ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 10

1ቂሳሪያ ዓጮይዳ ናንጋ ቆርኔሌዎሴ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ «ዒፃሊያ ፖኦሊሶ» ጌይንታ ፖኦሊሶኮ ፄኤቶ ዓሶ ዓይሣ ሱኡጌኬ፤ 2ዒዚ ፔ ማኣሮ ዓሶና ዎላ ዓይሁዶ ዎጎ ጎይፆ ፆኦሲ ካኣሽካያና ዒጊጫያ፥ ማንቆ ዓሶዋ ሚርጌና ማኣዳያ ሃሣ ፆኦሲ ቢያ ዎዴ ሺኢቃያኬ። 3ፔቴ ኬሊ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ጉዴያ ማዓኣና ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዒዛ ኮራ ጌሊ፦ «ቆርኔሌዎሴ!» ጌዒ ዒዛ ዔኤላያ ፆኦሲ ዒዛም ፔጋሲ ዻዌኔ። 4ዒዚ ጊዥ ጌዒ ኪኢታንቻሢ ባንሢ ዛጋዖ ዲቃቲሢና፦ «ጎዳሢዮ! ዓይጎዳይ?» ጋዓዛ፥ ኪኢታንቻሢ ዒዛም፦ «ኔኤኮ ሺኢጲፆና ማንቆ ዓሶ ኔ ማኣዳ ማኣዲፃ ፆኦሲ ቤርታ ጴዼኔ፤ 5ሃሢ ኔ ኮራፓ ዓሲ ዒዮጴ ዓጮ ዳኪጋፓ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ዔኤሊሴ፤ 6ዒዚ ሃሢ ባዞ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ጎሮ ጉኡዓ ሲሞኦኔ ማኣራ ሾኦቹሞይዳ ዓኣኔ» ጌዔኔ። 7ዬያ ዒዛም ኬኤዜ ኪኢታንቻሢ ