ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 6

1ፆኦሲና ዎላ ኑኡኒ ማዻያ ማዔያታሢሮ፦ «ዒንሢ ፆኦሲዳፓ ዔኬ፥ ዒ ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆ ጉሪ ማሂፖቴ» ጌይ ኑ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 2ፆኦሲ ኬኤዛዖ፦ «ታ ኔኤም ኮሺ ባኣዚ ማዻንዳኔ ጌዔ ኬላ ሄሌ ዎዶማና ታ ኔኤም ዋይዜኔ፤ ታ ኔና ዻቂሻንዳኔ ጌዔ ኬላ ሄሌ ዎዶማና ታ ኔና ማኣዴኔ» ጋዓሢሮ «ሃይሾ ዓካሪ ጌይንቴ ዎዳ ሃያኬ፤ ዻቂንቶ ኬላኣ ሃኖኬ።» 3ኑ ማዻ ማዻ ቦሂንቱዋጉዲ ዓይጎ ባኣዚና ማዔቴያ ዖኦማኣ ዹቆ ኑ ማዓዓኬ። 4ጋዓንቴ ኑና ሄላ ሜቶና ሄላ ባኮ ቢያ፤ ሃሣ ዋኣዪሳ ሜቶ ቢያ ጊቢ ዳንዳዒሢና ፆኦሲም ማዻ ዓሲ ማዒፆ ቢያ ዛሎና ኑ ፔጋሲ ዔርዛኔ። 5ፆኦሲም ማዻ ዓሲ ማዒፆ ኑ ዔርዜሢ፦ ዢራፓና ጳዺንቲ፥ ቱኡቲ፥ ዓሲና ዣሊ፥ ሚርጌ ማዺ ላቢንቲ፥ ጊንዖ ዓቲሢና ናይዺንቲሢናኬ። 6ዬያጉዲ ሃሣ ጌኤሹሞና፥ ዔራቶና፥ ጊቢ ዳንዳዒሢና፥ ኮሹሞና፥ ዓያና ጌኤሺ ዻዋ ጎይፆ ሃንቲሢና፥ ጎኔ ናሹሞና፥ 7ጎኔ ባኮ ኬኤዚሢና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺፆናኬ፤ ዔኤቢ ባሻኒ ማዔቴያ ኑ ጊዳ ሙካ ባኮ ላኣጋኒ ዳንዳዒሳ ዓንጋሞ ኑኡኮ ማዓሢ ፂሉሞኬ። 8ቦንቺንቲሢና ዻውሲንቲሢና ጋላቲንቲሢና ጫሽኪንቲሢና ኑ ናንጌኔ፤ ሃሣ ኑ ጎኔ ኬኤዛ ዓሲታዖ ሉኡዚ ዓሲ ጌይንቴኔ፤ 9ኑ ዔርቴ ዓሲታዖ ዔርቲባኣ ዓሲ ማዔኔ፤ ሃይቄኔ ኑ ጌይንቴያታዖ ሃሢ ሼምፔና ኑ ዓኣኔ፤ ኑኡኒ ጳርቂንቴቴያ ኑና ዎዺቦኦሴ፤ 10ኑና ዖዪሶናያ ማዔቴያ ቢያ ዎዴ ኑ ዎዎዛዻያኬ፤ ኑ ማንቆ ዓሲታዖ ሚርጌሢ ኑ ዖርጎቻኔ፤ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣ ዓሲታዖ ቢያ ባካ ኑኡሮ ማዔያኬ። 11ዒንሢ ቆሮንቶሴይዳ ናንጋ ዓሳ! ታ ዒንሢም ፔጌና ኬኤዜኔ፤ ዒኖ ኑኡኮ ኑ ዒንሢም ዻዊ ሃሼኔ። 12ዒንሢ ዒንሢኮ ዒኖ ኑም ዻዊ ሃሺባኣፓዓቴም ኑ ዒኖ ዒንሢም ዻዊ ኑ ሃሼኔ። 13ታኣኮ ዒንሢ ናኣቶ ማዔሢሮ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ፦ «ዒንሢያ ዒማይዲ፥ ሚርጌና ዒኖ ዒንሢኮ ኑም ዻዊ ሃሻንዳጉዲ» ጌይኬ። 14ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶና ዎላ ኮይሱዋ ጎይሢና ፔቴ ማዒፖቴ፤ ፂሉሞና ጎሜና ፔቴ ማዓኒ ዳንዳዓ? ፖዒና ዹሚና ዎላ ዎዲ ናንጋኒ ዳንዳዓይ? 15ኪሪስቶሴና ዲያሎቢኦሴና ዎይቲ ዎላ ጊኢጋኒ ዳንዳዓይ? ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲና ጉሙርቁዋ ዓሲና ዎይቲ ፔቴ ማዓኒ ዳንዳዓይ? 16ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮና ሜሌ ፆኦዞናኮ ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ፆኦሲ፦ «ታ ናንጋ ማኣሮ፥ ታ ዴሮ ባኣካ ታ ማሃንዳኔ፤ ዔያቶና ዎላ ታ ናንጋንዳኔ፤ ታ ዔያቶኮ ፆኦዛሢ ማዓንዳኔ፤ ዔያታኣ ታ ዴሬ ማዓንዳኔ» ጌዔሢጉዲ ኑኡኒ ባይቁዋ ፆኦዛሢም ዱማዼ ማኣሪኬ። 17ሃሣ ፆኦሲ ኬኤዛዖ፦ «ዔያቶ ባኣካፓ ዱማዺ ኬስኩዋቴ፥ ዒኢቴ ባኮ ካኣሚፖቴ፤ ታኣኒያ ዒንሢ ታ ዓሲ ማሃንዳኔ፤ 18ታ ዒንሢኮ ዓዶ ማዓንዳኔ፤ ዒንሢ ታኣኮ ዓቲንቆና ዉዱሮ ናኣቶና ማዓንዳኔ፤ ጋዓኔ፤ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳሢ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\