ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 7

1ዓካሪ ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ሃይ ቢያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጊንቴሢ ኑም ማዔሢሮ ዓሲኮ ዑሢና ዓሲኮ ጋሮ ዓያኖና ዒኢሳ፥ ዓይጎ ባኣዚዳፓኣ ኑ ቶኦኮ ኑ ጌኤሾም፤ ፆኦሲ ዒጊጪሢና ዒዛም ኑኡኮ ዱማዺፆ ዔርቴያ ኑ ማሆም። 2ዒኖ ዒንሢኮ ኑም ዻዊ ሃሹዋቴ፤ ዖኦማኣ ኑ ፑርታ ማዺባኣሴ፥ ዖናኣ ኑ ዻቢሲባኣሴ፤ ሃሣ ዖናኣ ኑ ጌሺ ዎልቆ ሙይባኣሴ። 3ዬያ ታ ጋዓሢ፦ «ዒንሢ ዻቤኔ» ጋዓኒ ጌይቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ጌዔሢጉዲ ዒንሢ ኑ ዒናፓ ባይቂባኣሴ፤ ዬያሮ ኑ ናንጌቴያ ሃይቄቴያ ቢያ ዎዴ ዒንሢና ዎላኬ። 4ዒንሢ ታ ኮሺ ጉሙርቃኔ፤ ሃሣ ዒንሢና ታ ኮሺ ሄርሺንታኔ፤ ኑ ሜታዻኣና ቢያ ዼኤፒ ዶዱሞ ታ ዴንቃኔ፤ ታ ዎዛዻ ዎዞኮዋ ጋፒንሢ ባኣያኬ። 5ሜቄዶኒያ ኑ ሄሌያናታዖ ሚርጌ ዛላና ሜታ ኑና ሄሌያፓዓቴም ሃውሺሢ ኑኡኮ ባኣያ ማዔኔ፤ ዙላ፥ ሜሌ ዓሳፓ ሙካ ባኮና ሃሣ ኑ ዒና ኑና ዒጊቻ ባኮና ኑ ሚርጌ ሜታዼኔ። 6ጋዓንቴ ዖያ ዓሶ ዶዲሻ፥ ፆኦዛሢ ቲቶ ኑ ኮራ ዳኪፆና ኑና ዶዲሼኔ። 7ኑ ዶዴሢ ዒዛኮ ኑ ኮራ ሙኪፆና ሌሊ ማዒባኣንቴ ዒንሢ ዒዛ ዶዲሼያ ማዔሢያ ኑ ዋይዜሢሮኬ። ሃሣ ዒንሢ ታና ጶቂሣሢያ፥ ታ ዛሎሮ ዒንሢ ዖያያ፤ ጊንሣ ሃሣ ታና ሚጪንቲ ዒንሢ ማላ ማሊፆ ኑም ዒ ኬኤዛዛ ሚርጌና ታ ዎዛዼኔ። 8ሃያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ፃኣፔ ኪኢታ ዒንሢ ዖይሴያ ማዔቴያ ዬያ ፃኣፒፆና «ዻቤኔ» ታና ታ ጎዑዋሴ፤ ታ ታና «ዻቤኔ» ጌዔቴያ ዬይ ታ ፃኣፔ ኪኢታ ዻካ ዎዴሮ ሌሊ ዒንሢ ዖዪሴሢ ታ ዔሬኔ። 9ሃሢ ታ ሚርጌና ዎዛዻኔ፤ ታ ዎዛዻሢያ ዒንሢ ዖዪሴሢሮቱዋንቴ ዒንሢኮ ዖዪፃ ዒንሢኮ ዻቢንቶ ዒንሢም ዔርዜም፥ ዒንሢ ዬያፓ ማዔያታሢሮኬ፤ ዓካሪ ዒንሢኮ ዖዪፃ ፆኦሲ ማሊሢጉዲ ማዔሢሮ ዓይጎዋ ኑ ዒንሢም ፑርቲሲባኣሴ ጌይሢኬ። 10ፆኦሲ ማሊሢጉዴያ ማዔ ዖዪሢ፦ ዻቂንታ ባንሢ ዔኪ ሙካ፥ ጎሜ ቡኡፂም ጊኢጊሻሢሮ «ዓይጋ ዬይ ማዔይ» ጌይሳያቱዋሴ። ሃያ ዓጮ ዛሎና ሙካ ዖዪሢ ጋዓንቴ ሃይቢ ዔኪ ሙካኔ። 11ዬይ ፆኦሲ ማሊፆ ጉዴያ ማዔ ዖዪፃ ዶዲ ዒንሢ ማላንዳጉዲና ዻቢንቲባኣያ፥ ጌኤሺ ዒንሢ ማዔሢ ዔርዛንዳጉዲ ዒንሢ ማሄኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጎሜ ማዔ ባኣዚ ዒንሢ ዒፃያ ማዓንዳጉዲ፥ ታ ዞሮ ዒንሢ ዒጊጪ ዔካንዳጉዲ፥ ታና ዒንሢ ጶቂሣንዳጉዲ፥ ዓያና ዓኣ ማሊሢና ፒዜ ዒንሢ ዎጋንዳጉዲና ዻቢንቴሢያ ዒንሢ ጎራንዳጉዲ ዒንሢ ማሄኔ። ዬያ ባኮ ቢያና ዒንሢ ጌኤሺ ማዔሢ ዒንሢ ዔርዜኔ። 12ዓካሪ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ፦ ኑ ዛሎ ዒንሢ ማላ ማሊፃ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ጌኤሺ ማዒ ዒንሢም ጴዻንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዻቢንቴ ዓሲና ፑርታ ባኣዚ ማዺንቴ ዓሲና ዛላቱዋሴ። 13ኑ ዶዴሢያ ዬያ ዛሎናኬ። ሃሣ ኑኡኮ ዶዱማፓ ባሼ ቲቶ ዎዛዼሢሮ ሚርጌና ኑዋ ዎዛዼኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ቢያሢ ቲቶ ዶዲሺፆና ዒዛኮ ዒኖ ሃውሺሴሢሮኬ። 14ዒንሢና ታ ሄርሺንታ ሄርሺንቶ ቲቶም ታ ኬኤዜኔ፤ ዒንሢ ታና ዬያና ቦርሲሲባኣሴ። ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢም ኬኤዛ ባካ ጎኔ ባኣዚ ማዔሢጉዲ፥ ዒንሢ ዛሎ ሄርሺንቲ ቲቶም ኑ ኬኤዜ ባካ ጎኔ ማዔሢ ዔርቴኔ። 15ቢያሢ ዒንሢ ዓይሢንታያታሢና ዒጊቹሞና ጎጋይቂ ዒንሢ ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔኬሢ ዒዚ ጶቂሣኣና ዒንሢ ዒ ዑሣ ዓኣዼ ናሽካንዳጉዲ ማሄኔ። 16ታኣኒያ ጉቤ ባኣዚና ዒንሢ ጉሙርቃኒ ዳንዳዒፆና ሚርጌ ዎዛዼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\