ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 4

1ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ሃያ ማዾ ኑም ዒንጌሢሮ ሃጋኣ ዎዛባኣ ዓሲ ኑ ማዓዓኬ። 2ዔርቲባኣ ባኮና ቦርሳያ ማዔ ባኮ ኑ ሃሼኔ፤ ጌሺሢ ማዾዋ ኑ ማዹዋሴ፤ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ሉኡዙሞ ባኣዚና ዎላ ኑ ሲኢሩዋሴ፤ ጋዓንቴ ጎኑሞ ፔጋሲ፥ ፔጋ ኬኤዛኔ፤ ማሊፆ ኑኡሲያ ዓሲም ቢያ ፔጋሲ ፔጋሲ ፆኦሲ ቤርታ ኑ ናንጋኔ። 3ኑ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሳ ዔርቱዋያ ማዔቴያ ዔርቱዋያ ማዓሢ ባይቃ ዓሶምኬ። 4ዔያታ ኑ ኬኤዛ ባኮ ጉሙርቁዋኣሢ ሃያ ዓጮኮ ፆኦሲ ማዔ፥ ፃላሄ ዒኖ ዔያቶኮ ባይዜሢሮኬ፤ ፆኦሲ ማሎና ጴዼ፥ ኪሪስቶሴ ቦንቾ ዛሎ ኬኤዚንቴ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ጴዻ ፖዖ ዴንቁዋጉዲ ዔያቶ ማሄሢ ዒዛኬ። 5ኑኡኒ ኬኤዛሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጎዳ ማዔሢና ኑኡኒያ ኑ ቶኦኪና ዬሱሴ ዛሎና ዒንሢም ማዻያ ማዒፆ ማዓንዳኣፓዓቴም ኑ ዛላ ኑ ኬኤዙዋሴ። 6ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ፖዓ ዹሞይዳ ፖዖንጎ» ጌዔ ፆኦዛሢ ኪሪስቶሴ ማሎና ፖዓ፥ ፆኦሲ ቦንቾ ዔርዛ ፖዒ ኑም ዒንጊንታዳጉዲ ፖዖ ኑኡኮ ዒኖይዳ ፖዒሤኔ። 7ጋዓንቴ ሃይ ዼኤፖ ዎልቃ ፆኦሲዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ኑኡሮ ማዒባኣሢ ዔርታንዳጉዲ ሃያ ቦንቾ ባኮ ዖቲ ማዒ ኑ ዓርቂ ዓኣኔ። 8ቢያ ዛሎና ሜታ ኑና ሄላኔ፤ ጋዓንቴ ኑ ባሺንቱዋሴ፤ ሚርጌና ዔርቲ ዒፃ ባኣዚ ኑ ጊዳ ሙካኔ፤ ማዔቴያ ኑ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ባይዙዋሴ፤ 9ኑና ዒፃ ዓሳ ዳውሳኔ፤ ጋዓንቴ ላጌ ኑ ባይዚ ቤቂባኣሴ፤ ጳዺንቲ ኑ ሎኦማኔ፤ ጋዓንቴ ኑ ባይቁዋሴ፤ 10ዬሱሴኮ ሃይቦ ባሼ ሼምፓሢ ኑ ዑፃ ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ቢያ ዎዴ ዬሱሴኮ ሃይቦ ኑ ዑፃ ኑ ኬዲ ሃንታኔ። 11ዒዛኮ ሃይቦ ባሼ፥ ሼምፓሢ ኑኡኮ ሃይቃ ዑፆይዳ ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ጌዒ ኑኡኒ ሃሢ ሼምፖና ዓኣ ዓሳ ቢያ ኬሊ ዬሱሴ ዛሎሮ ሃይቄዖ ዓቲ ዓቲ ዓኣኔ። 12ዓካሪ ኑኡኒ ሃይቄዖ ዓቲ ዓቲ ናንጋኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ሼምፖና ናንጋኔ። 13ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ታ ጉሙርቃሢሮ ኬኤዜኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ፥ ኑኡኒያ ዬኖ ዓያኖና ጉሙርቃኔ፤ ዬያሮ ኑ ኬኤዛኔ። 14ጎዳ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ ፆኦዛሢ ኑናኣ ዬሱሴና ዎላ ዔቂሲ፥ ዒንሢና ዎላ ፔ ቤርቶ ሺኢሻንዳሢ ኑ ዔራኔ። 15ዬይ ቢያ ዒንሢ ማኣዳንዳጉዲ ማዔኔ፤ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ሚርጌ ዓሶም ዒንጊንቲ ዒንጊንቲ ዓኣሢ ዬይ ዓሳ ፆኦሲ ሚርጌና ጋላታንዳጉዲና ቦንቻንዳጉዲኬ። 16ዬያሮ ኑ ሃጋኣ ዎዛባኣ ዓሲ ማዓዓኬ፤ ዎዚ ኑኡኮ ዙላ ጴዻ፥ ዑፃ ባይቃያ ማዔቴያ ጋሮ ዑፃ ኑኡኮ ቢያ ኬሊ ዓካዻኔ። 17ዎይቲ ጌዔቴ ሃይ ሼሌዔ፤ ሃሣ ዻካ ዎዴሮ ማዔ ሜታሢ ቤቃያባኣ፥ ናንጊና ናንጋ ቦንቾ ኑም ጴዺሻንዳኔ። 18ኑኡኒ ዛጊ ዓኣሢ፦ ጴዻ ባኮቱዋንቴ ጴዹዋ ባኮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጴዻ ባካ ሃሣኣ ባኣዚ ሌሊኬ፤ ጴዹዋ ባካ ጋዓንቴ ናንጊና ባይቁዋ ባኣዚ ማዔሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\