ቴስሎንቄ ዓሶም 2 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆና ኑኡኒያ ዒዛ ባንሢ ቡካንዳሢ ዛሎ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ሺኢቃሢ ሃያኬ፤ 2ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዞናያ ማሂ፥ ፆኦሲ ቃኣላፓ ዒንሢም ኬኤዞናያ ማሂ ሃሣ ኑ ጊዳፓ ፃኣፒንቲ ዳኪንቴ ኪኢታ ማሂ፦ «ጎዳኮ ሙኮ ኬላ ሄሌኔ» ጌዒ ሩኡሪና ዒንሢኮ ማሊፆና ሴካ ሃንጋ ጌይፖቴ፥ ዲቃቲፖቴ፤ 3ዖኦኒያ ዓይጎ ጎይሢና ዒንሢ ጌሹዋጉዲ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታዺ ጋፒንፆና ዓሳ ፆኦሲም ዋይዞ ዒፂ ፑርቱዋንቴ ሃሣ ፑርቶ ዓሢ ፔጋዺ ጴዺባኣንቴ ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆ ዎዳ ማዓዓኬ። 4ዬይ ፑርቶ ዓሢ፦ «ፆኦሲኬ» ጌዒ ዓሳ ካኣሽካ ባኮይዳፓ ቢያ ዑሣ ፔና ዼግ ዼጊዲ ዬያቶ ቢያ ዒፃንዳኔ፤ ሃሣ፦ «ታኣኒ ፆኦሲኬ» ጌዒ ፆኦሲ ካኣሽኪንታ ማኣሮይዳ ጫርቂ ዴዓያ ማዓንዳኔ። 5ቤርታ ታ ዒንሢና ዎላ ዓኣና ዬያ ባኮ ኬኤዜያታሢ ዒንሢም ጶቁዋዓዳ? 6ዒዛም ጌሢንቴ ኬሎና ዒ ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ሃሢ ዒዛ ላኣጋሢ ዓይጎታቴያ ዒንሢ ዔራኔ። 7ፑርቶ ዓሢ ዔርቱዋንቴ ዴሜና ሃሢ ማዻኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ሃሢ ዒዛ ላኣጋሢ ጎይፃፓ ሺኢካንዳያ ሄላንዳኣናኬ። 8ዬካፓ ጎዳ ዬሱሴ ፔ ዑኡዞና ዒዛ ባይዛንዳሢና ማዒ ሙኪፆ ቦንቾና ጉቤ ዒዛ ባይዛንዳ፥ ዬይ ፑርቶ ዓሢ ፔጋዺ ጴዻንዳኔ። 9ዬይ ፑርቶ ዓሢ ሙካንዳሢ ፃላሄ ዎልቄና ማዓዛ፥ ዒዚ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማላያ ሃሣ ዓኪ ማላታንታ ዲቃሢ ሄርሺሳ ባኣዚንታ ማሊሲ ሉኡዙሞና ማዻንዳኔ፤ 10ዬያጉዲ ሃሣ ዻቂሻንዳ ጎኑሞ ናሽኪ ዔኮ ዒፂ፥ ባይቃ ዓሶ ዱማ ዱማ ፑርታ ማዾና ዒ ጌሻንዳኔ። 11ዬያ ዛሎና ሉኡዙሞ ባኣዚ ዔያታ ጉሙርቃያ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዔያቶ ዻቢንቲ ማዾ ማዺሻንዳኔ። 12ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ ጎኑሞ «ኑ ጉሙርቃዓ» ጌዒ ጎሜ ማዾና ዎዛዻዞንሢ ቢያ ፑርታና ዎጊንታንዳጉዲኬ። 13ጎዳ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ጋዓንቴ ዒንሢ ዛሎሮ ፆኦሲ ቢያ ዎዴ ጋላታንዳያ ኮይሳኔ፤ ኑኡኒ ፆኦሲ ጋላታሢ ዒንሢ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔሢሮና ጎኔ ማዔሢ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ዻቃንዳጉዲ ፆኦሲ ቤርታዻዞንሢ ማሂ ዒንሢ ዶኦሬሢሮኬ። 14ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዛሎና ፆኦሲ ዒንሢ ዔኤሌሢ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ዒንሢ ቦንቺንታንዳጉዲኬ። 15ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዶዲ ዔቁዋቴ፤ ኑኡኒ ዒንሢም ዻንጎና ኬኤዜሢ ማዔቴያ ፃኣፒ ዒንሢም ኑ ኬኤዜ ኪኢቶ ዓርቁዋቴ። 16ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሃሣ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎና ናንጊና ናንጋ ዶዲሢና ሃጊ ማዓንዳ ኮሺ ዎዛ ኑም ዒንጌያ ሃሣ ኑና ናሽኬ፥ ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢ፥ 17ኮሺ ማዔ ባኣዚ ቢያ ዒንሢ ማዻንዳጉዲና ኬኤዛንዳጉዲ ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሾንጎ፤ ዎልቄያ ዒንሢም ዒንጎንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\