ጴፂሮሴ ኪኢቶ 2 3

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፓ ላምዓሲ ኪኢታኬ፤ ላምዖ ኪኢቶ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ሃንሢ ባኮንሢ ዒንሢ ጶቂሳንዳጉዲና ፒዜ ማሊሢ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ጴቻኒ ጌዒኬ። 2ሃያኮ ቤርታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ጌኤዦ ዓሳ ኬኤዜ ቃኣሎ፤ ዬያጉዲ ዳኪንቴ ዓሶ ዛሎና ዒንሢ ዴንቄ ኑ ጎዳሢ፥ ሃሣ ኑና ዻቂሼሢኮ ዓይሢፆዋ ዒንሢ ጶቂሣንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 3ሃሣ ቢያ ባኣዚኮ ቤርታ ዬያ ባኮ ጶቂሱዋቴ፤ ዬይ ዓይጎዳይ ጌዔቶ ጋፒንፆ ኬሎና ቦሃ ዓሲና ፔኤኮ ፑርቶ ሱኡኮ ሌሊ ኩንሣ ጌሻ ዓሲ ሙካንዳኔ፤ 4ዔያታ ሙካዖ፦ « ‹ጎዳ ዬሱሴ ሙካንዳኔ› ጌይንታ ዎዛ ዒንጊንቲባኣዓዳ? ሂዳዖ ሃሢ ዎካ ዓኣይ? ኑኡኮ ቤርታ ዓዶንሢ ሃይቄስካፓ ዓርቃዖ ቢያ ባካ ማዢንቶኮ ዓይፆይዳፓ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓኣማ ጉዴያኬ» ጋዓንዳኔ። 5ዬያታ ዓሳ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ሳዖንታ ጫሪንጮንታ ፆኦሲ ቃኣሎና ማዢንቴሢ ሳዚ «ኑ ዔሩዋሴ» ጋዓንዳኔ፤ ሳዓ ማዢንቴሢ ዋኣሢ ባኣካፓ፤ ሃሣ ዋኣሢና ማዢንቴሢ «ዔሩዋሴ» ጋዓንዳኔ። 6ቤርታዻ ሳዓ ዬያይዲፆና ዋኣሢና ዔኤዺንቲ ባይቄኔ። 7ሃሢ ዓኣ ጫሪንጮንታ ሳዖንታ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሳኣ ባይቃንዳ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎ ሄላንዳኣና ዬያ ፆኦሲ ዎልቆና ታሚም ካፒንቲ ዓኣኔ። 8ዒጊኖንሢዮቴ! ዒንሢ ጋዓንቴ ጎዳሢ ኮራ ፔቴ ኬሊ ሺያ ሌዔ፥ ሺያ ሌዔ ፔቴ ኬሊጉዴያ ማዔሢ ዬማ ፔቴ ባኣዚ ዋሊፖቴ። 9ፔቴ ፔቴ ዓሶም ናጋያ ማላሢጉዲ ጎዳ ዬሱሴ ዒዚ ኬኤዜ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ ኩንሣኒ ናጊንዱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዓሲ ቢያ ጎሜፓ ማዓንዳጉዲና ሃሣ ፔቴታዖ ዓሲ ባይቁዋጉዲ ዒንሢ ዛሎሮ ጌዒ ዒዚ ጊቢ ካፓኔ። 10ጎዳሢኮ ኬላ ጋዓንቴ ዉሲጉዲ ዔሩዋንቴ ሙካንዳኔ፤ ዬኖ ኬሎና ጫሪንጫ ዼኤፒ ዑኡሲና ዓኣዻንዳኔ፤ ጫሪንጮ ማዢንታኣ ቢያ ታሚና ሚቺንቲ ባይቃንዳኔ፤ ሳዖና ሳዖይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ሚቺንታንዳኔ፤ 11ዓካሪ ቢያ ባኣዚ ዬያይዲ ባይቃያ ማዔቴ ሂዳዖ ጌኤሹሞና ሃሣ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒ ናንጊሢ ዎይቲ ዒንሢም ኮይሱዋዖ ዓታንዳይ? 12ዬያሮ ፆኦሲኮ ኬላ ሙካንዳሢ ጶቂሢ ካፓያና ዒዚ ዑኬ ሙካንዳሢ ዔሪ ማዻያ ማዑዋቴ፤ ዬኖ ኬሎና ጫሪንጫ ታሚና ሚቺንቲ ባይቃንዳኔ፤ ጫሪንጫ ዓኣ ማዢንታ ታሞኮ ዖይዻፓ ዔቄያና ዓልቃንዳኔ፤ 13ጋዓንቴ ፂሉሞኮ ማኣሪ ማዔ ዓኮ ጫሪንጮና ዓኮ ሳዖና ዒዚ ኬኤዜ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ ጎይፆ ኑ ካፓኔ። 14ዬያሮ ዒጊኖንሢዮቴ! ዬይ ቢያ ማዓንዳ ኬሎ ካፒሢዳ ዒንሢ ዓኣቶ ቦርሲሳ ባኣዚ ባኣያ ሃሣ ዒንሢ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዒንሢ ዓኣንቴ ጎዳ ዒንሢ ኮሺና ሙኪ ዴንቃንዳጉዲ ዶዲ ማዹዋቴ፤ 15ኑ ጎዳሢ ጊቢ ዴዔሢ ዒንሢ ዻቃንዳጉዲ ጌይ ማዔሢ ዋሊፖቴ፤ ናሽኪንታ ኑ ዒሻሢ ጳውሎሴያ ፔኤም ዒንጊንቴ ዔራቶ ጎይፆና ዒንሢም ፃኣፔሢ ዬያኬ። 16ዒዚ ዬኖ ዛሎ ፔ ኪኢቶይዳ ቢያ ሃማ ጎይፆ ፃኣፔኔ፤ ዒዛኮ ኪኢቶይዳ ፔቴ ፔቴ ዔራኒ ሜታሳ ባኣዚ ዓኣኔ። ዔራቶ ፓጬ ዓሶና ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሺራ ዓሳ ጌኤዦ ማፃኣፖ ማሊፆ ዎቢሳሢጉዲ ዬንሢ ባኮዋ ዎቢሳንዳኔ፤ ያዒ ዔያታ ማዺፆና ባይቃንዳኔ፤ 17ዒንሢ ጋዓንቴ ዒጊኖንሢዮቴ! ዬያ ቤርታዺ ዔሬሢሮ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሶ ማሊፆይዳ ጌሊ ዒንሢ ዶዲ ዔቄ ቤዛፓ ሎኦሙዋጉዲ ኮሺ ዔሩዋቴ፤ 18ቢያፓ ባሼ ኑ ጎዳሢና ኑና ዻቂሻ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞና ዒንጊንታ ዒንጊፆና ጊንሣ ዒዛ ዔሪሢና ዲጩዋቴ፤ ዒዛም ሃሢያ ሃጊያ ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ! ዓኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\