ፂሞቴዎሴም 2 2

1ዓካሪ ታ ናዓሢዮ! ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዶዴ። 2ሚርጌ ማርካ ማዓ ዓሶ ቤርታ ታጊዳፓ ኔ ዋይዚ፥ ዔሬ ዔራቶ ሜሌ ዓሲ ዔርዛኒ ዳንዳዓያ፤ ሃሣ ጉሙርቂንታ ዓሲም ሃዳርሲ ዒንጌ። 3ኔኤኒ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ማዾ ዛሎ ዖልታ ጉሙርቂንታ ዓሲ ማዒ፥ ሜታሢ ኑኡና ዎላ ጊቢ ዳንዳዔ። 4ፖኦሊሴ ማዔ ዓሲ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዎዛሳያ ማዓኒ ጊኢጌያ ማዓንዳኣፓዓቴም ፖኦሊሴም ኮይሱዋ ባኣዚዳ ጌሉዋሴ። 5ዬያጉዲ ሃሣ ጳሺ ጳሽካ ዓሲ ዓይሢንታ ጎይፆማ ጳሽኪባኣያታቴ ጳዦና ባሺ ዴንቆ ባኮ ዔኩዋሴ። 6ዶዲ ጎሽካ ዓሢ ሃኣኮ ካፂሲ ሙዓ ዓሶይዳፓ ቤርታዻሢ ማዓንዳያ ኮይሳኔ። 7ጎዳሢ ቢያ ባኣዚና ጶቂሥሢ ማሊሢ ኔኤም ዒንጋንዳሢሮ ታ ኔኤም ጋዓ ባኮ ቢያ ዒና ዔኬ። 8ሃይባፓ ዔቄሢ፤ ሃሣ ዳውቴ ዜርፃሢ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማሌ፤ ታኣኒ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሳ ዬያኬ። 9ዬያ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ዛሎና ፑርቲሴ ዓሲጉዲ ቱኡቲ ሜቶ ታ ሃሢ ዔካኔ፤ ፆኦሲኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ቱኡቱዋሴ። 10ዬያሮ ዔያታ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ዻቂንቶና ናንጊና ናንጋ ቦንቾ ዴንቃንዳጉዲ ሃሣ ፆኦሲ ዶኦሬ ዓሶሮ ጌዒ ቢያ ባኣዚ ታ ዳንዳዓኔ። 11«ዒዛና ዎላ ኑ ሃይቄቶ ዒዛና ናንጊና ኑ ናንጋንዳኔ። 12ጊቢ ዳንዳዒሢና ዶዴያ ኑ ማዔቴ ዒዛና ዎላ ኑ ካኣታዻንዳኔ። ዒዛ ኑ ‹ዔሩዋሴ› ጌዔቴ ዒዚያ ኑና ‹ዔሩዋሴ› ጋዓንዳኔ። 13ኑኡኒ ጉሙርቂንቱዋያ ማዔቴ ዒዚ ፔና ‹ዔሩዋሴ› ጋዓኒ ዳንዳዑዋኣሢሮ ጉሙርቂንታያ ማዒ ናንጋንዳኔ» ጋዓ ቃኣላ ጎናዺ ዔርቴያኬ። 14ሃያ ባኮ ዔያቶም ኮሺ ኬኤዜ፤ ዬይያ፦ ጌይንቴ ባኣዚዳ ዔያታ ማርሚ ሺሩዋጉዲ ፆኦሲ ማርካ ማሂ ዔያቶም ላቲ ኬኤዜ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ማርማሢ ዋይዛ ዓሶ ባባይዛፓዓቴም ዓይጎዋ ማኣዱዋሴ። 