ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 8

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ሜቄዶኒያይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዒንጌ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ። 2ዶዲ ሜታ ዔያቶ ሄሌያ ማዔቴያ ዔያታ ሚርጌና ዎዛዻያኬ፤ ሃሣ ኮሺ ዔያታ ማንቆ ማዔቴያ ኮሹሞና ዔያታ ዒንጌ ዒንጊፃ ሚርጌኬ። 3ዔያቶም ዳንዳዒንታሢጉዲቱዋንቴ ዑሣ ዓኣሢ ፔ ናሹሞና ዔያታ ዒንጌሢ ታ ዔያቶ ዛሎ ማርካዻኔ። 4ዪሁዳይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዔያታ ማኣዳኒ ኮዒ ሚርጌና ኑና ሺኢቄኔ፤ 5ዔያታ ማዼ ባኮ ኑ «ዔያታ ማዻንዳያ ናንዳኔ» ጌዒ ማሌስካፓ ዑሣኬ፤ ዔያታ ቤርታሲ ፔና ጎዳሢም ዒንጌኔ፤ ዬካፓ ጊንሣ ፆኦሲ ማሊፆጉዴያ ፔ ቶኦኮ ኑም ዒንጌኔ። 6ዬያ ማዾ ቤርታ ማዺሾ ዓርቄሢ ቲቶ ማዔሢሮ ሃሢ ዬይ ዒንሢ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ጋፒንሢ ሄሊሲ ዒ ማዺሻንዳጉዲ ኑ ዒዛ ሺኢቄኔ። 7ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ማዖም ጌስቶ ጌኤሲና፥ ዔራቶና፥ ዓሲ ማኣዳኒ ዒንሢኮ ዓኣ ዶዶ ማሊፆና፤ ሃሣ ኑና ዒንሢ ናሽካ ናሹሞና ማዔቴያ ዼኤፒ ማዾ ዒንሢ ማዼሢጉዴያ ዬያ ኮሹሞና ዒንሢ ዒንጊ ማዻ ማዾናኣ ዒንሢ ዶዳንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ። 8ዓካሪ ዬያ ታ ጋዓሢ ዓይሥሢ ኪኢታ ማሂቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ሜሌ ዓሳ ዶዲ ዒንጋ ዒንጊፆና ዒንሢና ዎላ ቤኤዚ ዛጊ ዒንሢኮ ጎኔ ናሹሞ ዔራኒ ታ ኮዓሢሮ ጋዓኔ። 9ዒንሢ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኮሹሞና ዒንጌ ዼኤፖ ዒንጊፆ ዔራኔ፤ ዒዚ ሚርጌ ዖርጎቺታዖ ዒንሢ ዖርጎቻኒ ዒንሢ ዛሎሮ ጌዒ ማንቆ ማዔኔ። 10ዬኖ ዛሎና ዒንሢም «ኮሺ ማዓንዳኔ» ጌዒ ታ ማላ ዞሮ ዒንሢ ታ ዞራኔ፤ ሂናኣቤሬ ዒንጊፆና ሌሊቱዋንቴ ዒንጋኒ ማሊፆናኣ ቤርቲ ማዔ ዓሳ ዒንሢኬ። 11ዬያሮ ዒንሢ ዒንጋኒ ናሹሞና ዔቄ ማሊፃ ማዺንቴያ ማዒ ጋፒንሢ ሄላንዳጉዲ ዒንሢኮ ዓኣ ጎይፆ ዬያ ዒንሢ ማሌ ማዾ ሃሢ ማዹዋቴ። 12ናሹሞና ዒንጋኒ ማሊሢ ዓኣቴ ዓሲኮ ዒንጊሢ ፆኦሲ ቤርታ ዔውቴያ ማዓሢ ዓሢ ፔኤኮ ዓኣ ጎይፆ ዒንጋዛ ማዓንዳኣፓዓቴም ባኣ ባኣዚ ዒንጋንዳኔ ጌይፆናቱዋሴ። 13ዬያ ታ ጋዓሢ ቢያሢ ዒንሢ ሄኮ ማዓንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ዒንጊፆና ሜቶይዳ ጌሌም ማኣዲንታ ዓሳ ሜታባኣያ ዴዓንዳጉዲ ጌይቱዋሴ። 14ሃሢ ዒንሢኮ ዓኣ ባካ ዔያቶ ሜታሢ ማኣዳያ ማዖንጎ፤ ሃሣ ዒንሢ ሜታዼ ዎዶና ዔያቶኮ ዓኣ ባካ ዒንሢ ሜታሢ ማኣዳያ ማዖንጎ፤ ዬያይዲፆና ዒንሢኮ ባኣካ ሄኩሞ ዓኣያ ማዓንዳኔ። 15ዬይያ፦ «ሚርጌ ቡኩሲ ዔኬሢም ዑሣ ዓኣዼ፥ ዺቢባኣሴ፤ ዻካ ቡኩሲ ዔኬሢማኣ ፓጪ፥ ዻኪባኣሴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 16ታ ዒንሢም ማላሢጉዲ ቲቶዋ ዒንሢም ማላንዳጉዲ ማሄ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶጎ። 17ሃሢ ቲቶ ዒንሢ ኮራ ዴንዳሢ ፔኤሮ ናሽኪኬ፤ ኑ ዒዛ ዴንዶም ሺኢቃሢሮ ሌሊቱዋሴ። 18ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ቢያ ዔርቴ፥ ዒሻሢ ዒዛና ዎላ ኑ ዳካንዳኔ። 19ዒዚ ዬይ፥ ዒሻሢ ኑኡኒ ዬያ ኮዦ ማዾ ጎዳ ቦንቾም ማዻኣና፤ ሃሣ ኑ ማዻኒ ናሹሞና ዔቃኣና ኑኡና ዎላ ዒ ዓኣዺ ማዻንዳጉዲ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዒዛ ዶኦሬያኬ። 20ዬያ ዒንጎና ሚኢሾ ዓርቂ ማዾይዳ ኑ ፔኤሻ ዎዶና ኑ ዾንኪንቱዋጉዲ ኮሺ ኑ ሂርጊ ካፓኔ። 21ዓይጎሮ ጌዔቴ ማሊፃ ኑኡኮ ጎዳ ቤርታ ሌሊቱዋንቴ ዓሲ ቤርቲዳኣ ኮሺ ማዔ ባኣዚ ማዻኒታሢሮኬ። 22ሚርጌ ዎዴ ሚርጌ ባኣዚና ጉሙርቂንታያ ማዒፃ ዛጊንቴም ዶዲ ማዒ ጴዼ፥ ዒሻሢያ ቲቶንሢና ዎላ ኑ ዳኬሢ ዬያሮኬ፤ ዒዚ ዒንሢ ሚርጌና ጉሙርቃሢሮ ሃሢ ዒንሢ ዒ ማኣዳኒ ዶዲ ማላ ማሊፃ ኮሺ ዼኤፒኬ። 23ቲቶ ዛሎ ዔራኒ ዖኦጫ ዓሲ ዓኣቴ ዒዚ ዒንሢ ማኣዳኒ ታኣና ዎላ ማዻ ታኣኮ ላጌኬ፤ ዒዛና ዎላ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳ ዒሾንሢ ዛሎ ማዔቴ ዔያታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳፓ ዳኪንቴያ፥ ኪሪስቶሴ ቦንቺሳያኬ። 24ዬያሮ ዒንሢ ዔያቶ ናሽካያ ማዒፆ ፔጋሲ ዔርዙዋቴ፤ ሃንጎ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዬያ ዔሮንጎ፤ ኑኡኒያ ዒንሢና ሄርሺንታኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\