዓኣዼ ጫርቂ ኑ ኬኤዛኔ። 13ሙሴኮ ዓኣፖ ካራ ፖዓሢ ሃሻኣና ዒስራዔኤሌ ዓሳ ዒዛኮ ዓኣፖ ካሮ ዴንቁዋጉዲ ዓኣፖ ካሮ ዒ ካንቃኔ፤ ኑኡኒ ጋዓንቴ ዒዛ ጉዲቱዋሴ። 14ዒስራዔኤሌ ዓሶኮ ዒና ዔኩዋያ ማዒ ጎኔና ዶጪ ዓኣኔ፤ ሃኖ ሄላንዳኣና ሚናኣ ጫኣቃሢ ማፃኣፖ ዔያታ ናባባኣና ዒና ዔያቶኮ ዬኖ ካንቆ ዓፒሌሎና ካንቂንታያኬ፤ ጋዓንቴ ዬና ካንቃ ባኬላ ባይቃንዳሢ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሌሊኬ። 15ሃኖ ሄላንዳኣና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ማፃኣፖ ዔያታ ናባባኣና ዒና ዔያቶኮ ዬኖ ባኬሎና ካንቂንታኔ። 16ጋዓንቴ ዬና ባኬላ ሺኢካኒ ዳንዳዓኔ፤ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ሙሴ ጎዳ ባንሢ ማዓዛ ካንቃ ባኬላ ሺኢኬኔ» ጋዓኔ። 17ዬያሮ ጎዳ ጌይንቴሢ ዓያኖኬ፤ ጎዳኮ ዓያና ዓኣ ቤስካ ዓይሉሞ ባኣሴ። 18ዬያሮ ኑ ቢያሢ ጎዳኮ ቦንቾ ካንቂንቲባኣ ዓኣፒ ካራና ፖዒ፥ ፔጋሲ ዻዋኔ፤ ዓያና ማዔ ጎዳይዳፓ ጴዻ ሃይ ቦንቻ ቦንቾይዳ ቦንቾ ኑም ቃሲ ቃሲ ዓዳ ጎዳ ኑ ማላንዳጉዲ ማሃኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\