ፂሞቴዎሴም 2 4

1ፆኦሲ ሃሣ ሼምፖና ዓኣ ዓሶና ሃይቄ ዓሶና ዑፃ ዎጋኒ፥ ካኣቲ ማዒያ ዎይሣኒ ሙኪ ጴዻንዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማርካ ማሂ ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ 2ፆኦሲ ቃኣሎ ኬኤዜ፤ ጊኢጌቴያ ጊኢጊባኣቴያ ዶዲ ማዼ፤ ዓሶም ኬኤዚ ኬኤዚ ሃሣ ጎሪ ጎሪ፥ ዞሪ ዞሪ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢና ዬያጉዲ ቃኣሎ ዔርዚሢናኣ ዶዴ። 3ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሳ ፆኦሲ ቃኣሎ ዋይዚ ዔካኒ ኮዑዋ ዎዴ ሙካንዳሢሮኬ፤ ጋዓንቴ ዓሳ ዔያቶ ናሻ ሃይሴ፥ ሃሣ ዔያታ ዋይዛኒ ኮዓ ሃይሶ ኬኤዛንዳ ፔኤኮ ዔርዛ ዓሲ ቡኩሳንዳኔ። 4ዔያታ ጎኔ ባኣዚ ዋይዚፆ ዒፂ፥ ጉሪ ሃይሴ ዋይዚሢ ናሽካንዳኔ። 5ኔኤኒ ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ዔሪ ካፒንቲ ናንጌ፤ ኔ ጊዳ ሙካ ሜቶዋ ጊቢ ዳንዳዔ፤ ሃሣ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾዋ ዶዲ ማዼ፤ ፆኦሲም ኔ ማዻ ዓሲ ማዔ ጎይፆና ኔ ማዻኒ ኮይሳ ባኮ ቢያ ማዺ ኩንሤ። 6ታኣኒ ጋዓንቴ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዒ ዒንጊንታኒ ዑኬኔ፤ ሃያ ዓጮይዳፓ ዱማዺ ታ ዓኣዻንዳ ዎዳ ሄሌኔ፤ 7ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዓኣ ዖሎ ሚርጌና ታ ዖልቴኔ፤ ጳዦዋ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ታ ጳሽኬኔ፤ ሃሣ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ካኣዦዋ ታ ካፔኔ። 8ዓካሪ ፂሎ ማዒ ናንጌሢሮ ዒንጊንታ ካኣቶኮ ቶኦካ ዓጎሢጉዴ ቦንቾ ባካ ታኣም ጊኢጊንቲ ታና ካፓንዳኔ፤ ዬያ ባኮ ፒዜ ዎጋያ ማዔ ጎዳሢ ዬኖ ኬሎና ታኣም ዒንጋንዳኔ፤ ዬይ ታኣም ሌሊቱዋንቴ ዒዛኮ ሙኪ ጴዺፆ ጶቂሢ ካፓዞንሢም ቢያ ዒንጊንታንዳኔ። 9ኔ ታ ኮይላ ዑኬ ሙኬቴ ቃራኬ፤ 10ዴማሴ ሃያ ዓጮ ናንጎ ናሽኪ፥ ታና ሃሺ፥ ቴስሎንቄ ዓኣዼኔ። ታ ኮይላፓ ቄርቂሴ ጋላቲያ፤ ሃሣ ቲቶ ዲልማፂያ ዓኣዼኔ። 11ታ ኮይላ ሃሢ ዓኣሢ ሉቃሴ ሌሊኬ። ማርቆሴ ማዾም ታኣም ኮይሳያታሢሮ ኔኤና ዎላ ዒዛ ዔኪ ሙኬ። 12ቲኪቆሴ ዔፕሶኔ ታ ዳኬኔ። 13ኔኤኒ ሙካዖ ፂሮዓዳይዳ ካርፑሴ ጎዖሢ ኮይላ ታ ሃሺ ዓኣዼ ታኣኮ ዼኤፖ ኮኦቶና ማሪንቴ ማፃኣፖዋ ባሼ ቢራኖ ማፃኣፖ ዋሉዋዖ ዔኪ ሙኬ። 14ዒስኪንዲሮሴ ጎዖ ጊታሢ ፑርታ ማዾ ታኣም ማዼኔ፤ ጎዳ ዒ ማዼ ማዾጉዴያ ዒዛም ዒንጋንዳኔ። 15ዒዚ ኑ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ዒፂ፥ ማኬሢሮ ኔኤኒ ዒዛ ዔሪ ካፒንቴ። 16ታና ዎጌና ዓርቂሴ ባኮሮ ቤርታሲ ጌኤዞ ማሂፆ ኬኤዛኒ ታ ሺኢኬ ዎዶና ቢያሢ ታ ጊዳፓ ዱማዼያፓዓቴም ዖኦኒያ ታኣና ዎላ ማዒ ታና ማኣዴ ዓሲ ባኣሴ። ዬያ ፆኦሲ ዔያቶኮ ዻቢንቲ ማሂ ዓርቆፓ። 17ጋዓንቴ ኮዦ ሃይሳ ታ ዛሎና ጉቤ ኬኤዚንታንዳጉዲና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዋይዛንዳጉዲ ጎዳ ታኣና ዎላ ማዒ ታና ዶዲሼኔ፤ ሃሣ ዞቦ ዻንጋፓኣ ታና ዻቂሼኔ። 18ጎዳ ዓይጎዋ ማዖም ፑርታ ባኣዚዳፓ ቢያ ታና ዻቂሻንዳኔ፤ ጫሪንጫ ዓኣ ዒዛኮ ካኣቱሞይዳኣ ታና ዒ ጌልዛንዳኔ፤ ዒዛም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 19ጲሪስቂላና ዓቂላናም፤ ሃሣ ዖኔስፖሬ ማኣሮ ዓሶም «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፥ ጌዔ። 20ዔራስፆሴ ቆሮንቶሴይዳ ዓቴኔ፤ ፂሮፒሞሴ ሃርጊንቴሢሮ ሚሊፂዳ ታ ዒዛ ሃሼኔ። 21ባርጎ ዎዳ ሄሉዋንቴ ታ ኮይላ ኔ ሙኬቴ ቃራኬ። ዔውቡሉሴ፥ ጱዴሴ፥ ሊኖሴ፥ ቂላውዲያና ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ «ኮሺዳ?» ኔና ጋዓኔ። 22ጎዳ ኔኤና ዎላ ማዖንጎ፤ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ኔኤም ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\