ቴስሎንቄ ዓሶም 2 1

1ኑ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናሮ ማዔ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም፤ ጳውሎሴና ሲላሴና ፂሞቴዎሴናይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ 2ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ። 3ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ዛሎ ፆኦሲ ኑ ቢያ ዎዴ ጋላታኔ፤ ሃሣ ጋላታኒያ ኑም ኮይሳያኬ፤ ኑኡኒ ጋላታሢ ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፃ ባሼና ዲጪ ዲጪ ሃሣ ዒንሢኮ ናሹማኣ ቃሲንቲ ቃሲንቲ ዓኣሢሮኬ። 4ዒንሢዳ ሄሌ ዳኪንቲፆ ሜታሢና ቢያ ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዲ ዓኣሢሮ ሃሣ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዒ ዓኣሢሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዱማ ዱማ ሺኢጲፆ ማኣሮ ቤርታ ዒንሢና ኑ ሄርሺንታኔ። 5ዬይ ዻዋሢ ፆኦሲ ዎጊፃ ፒዜ ማዒፆኬ፤ ዬያይዳፓ ዔቄያና ዒንሢ ዬኖ ዛሎና ሜታሢ ዔካ፥ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ዒንሢ ጌላያ ማዓንዳኔ። 6ፆኦሲ ፒዜ ዎጋያ ማዔሢሮ ዒንሢ ሜታሳ ዓሶ ዒ ሜታሳንዳኔ። 7ሃሢ ዒንሢ፥ ሜታሢ ዔካ ዓሶም ኑኡና ዎላ ሃውሺሢ ዒንሢም ዒ ዒንጋንዳኔ። ዬይ ማዓንዳሢ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዎልቆና ዓኣ ፆኦሲ ኪኢታንቾና ዎላ ጫሪንጫፓ ታሞ ሎስታሢና ኬዳ ዎዶናኬ፤ 8ዒማና ፆኦሲ ዔሩዋዞንሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱሴኮ ኮዦ ሃይሶም ዓይሢንቱዋዞንሢም ሜቶ ዒንጋንዳኔ። 9ዔያታ ጎዳኮ ቤርታፓ ሃሣ ዼኤፖ ቦንቾይዳፓ ኬስኪ ናንጊና ባይሲንታይዳ ሜታዻንዳኔ። 10ዔያታ ፑርቶና ዎጊንታንዳሢ ዒዚ ዒዛም ዱማዼዞንሢና ቦንቺንታኒ፥ ሃሣ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢ ቢያሢና ዒዚ ዲቃቲ ሄርሺንታኒ ሙካ ኬሎናኬ፤ ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ባኮ ዒንሢ ጉሙርቂ ዔኬሢሮ ዒንሢ ጉሙርቃዞንሢ ባኣካ ማዓንዳኔ። 11ዬያ ማሊ ማሊ ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃ ሺኢጲፃ ዒንሢ ዔኤሊንቴ ዔኤሊንቲፆም ማዓያ ፆኦሲ ዒንሢ ማሃንዳጉዲና ኮሺ ማዻኒ ዒንሢኮ ዓኣ ኮዦ ማሊፆና ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ማዾና ቢያ ዒ ፔ ዎልቆና ዒንሢም ኩንሣንዳጉዲኬ። 12ዬያጉዲ ሃሣ ኑ ፆኦዛሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ኮሹሞ ዒንጊፆጉዲ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሱንፃ ዒንሢዳ ቦንቺንታንዳጉዲና ዒንሢያ ዒዛና ቦንቺንታንዳጉዲ ዬያ ኑ ሺኢቃኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\