ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 5

1ሃይ ዉልሻ ማላ፥ ዻካ ዎዴሮ ማዔ ዑፃ ኑኡኮ ባይቄቴያ ዓሲ ማዢባኣያ፥ ፆኦሲ ማዤ ናንጊና ናንጎ ማኣሪ ኑኡኮ ጫሪንጮይዳ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 2ሃይካ ሳዖይዳ ኑ ዓኣዖ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ማኣሮ ኑኡኮ ጌላኒ ኮዒ ሚርጌና ማሊ ኑ ሜታዻኔ። 3ዬያ ማኣሮይዳ ኑ ጌሌ ዎዶና ማኣሪባኣያ ካሎ ኑ ማዓዓኬ። 4ሃያ ዉልሾጉዴ ማኣሮይዳ ኑ ናንጋ ናንጋ ዴኤፄም፥ ኑ ሚርጌና ማሊ ሜታዻኔ፤ ኑ ዬያይዲ ማሊ ሜታዻሢያ ኑኡኮ ሃይቃ ዑፃ ናንጎና ዔኤዺንቶም ጊዳ ቃቃሳኒ ማዓንዳፓዓቴም ኑፓ ሺኢሻኒቱዋሴ። 5ያዺ ማዓንዳጉዲ ኑና ጊኢጊሼሢ ፆኦሲኬ፤ ኑም ሃጊ ማዓንዳ ባኮኮ ቢያ ዓይሢ ባኣዚ ማዓንዳጉዲ ፔኤኮ ዓያኖዋ ኑም ዒንጌሢ ዒዛኬ። 6ኑኡኮ ሳዖይዳ ናንጎ ማኣሮ ማዔ ዑፆና ኑ ዓኣ ዎዶማና ጎዳይዳፓ ኑ ሃኪ ናንጋሢ ዔራያ ማዔቴያ ቢያ ዎዴ ዒጊጩዋዖ ጎዳ ጉሙርቂ ኑ ናንጋኔ። 7ኑኡኒ ናንጋሢ ጎዳ ጉሙርቂሢና ማዓንዳኣፓዓቴም ዛጊሢናቱዋሴ። 8ሃያ ኑኡኮ ማኣሮ ማዔ ዑፆይዳፓ ዱማዺ ጎዳና ናንጋኒ ኑኡኒ ኮዓኔ፤ ጫርቂኬ ኑ ጌስታሢ። 9ዬያሮ ሃያ ኑኡኮ ዑፆና ኑ ዓኣቴያ ዱማዺ ኑ ናንጌቴያ ኑኡኮ ማሊፃ ጎዳ ዎዛሲሢኬ። 10ፔቴ ፔቴሢ ፔ ናንጌ ዎዶና ማዼማ ጉዴያ፥ ኮሺ ማዔቴያ ፑርታ ማዼ ማዾ ዛሎ ዒንጊንታ ባኮ ዔካኒ ኪሪስቶሴኮ ዎጎ ዎጎ ቤዞ ሺኢኪ ዔካንዳኔ። 11ፆኦሲ ዒጊጪሢ ዎዚ ጌይሢታቴያ ኑ ዔራሢሮ ዓሳ ኑ ጋዓ ባኮ ጎኔኬ ጌይ ዔካንዳጉዲ ኑ ማዻኔ፤ ኑኡኒ ዖናንሢታቴያ ፆኦሲ ኑና ዔራኔ፤ ዒንሢያ ሃሣ ዒንሢ ዒኖና ኑኡኒ ዖናንሢታቴያ ዔራኔ ጌይ ታ ማላኔ። 12ጋርሲ ዒናይዳ ዓኣ ባኣዚቱዋንቴ፥ ዙላ ዓሲም ጴዻ ባኣዚና ሄርሺንታ ዓሶም ዒንሢ ማሂ ኬኤዛኒ ኑኡና ዒንሢ ሄርሺንታንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ላሚ ጊንሣ ኑኡኮ ዖኑሞ ዒንሢም ኑ ኬኤዛኒቱዋሴ። 13ኑ ዣኣሽካ ዓሲ ማዔቴያ ፆኦሲሮ ጌይኬ፤ ሃሣ ዒናና ዓኣ ዓሲ ኑ ማዔቴ ዒንሢሮ ጌይኬ። 14ኪሪስቶሴኮ ናሹማ ኑና ዬያ ማዺሻኔ፤ ፔቴሢ ቢያሢ ዛሎ ሃይቄሢሮ ቢያሢ ዒዛና ዎላ ሃይቄያ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 15ሼምፔና ዓኣዞንሢ ቢያ ዔያቶ ጋይቴ ሃይቂ ሃይባፓ ዔቄሢም ናንጋንዳኣፓዓቴም ሃይካፓ ሴካ ፔኤም ጌዒ ናንጉዋጉዲ ኪሪስቶሴ ቢያሢም ሃይቄኔ። 16ዬያሮ ሃይፓ ሴካ ዖናኣ ኑ ዓሲ ዛጋ ዓኣፒና ዛጋዓኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ኪሪስቶሴ ኑ ዛጌሢ ዓሲ ዛጋ ዓኣፒና ማዔቴያ ሃካፓ ሴካ ጋዓንቴ ኑ ዛጋንዳሢ ዬያ ጎይፆቱዋሴ። 17ዬያሮ ዖኦኒያ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዔቴ ዓኪ ማዢንቲኬ፤ ቤርታኣ ባካ ዓኣዼኔ፤ ዬያ ቤዞ ዓኪ ባኣዚ ዓርቄኔ ጌይሢኬ። 18ዬይ ቢያ ያዺ ማዔሢ ኑና ፔኤና ዎላ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጊኢጊሼሢና፥ ጊኢጊሺፆ ማዾዋ ኑም ዒንጌ ፆኦዛሢ ዛሎናኬ። 19ዬይያ ፆኦሲ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዓሶ ቢያ ፔኤና ዎላ ጊኢጊሼኔ ጌይሢኬ፤ ሃሣ ዻቢንቶዋ ዔያቶኮ ዓርቂባኣሴ፤ ኑኡማኣ ዬያ ዓሶ ጊኢጊሻ ቃኣሎ ዒንጌኔ። 20ፆኦሲ ዓሶ ፔ ባንሢ ኑ ዛሎና ዔኤላሢሮ ኑኡኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ማዒ ጌስታያኬ፤ ዬያሮ፦ «ፆኦሲና ዎላ ጊኢጉዋቴ» ጌዒ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 21ኑኡኒ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዒ ፆኦሲ ፂሉሞ ዴንቃንዳጉዲ ጎሜባኣ ኪሪስቶሴ ኑኡኮ ጎሞ ኬዳንዳጉዲ ፆኦሲ ማሄኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\