ጴፂሮሴ ኪኢቶ 2 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔሢና ዒዛ ማዾም ዳኪንቴ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴይዳፓ፦ ኑ ፆኦዛሢና ኑኡኮ ዼኤሻሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴፓ ጴዻ ፂሉሞ ዛሎና ኑ ዴንቄ ጉሙርቂፆጉዴያ ማዔ ቦንቺንቴ ጉሙርቂፆ ዴንቄዞንሢም፤ 2ፆኦሲ፤ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዔሪሢና ሃሣ ዒዛይዳፓ ማዔ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ኮሹሞና ዒንሢም ዺቦንጎ። 3ፔ ቦንቾና ሃሣ ፔ ኮሹሞና ኑና ዔኤሌሢ፥ ዒዛ ኑ ዔሬሢሮ ናንጊንታ ጎኔ ዓያና ዓሲ ማዒሢንታም ኮይሳ ባኮ ቢያ ፔኤኮ ፆኦሱሞ ዎልቆና ኑም ዒንጌኔ። 4ዬንሢ ኑም ዒንጊንቴ ባኮንሢ ዛሎና ሳዖይዳ ዓኣ ፑርቶ ሱኡኮይዳፓ ዔቄያና ማሊፆ ላቢሳ ባኮይዳፓ ዒንሢ ቶሊ፥ ፆኦሲ ናንጋ ጎይፆጉዲ ዒንሢያ ናንጋያ ማዓንዳጉዲ ቦንቺንቴያና ሃሣ ሚርጌና ዼኤፒ ማዔ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑም ዒዚ ዒንጌኔ። 5ዬያ ዛሎሮ ጌዒጋፓ ሃይፓ ሊካ ፓይዲንታ ባካ ዒንሢም ቃሲንታንዳጉዲ ኮዑዋቴ፤ ፆኦሲ ጉሙርቂሢዳ ኮሹሞ፥ ኮሹሞይዳ ዔራቶ፥ 6ዔራቶይዳ ፔና ቆሊሢ፥ ፔና ቆሊሢዳ ጊቢ ዳንዳዒሢ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢዳ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢ፥ 7ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢዳ ዎሊም ዓዳ ጌርሲና ጌሮናጉዲ ማሊሢ፥ ጌርሲና ጌሮናጉዲ ዎሊም ማሊሢዳ ናሹሞ ቃሱዋቴ። 8ዬንሢ ባኮንሢ ዒንሢዳ ሚርጌና ዓኣቶ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ዔሬ ዔራታ ፓሣ ባኣዚ ባኣያና ዓኣፒ ዓኣፑዋያ ዒንሢ ማሃዓኬ። 9ዬንሢ ባኮንሢባኣ ዓሲ ጋዓንቴ ሃኬ ዓኣ ባኮ ዛጋኒ ዳንዳዑዋያ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ዺቦ ጎሞይዳፓ ማኣሪንቲ ጌኤሽኬሢያ ዒ ዋሌኔ። 10ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢኮ ዔኤሊንቲፆና ዶኦሪንቲፆ ዔራኒ ሚርጌና ዶዱዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዔቶ ፔቴታዖ ዻቢንታዓኬ። 11ዬያይዲፆና ኑና ዻቂሻ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ናንጊና ናንጋያ ማዔ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ጉቤ ቢታንቶ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ። 12ዎዚ ሃንሢ ባኮንሢ ዒንሢ ዔራያና ዓርቄ ጎኑሞና ዶዲ ናንጋያ ማዔቶዋ ዬያቶ ዒንሢም ኬኤዚ ጶቂሥሢ ታ ዋላዓኬ። 13ታኣኒ ሼምፖና ዓኣዖ ዒንሢ ቢያ ኬሊ ጴቻንዳያ ታና ኮይሳኔ ጌዒ ታ ማላኔ። 14ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ታኣም ዻዌ ጎይፆና ሃኖ ዓጮይዳፓ ዑኬና ሃይቂ ታ ዱማዻንዳሢ ታ ዔራኔ። 15ሃሢ ታ ዒንሢም ዶዲሺ ኬኤዛሢ ሃይቂ ታ ዒንሢዳፓ ዱማዼሢኮ ጊንፃፓ ማዔቴያ ዬንሢ ባኮንሢ ዋሉዋዖ ቢያ ኬሊ ዒንሢ ጶቂሣንዳጉዲኬ። 16ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዎልቆና ዒዛኮ ሙኪፆ ዛሎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛ ዎዶና ኑ ኑ ቶኦኪና ዒዛኮ ዒጊቻ ቦንቾ ዓኣፒና ዛጊ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዔራቶና ኬኤዚንቴ ሃይሴ ዓርቂቱዋሴ። 17«ታና ዎዛሳ፥ ታኣኒ ናሽካ ናዓሢ ታኣኮ ሃያኬ» ጋዓ ዑኡዛ ዼኤፖ ቦንቾይዳፓ ዒዛም ሙኬ ዎዶና ፆኦሲ ዓዳሢዳፓ ዒዚ ጋላታና ቦንቾና ዔኬኔ። 18ዒዛና ዎላ ጌኤዦ ዹኮይዳ ኑ ዓኣዖ ዬኖ ጫሪንጫፓ ሙኬ ዑኡዞ ኑ ኑ ቶኦኪና ዋይዜኔ። 19ዬኖ ሃሣ ሚርጌና ጎናሳ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ቃኣላ ኑ ኮራ ዓኣኔ፤ ዬኖ ቃኣሎ፦ ሳዓ ካሪ ካሪፆ ዦኦጋሢያ ዒንሢኮ ዒና ፖዓንዳኣና ዹሚዳ ፖዓ ፖዒጉዲ ሂርጊ ዒንሢ ዓርቂ ካፔቶ ቃራኬ። 20ቢያ ባኣዚኮ ቤርታ ዒንሢ ጶቂሢ ዔራኒ ኮይሳ ባኣዚ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ፆኦሲ ማሊፆ ዓይጎ ማዔቶዋ ፔቴ ዓሲታዖ ፔ ማሊሢና ቡላኒ ዳንዳዑዋያ ማዔሢኬ። 21ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ፆኦሲ ማሊፃ ቢያ ፔቴታዖ ዓሲ ማሊሢና ኬኤዚንቴያቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ዓሶም ኬኤዜም ዓሳ ፆኦሲዳፓ ዔኪ ኬኤዜያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\