ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 9

1ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ማኣዳኒ ዒንሢ ኬሴ ሚኢሾ ዛሎ ታ ዒንሢም ፃኣፓንዳያ ኮይሱዋሴ፤ 2ዒንሢ ዓካይያይዳ ዓኣ ዓሳ ሜሌ ዓሲ ማኣዳኒ ዒንሢኮ ኮሺ ማሊሢ ዓኣሢ ታ ዔራሢሮ «ዓካይያይዳ ዓኣ ዓሳ ሂናኣ ቤራፓ ዓርቃዖ ሜሌ ዓሲ ማኣዳኒ ጊኢጊንቲ ዓኣያኬ» ጌዒ ታ ሜቄዶኒያ ዓሶም ጫርቂ ኬኤዜኔ፤ ዒንሢኮ ኮሺ ማሊሢና ዔቂ ማዺፃ ሜሌ ዓሶ ኮሺ ማዻንዳጉዲ ጴቼኔ። 3ዓካሪ ኑ ዒንሢና ሄርሺንቲ ጌዔ ጌኤዛ ጉሪ ማዑዋጉዲ ሃንሢ ዒሾንሢ ታ ዒንሢ ኮይላ ዳኬኔ፤ ዒንሢያ ታ ዒንሢም ቤርታ ኬኤዜሢጉዲ ጊኢጊንቲ ካፑዋቴ። 4ሜቄዶኒያ ዓሳ ታኣና ዎላ ዒንሢ ኮይላ ሙካ ዎዶና ዒንሢ ጊኢጊንቲባኣያ ማዒ ዓኣንቴ ዴንቄቴ ኑ ዒንሢና ሄርሺንቲ ኬኤዜ ባኮና ኑናንታ ዒንሢንታ ዎላ ቦርሲንታንዳኔ። 5ዬያሮ ዒንሢ ዒንጋንዳኔ ጌዒ ናኣቤ ባኮ ቤርታዺ ዒንሢ ጊኢጊሻንዳጉዲ ዒንሢም ጶቂሢ ኬኤዞም ጌዒ ሃንሢ ዒሾንሢ ቤርታሲ ዒንሢ ኮይላ ዔያቶ ሺኢቂ ዳካኒ ኮይሳያታሢ ታ ዔሬኔ፤ ዬያይዴም ታኣኒ ሙካ ዎዶና ዒንሢ ዒንጋኒ ጌዔ ባካ ዒንጊንቲ ጊኢጌያ ማዓንዳኔ፤ ዒንሢ ዒንጋሢያ ዓሲ ዎልቃዼምቱዋንቴ ናሹሞና ዒንጋያ ማዒፃኣ ዔርታንዳኔ። 6«ዻካ ዜርሢ ዜርቄሢ ዻካ ሃኣኮ ዔካንዳኔ፤ ሚርጌ ዜርሢ ዜርቄሢ ሚርጌ ሃኣኮ ቡኩሲ ዔካንዳኔ» ጌይንቴሢ ጶቂሡዋቴ። 7ፆኦሲ ናሽካሢ ዎዛና ዒንጋ ዓሲ ማዔሢሮ ፔቴ ፔቴሢ ዒንጋኣና ፔ ዒና ናሽኬሢጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም «ዓይጎሮ ታ ዒንጋይ?» ጌዒ ጌዒ ዓሲ ዒንጎም ጌዒ ዎልቃዼም ዒንጎፓ። 8ዒንሢ ቢያ ዎዴ ኮይሳ ባኣዚ ቢያ ዴንቂ፥ ኮሺ ማዾ ቢያ ማዻንዳጉዲ ዓንጆ ዒንሢም ፆኦሲ ዒንጋኒ ዳንዳዓኔ፤ 9ዬይያ፦ «ማንቆ ዓሶም ኮሹሞና ዒዚ ዒንጌኔ፤ ዒዛኮ ኮሹማ ናንጊና ናንጋኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 10ዜርሢ ዜርቃሢም ዜርሢ፤ ሃሣ ዓሲ ሙዓንዳጉዲ ሙኡዚ ዒንጋ ፆኦዛሢ ዒንሢ ዜርቃንዳ ዜርፆ ሚርጌ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ፤ ዒንሢ ዒንጋሢኮዋ ዓኣፖ ዒ ሚርጊሻዳንዳኔ። 11ዒንሢ ኮሹሞና ዒንጋ ባካ ኑ ዛሎና ዔያቶም ሄላ ዓሳ ቢያ ፆኦሲ ጋላታንዳጉዲ ሃሣ ቢያ ዎዴ ኮሹሞና ዒንሢ ዒንጋንዳጉዲ ፆኦሲ ቢያ ባኣዚና ዒንሢ ዖርጎቻንዳኔ። 12ዬይ ዒንሢ ዒንጊፆና ማዻ ማዻ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ሜታሢ ሼሌዒሳያ ሌሊቱዋንቴ ፆኦሲ ሚርጌና ዔያታ ጋላታንዳጉዲ ማሃኔ። 13ዬይ ማዻ ዒንሢኮ ዒንሢ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዋይዚ ዔኪ ዓይሢንቴሢሮና ዔያቶና ሜሌዞንሢናም ዒንሢኮ ዒንጊፃ ዔርቴያ ማዔሢሮ ቢያሢ ፆኦሲ ጋላታንዳኔ። 14ዔያታ ፆኦሲ ዒንሢም ዒንጌ፥ ዑሣ ዓኣዼ ዼኤፒ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎና ዒንሢ ጶቂሣሢሮ ዒንሢም ዔያታ ሺኢቃንዳኔ። 15ዓሲ «ሃማኬ» ጌይ ኬኤዛኒ ዳንዳዑዋ ፆኦሲኮ ዒንጊፆሮ ዒዚ ጋላቲንቴያ ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\