ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 1

1ቴዎፒሎሴ! ታኣኮ ቤርታሳ ማፃኣፖይዳ ዬሱሴ ማዼ ባኮና ዔርዜ ባኮ ቢያ ታ ፃኣፔኔ፤ ታኣኒ ፃኣፔሢያ ዬሱሴ ሳዖይዳ ማዾ ዓርቄማፓ ዴንዲ፥ 2ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴ ኬሎ ሄላንዳኣና ዒዚ ማዼ ማዾኬ፤ ሌካ ጫሪንጮ ዒዚ ዔውቴሢ ዳኪንቴዞንሢ ጌይንቲ ዶኦሪንቴዞንሢም ዓያና ጌኤሺ ዎልቄና ዓይሢፆ ዓይሤሢኮ ጊንፃፓኬ፤ 3ዒ ሃይቄሢኮ ጊንፃ ዺቢ ዔርታ ማርካ ማዓ ጎይሢና ሼምፔና ዓኣያ ማዒፆ ጎናሳኒ ዔያቶም ዖይዲታሚ ኬሊዳ ጴዺ ጴዺ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ዛሎ ዔርዜኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ዛጌኔ። 4ዔያቶና ዎላ ዒዚ ዓኣና፦ «ታ ዒንሢም ቤርታ ኬኤዜሢ ሃሣ ዓዶይዳፓ ዒንጊንቴ ዎዞ ዒንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ኬስኩዋዖ ዒኢካ ካፑዋቴ፤ 5ዮሃኒሴ ቤርታ ዋኣሢና ማስኬኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ሃሢ ዻካ ኬሊኮ ጊንፃፓ ዓያና ጌኤሺና ማስታንዳኔ» ጌዔኔ። 6ዒማና ዳኪንቴዞንሢ ፔቴይዳ ቡኪንቲ ዓኣዖ፦ «ጎዳሢዮ! ዒስራዔኤሌም ካኣቱሞ ማሂ ኔ ዒንጋንዳ ዎዳ ሃሢዳ?» ጌዒ ዬሱሴ ኮራ ዖኦጬኔ። 7ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዓዳሢ ፔ ቢታንቶና ማሊ ጌሤ ዎዶና ማዓንዳ ባኮና ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዑዋሴ። 8ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ዒንሢዳ ኬዴ ዎዶና ዎልቄ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ዬካፓ ዬሩሳላሜይዳ፥ ዪሁዳ ዓጮ ቢያይዳ፥ ሳማሪያይዳ፥ ዴንዲ ዓጮኮ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ዒንሢ ታኣኮ ማርካ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 9ያዺ ጌዔስካፓ ዔያታ ዛጋ ጎይሣ ዓኣንቴ ሌካ ጫሪንጮ ባንሢ ሳዓፓ ዔውታኣና ሻኣሬ ዔያቶኮ ዓኣፓፓ ዒዛ ዓኣቼኔ። 10ዒዚ ዓኣዻኣና ዔያታ ጫሪንጮ ባንሢ ጊዥ ጌዒ ዛጊፆይዳ ዓኣንቴ ቦኦሬ ዓፒላ ማኣዔ ላምዖ ዓሲ ዔያቶ ኮራ ዔቃዖ፦ 11«ዒንሢ ሃይ ጌሊላ ዓጮ ዓሳ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ ዒንሢ ዓይጎሮ ዔቄይ? ሃይ ጫሪንጮ ዔኪንታንቴ ዒንሢ ዛጌ ዬሱሴ፥ ጫሪንጮ ዴንዳንቴ ዒንሢ ዛጌማ ጎይፆ ዒማይዲ ማዒ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ። 12ዬካፓ ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ ጌይንታዞይዳፓ ዬሩሳላሜ ባንሢ ዔያታ ማዔኔ፤ ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ ጌይንታ ዹካ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓሲ ዔኤሌም ዋይዛንዳጉዴ ፓዴ ቤሲዳኬ። 