15ጎኔ ፆኦሲ ቃኣሎ ፒዜ ዔርዛያ፥ ማዻ ማዾናኣ ቦርሲንቱዋ ዓሲ፤ ሃሣ ዔርቴ ማዻ ዓሲ ማዒ ኔና ፆኦሲ ቤርቶ ሺኢሻኒ ዶዴ። 16ሃያ ዓጮ ባኣዚ ማዔያ፥ ሃሣ ጉሪ ጌስቲ ሺሮ ጌኤዛፓ ሃኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያጉዴ ሃይሳ ዓሲ ፆኦሲዳፓ ሃኪሳሢሮኬ። 17ዔያቶኮ ጌኤዛ ፓፁዋ ኪሢጉዲ ዖዖርሳታያኬ፤ ዔያቶ ባኣካ ሄሜኔዎሴና ፒሊፆሴና ዓኣኔ። 18ዬንሢ ዓሳ፦ «ሃይቄ ዓሶኮ ሃይባፓ ዔቂፃ ቤርታ ማዒ ጋፔኔ» ጌይ ጌይ ማርሚሢና ጎኑሞ ጎይፃፓ ዻቢንቲ ኬስኪ ፔቴ ፔቴ ዓሶኮዋ ጉሙርቂፆ ዣኣሊሳኔ። 19ያዒ ማዔቴያ፦ «ጎዳ ፔኤም ማዔዞንሢ ዔራኔ» ዬያጉዲ ሃሣ፦ «ጎዳ ማኣዶም ዔኤላ ዓሲ ቢያ ፑርታ ባኣዚዳፓ ሃኮንጎ» ጋዓ ማላታ ዓይሢንቲ ዓኣ፥ ዓጊፁዋ ፆኦሲ ዔቂሴ ቦኦኮላሢ ዔቂ ዓኣ ጎይሣኬ። 20ፔቴ ዼኤፒ ማኣሪዳ ዎርቄና ቢራ ዓንጊናይዳፓ ኮሺንቴ ሜሄ ሌሊ ዓኣያቱዋንቴ ሚሢና ዓጪናይዳፓ ኮሺንቴ ሜሄያ ዓኣኔ። ዬያቶይዳፓ ዛላ ቦንቺንታ ማዾም ማዓያ፤ ዛላ ጊንሣ ዻካ ማዾም ኮይሳያኬ። 21ዓካሪ ዖኦኒያ ፔ ቶኦኮ ዬንሢ ፑርቶ ባኮንሢዳፓ ጌኤሺ ካፔቶ ቦንቾ ማዾም ማዔያ፥ ፆኦሲም ዱማዼያ፥ ፔ ጎዳሢማኣ ኮይሳያ ሃሣ ኮሺ ማዾም ቢያ ጊኢጌ ሜሄ ማዓንዳኔ። 22ፑርታ ማዔ፥ ዼጋቶ ሱኡኬይዳፓ ሃኬ፤ ጌኤሺ ዒኔና ጎዳ ካኣሽካ ዓሶና ዎላ ማዒ ፂሉሞ፥ ፆኦሲ ጉሙርቂሢ፥ ናሹሞንታ ኮሹሞንታ ዓኣያ ማዒ ናንጌ። 23ዑራ ማዣሢ ዔሪ ዔኤያቶ ጌኤዞና ፓሡዋ ማርማሢና ሃሼ። 24ጎዳ ዬሱሴም ማዻ ዓሲ፦ ቢያ ዓሲም ሼሌዔ፥ ዓሲ ዔርዛኒ ዳንዳዓያ ሃሣ ዔኤቢ ጊቢ ዳንዳዓያ ማዓንዳኣፓዓቴም ዑዑራዻንዳያ ኮይሱዋሴ፤ 25ጎኑሞ ዔያታ ዔራንዳጉዲ ፆኦሲ ዔያቶም ጎሞ ጎዖንቴ ዓቶም ጋዓንዳያ ናንዳኔ ጌዒ ዒዛ ዒፃ ፑርቶ ዓሶ ሼሌዑሞና ፒዚሳያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 26ዬያይዴቴ ዔያቶኮ ዒና ማዔም፥ ፃላሄ ፔ ማሊፆ ዔያታ ኩንሣንዳጉዲ ዔያቶ ዓይሤ ፒራሢዳፓ ዔያታ ቶላንዳኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\