ቴስሎንቄ ዓሶም 2 3

1ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ኮራ ማዔሢ ጎይፆ ፆኦሲ ቃኣላ ዳልጊና ኬኤዚንታንዳጉዲና ቦንቺንታንዳጉዲ ኑም ሺኢቁዋቴ፤ 2ዬያጉዲ ሃሣ ቃኣሎ ዋይዛሢ ቢያ ፆኦሲ ጉሙርቁዋያታሢሮ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሶና ፑርቶ ዓሶናይዳፓ ፆኦሲ ኑና ካፓንዳጉዲ ኑም ሺኢቁዋቴ። 3ጎዳ ጋዓንቴ ጉሙርቂንታያኬ፤ ዒዚ ዒንሢ ዶዲሻንዳኔ፤ ፃላሄይዳፓኣ ዒንሢ ዒ ካፓንዳኔ። 4ኑ ዒንሢ ዓይሣ ባኮ ሃሢ ዒንሢ ማዻያ፥ ሃጊያ ዒንሢ ማዻንዳሢ ጎዳ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ጉሙርቃኔ። 5ጎዳ ዒንሢኮ ዒኖ ፆኦሲ ናሹሞና ኪሪስቶሴ ዳንዳዒፆና ባንሢ ማሆንጎ። 6ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ማዾ ናሽኩዋያ፥ ሃሣ ኑ ዒንሢ ዔርዜ ጎይፆ ናንጉዋ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ዒንሢ ዱማዻንዳጉዲ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ዓይሣኔ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ኑ ማዼሢጉዲ ማዻኒ ኮይሳያታሢ ዒንሢ፥ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ኑኡኒ ዒንሢና ዎላ ዓኣ ዎዶና ማዾ ማዹዋዖ ዴይባኣሢያ ዒንሢ ዔራኔ። 8ሃሣ ዖኦኮዋ ካሣ ጉሪ ኑ ሙዒባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢዳፓ ዖኦማኣ ኑ ሜቶ ማዑዋጉዲ ጌይ ዋንቴና ሮኦሪና ላቢ፥ ሜታዺ ኑ ማዼኔ። 9ዬያ ኑ ማዼሢ ዒንሢ ኑ ማዻሢ ዛጊ ማዻንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢዳፓ ማኣዶ ኑ ዔካኒ ዳንዳዑዋያ ማዔምቱዋሴ። 10ኑ ዒንሢና ዎላ ዓኣ ዎዶና፦ «ማዻኒ ናሽኩዋኣሢ ሙዖፓ» ጋዓ ዎጌ ኑ ዒንሢም ኬሴኔ። 11ዬያ ኑ ጋዓሢ ዒንሢ ባኣኮይዳ ፔቴ ፔቴ ማዾ ናሽኩዋ ዓሲ ዓኣሢ ኑ ዋይዜሢሮኬ፤ ዬንሢ ዓሳ ኮይሱዋ ቤሲዳ ጌሊ ጌሊ ሜሌ ዓሶ ዣሊሲሢዳፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ማዾ ማዹዋዖ ናንጋዞንሢኬ። 12ዬኖጉዴ ዓሳ ማዾ ማዺ ሙኡዚ ሙዓንዳጉዲ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ኑ ዓይሣኔ፤ ሃሣ ላቲያ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 13ዒንሢ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኮሺ ማዔ ማዾ ማዺሢዳፓ ቤልፃዺ ላቢፖቴ። 14ሃያ ኪኢቶይዳ ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ዞሮ ዋይዚ ዔኩዋ ዓሲ ዓኣቶ ዬያጉዴ ዓሶ ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ዒ ፔ ማዾና ቦርሲንታንዳጉዲ ዒዛና ዎላ ፔቴ ማዒፖቴ። 15ማዔቴያ ዒንሢኮ ላጌ ማሂ ዞዞራንዳኣፓዓቴም ዒንሢኮ ሞርኬ ማሂ ዒዛ ዛጊፖቴ። 16ኮሹሞ ጎዳሢ ዒ ቢያ ባኣዚና ሃሣ ቢያ ዎዴ ኮሹሞ ዒንሢም ዒንጎንጎ፤ ጎዳ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ። 17ሃንሢ ጋፒንፆ ሳራሢፆንሢ ታኣኒ፥ ጳውሎሴ ታ ኩቻ ፃኣፔኔ፤ ታ ዳኬ ኪኢቶይዳ ቢያ ዓኣ ማላታ ሃያኬ፤ ታ ፃኣፔሢያ ሂዲኬ። 18ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\