ዮሓኒሴ ኪኢቶ 2 1

1ታና፥ ጋርቻሢዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ቦንቺንታ ዒንዴሎና ናኣቶናም፤ ታ ዒንሢ ጎኔና ናሽካኔ፤ ዬይያ ታና ሌሊቱዋንቴ ጎኔሢ ዔራ ዓሳ ቢያ ዒንሢ ናሽካኔ፤ 2ዬይ ጎኔሢ፦ ኑኡና ዎላ ዓኣያ፤ ሃሣ ሃጊ ሴካ ናንጊና ናንጋንዳያኬ። 3ዬያሮ ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ናዓሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ፥ ማኣሪፃ፥ ኮሹማ ጎኑሞና ናሹሞና ማዒ ኑኡና ዎላ ማዖንጎ። 4ኔኤኮ ናኣቶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ኑና ዓይሤ ጎይፆ ጉሙርቂሢና ዶዲ ዓኣንቴ ታ ዔያቶ ዴንቄሢሮ ሚርጌና ታና ዎዛሳኔ። 5ቦንቺንታ ዒንዴሌ! ሃሢ ታ ኔኤም ፃኣፓ ዓይሢፃ፦ «ዎሊ ኑ ናሽኮም» ጋዓ ቤርታኣፓ ዓኣ ዓይሢፆ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓኪቱዋሴ። 6ጎኔ ናሹሞ ጌይሢ፦ ፆኦሲ ዓይሥሢ ኩንሥሢኬ፤ ዬይ ዓይሢፃ ቤርታ ዒንሢ ዋይዜሢጉዲ «ናሹሞና ናንጉዋቴ» ጋዓያኬ። 7ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ጴዼሢ ጉሙርቁዋ፥ ሚርጌ ዻቢሻ ዓሲ ዓጮይዳ ኬስኬኔ። ዬያጉዴ ዓሲ ቢያ ሉኡቃያና ኪሪስቶሴ ዒፃ ሞርኬኬ። 8ዒንሢኮ ጋዓንቴ ላቢ ማዾና ባካ ጉሪ ዓቱዋጉዲ ዒንሢ ዔሩዋቴ፤ ዒንጎ ባኮ ኩሙሢና ዔካኒ ዶዱዋቴ። 9ኪሪስቶሴ ዔርዜ ባኮና ዶዲ ናንጉዋኣሢና ዬያይዳፓ ሃኪ ዓኣዻሢና ዎላ ፆኦሲ ባኣሴ፤ ኪሪስቶሴ ዔርዜ ባኮና ዶዲ ናንጋሢና ጋዓንቴ ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ናዖና ዎላ ዓኣኔ። 10ሃያ ዔርዚፆ ዓርቁዋዖ ዖኦኒያ ዒንሢ ኮይላ ሙኬቶ ሾኦቺንሢ ዒዛ ዔኪፖቴ፤ ሃሣ ሳራሢታዖ ሳራሢፖቴ። 11ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዛ ሳራሤ ዓሲ ዒዛኮ ፑርቶ ማዾ ዎላ ማዻያ ማዓንዳሢሮኬ። 12ታ ዒንሢም ፃኣፓኒ ኮዓ ባኣዚ ሚርጌ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያሢ ፃኣፒ ሌሊ ኬኤዛኒ ታ ኮዑዋሴ፤ ባሼ ሚርጌና ኑ ዎዛዻንዳጉዲ ታኣኒ ሙኪ፥ ዎሊ ኑ ዛጊ ጌስታኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣኔ። 13ቦንቺንቴ፥ ኔ ጌሬሎ ናኣታ «ኮሺዳ?» ኔና ጋዓኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\