13ዬሩሳላሜ ዔያታ ሙካዖ ዎንዴ ናንጋ ኩቦ ማኣሮ ኬስኬኔ፤ ዔያታ፦ ጴፂሮሴ፥ ዮሃኒሴ፥ ያይቆኦቤ፥ ዒንዲራሴ፥ ፒልጶሴ፥ ቶኦማኣሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ ማቲዎሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆኦቤ፥ ፔ ዓጮ ሚጪንታ ሲሞኦኔንታ ያይቆኦቤ ናኣዚ ዪሁዳንታኬ። 14ዬያታ ቢያ ኬሊ ፔቱሞና ዶዲ ፆኦሲ ሺኢቃኔ፤ ዔያቶና ዎላ ፔቴ ፔቴ ላኣሊና ዬሱሴኮ ዒንዶ ማይራሞና ሃሣ ዬሱሴኮ ጌርሲንሢያ ዓኣኔ። 15ዒማና ጴፂሮሴ ፄኤታና ላማታሚና ማዓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ባኣካ ዔቃዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ 16«ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬሱሴ ዓርቄ ዓሶኮ ዓርና ማዔ፥ ዪሁዳ ዛሎ ፃኣፒንቴሢጉዲ ዓያና ጌኤሺ ቤርታሲ ዳውቴ ዛሎና ኬኤዜ ፆኦሲ ማሊፃ ኩማኒ ኮይሳኔ። 17ዪሁዳ ኑኡኮ ፔቴሢ ማዒ ቤርታ ኑኡና ዎላ ማዻያኬ።» 18«ጋዓንቴ ዬይ ዓሢ ፔኤኮ ፑርቶ ማዾ ዛሎሮ ዔኬ ሚኢሾና ሳዓ ሻንቄኔ፤ ሃሣ ባሊቲና ሳዓ ጳዺንቲ ዹኡቂ ሄኮ ፓቂንታዛ፥ ሩቁንታኣ ዒዛኮ ኬስኪ ሚጪንቴኔ፤ 19ዬይ ማዺንቴ ባካ ዬሩሳላሜ ዓጮይዳ ቢያ ዋይዚንቴኔ፤ ዬያሮ ዬና ሳዓ ዔያቶ ዓጮ ሙኡጮና ‹ዓኬልዳማ› ጌይንቴኔ፤ ዬኖኮ ቡሊፃ ‹ሱጉሢ ሳዓ› ጌይሢኬ።» 20«ዬይ ያዺ ማዓኒ ዳንዳዔሢ ዓይኑሞ ማፃኣፖይዳ፦ ‹ዒዚ ናንጋ ማኣራ ባዔ ማዖንጎ፤ ዖኦኒያ ዒኢካ ናንጎፓ፤ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣ ቢታንቶ ሜሌ ዓሲ ዔኮንጎ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴያ ዓኣሢሮኬ።» 21«ዬያሮ ጎዳ ዬሱሴ ኑ ባኣኮይዳ ኑኡና ዎላ ሃንቴ ዎዶና ጉቤ ኑኡና ዎላ ዓኣ ዓሶይዳፓ፥ 22ዬያጉዲ ሃሣ ዮሃኒሴ ዋኣፆና ማስካ ዎዶይዳፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ጎዳ ዬሱሴ ጫሪንጮ ዔውቴ ኬሎ ሄላንዳኣና ኑኡና ዎላ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴ ዓሲ ጎዳ ሃይባፓ ዔቄሢኮ ኑኡና ዎላ ማርካ ማዓኒ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 23ዬካፓ ላምዖ ዓሲ ዔያታ ዱማሲ ፔ ባንሢ ኬሴኔ፤ ዬያታ ቤርሳባሴ ሃሣ ባጎ ሱንፃ ዒዮስፆሴ ጌይንቲ ላምዖ ሱንሢና ዔኤሊንታ ዮሴፔ ጎዖሢና ማቲያሴናኬ። 24ዬካፓ ጴፂሮሴንሢ ሂዚ ጌዒ ሺኢቄኔ፦ «ዓሲኮ ቢያ ዒኔ ዔራ ጎዳሢዮ! ሃንሢ ላምዖንሢዳፓ ዖና ኔኤኒ ዶኦሬቴያ ኑና ዻዌ፤ 25ኑ ሃሢ ሺኢቃሢ ዪሁዳ ፔ ሼኔና ፔ ማሌ ቤዞ ዓኣዻዖ ሃሼ ዳኪንቲፆ ማዾ ዔኪ ፔ ማዾ ማሂ ዒዛ ቤዛ ማዻንዳሢ ዖናታቴያ ኔ ኑም ዔርዛንዳጉዲኬ።» 26ጋዓዖ ዒፃ ዓጋዛ ዬና ባኬላ ማቲያሴም ኬስኬኔ፤ ዬያሮ ዬይ ማቲያሴ ጎዖሢ ታጶ ፔቴ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ማዒ ፓይዲንቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\