ዮሓኒሴ ኪኢቶ 3 1

1ታና፥ ጋርቻሢዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ታ ኮሺ ናሽካ ጋይዮሴም፤ 2ታ ዒጊናሢዮ! ኔኤኒ ዓያኖ ናንጎና ኮሺ ዓኣሢ ታ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ሃሢ ናንጋ ኔኤም ኮሽካንዳጉዲና ዑፃኣ ኔኤኮ ኮሺ ናንጋንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 3ፔቴ ፔቴ ኑ ዒሾንሢ ሙኪ ጎኑሞም ኔ ጉሙርቂንታያና ሃሣ ጎኑሞና ኔ ናንጋሢ ማርካዻንቴ ታ ዋይዚ ሚርጌና ዎዛዼኔ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኮ ናኣታ ጎኑሞና ናንጋሢ ዋይዚፓዓቴም ሜሌ ባሼ ታና ዎዛሳ ባኣዚ ባኣሢሮኬ። 5ታ ዒጊናሢዮ! ዎዚ ዔያታ ኔኤም ሾኦቺ ማዔቴያ ዒሾንሢም ኔ ጉሙርቂንቲ ማዻኔ። 6ዔያታ ኔ ዔያቶም ማዼ፥ ናሹሞ ማዾ ዛሎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዓሶ ዺቦ ቤርታ ማርካዼኔ፤ ሃሢያ ፆኦሲ ዎዛሳ ጎይሢና ዔያታ ፔኤኮ ጎይፆ ዓኣዻኣና ኔ ዔያቶ ማኣዴቴ ኮሺኬ። 7ዔያታ ኪሪስቶሴም ማዻኒ ኬስካዖ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ፔቴታዖ ማኣዶ ዴንቂባኣሴ። 8ጎኔ ማዾ ኑ ዎላ ዔያቶና ማዻያ ማዓንዳጉዲ ዬኖጉዴ ዓሶ ማኣዳንዳያ ኑና ኮይሳኔ። 9ሃያኮ ቤርታ ሺኢጲፆ ማኣሮም ታ ኪኢታ ፃኣፔኔ፤ ጋዓንቴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣያ ማዓኒ ኮዓ፥ ዲዮፄራፄሴ ታ ማሊፆ ዔኪባኣሴ። 10ዬያሮ ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካዖ ዒዚ ኑና ጫሽኬሢና ቶኦኮ ኑኡኮ ባይዜሢ፥ ሃሣ ዒ ማዼ ፑርቶ ማዾ ቢያ ዓሶ ቢያሢ ቤርታ ታ ኬኤዛንዳኔ፤ ዒዚ ማዼ ባካ ዬያ ሌሊቱዋሴ። ዒ ፔ ቶኦኪና ዒሾንሢ ሾኦቺንሢ ዔካያቱዋሴ፤ ሜሌ ዓሳ ሃሣ ሾኦቺንሢ ዔኩዋጉዲ ላኣጋኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳፓኣ ዳውሲ ዔያቶ ኬሳኔ። 11ታ ዒጊናሢዮ! ኮዣሢ፥ ማዼ ጎይፆ ማዼ፤ ፑርታሢጉዲ ማዺፖ። ኮሺ ማዾ ማዻይ ቢያ ፆኦሲ ዓሲኬ፤ ፑርታ ማዾ ማዻሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዛጊባኣያኬ። 12ዲሜፂሮሴ ዛሎ ዓሲ ቢያ «ኮሺኬ» ጌዒ ማርካዻኔ፤ ጎኑሞ ፔኤሮ ዒዛም ማርካዻኔ፤ ሃሣ ኑኡኒያ ዒዛም ማርካዻኔ፤ ኑኡኮ ማርካዺፃ ጎኔ ማዔሢ ኔ ዔራኔ። 13ታ ኔኤም ፃኣፓኒ ኮዓ ባኣዚ ሚርጌ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያ ፃኣፒ ጋፒሳኒ ታ ኮዑዋሴ። 14ዑኬ ታ ኔና ዛጋንዳኔ ጌዒ ታ ጉሙርቃኔ፤ ዬኖና ኑ ዎላ ካኣሚ ጌስታንዳኔ። 15ኮሹሞ ኔኤም ማዖንጎ፤ ኑኡኮ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ማዓ ዓሳ ኔና «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፤ ኔኤኒያ ኑኡኮ ዬካ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም «ኮሺዳ? ዒንሢ ጋዓኔ» ጌዔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\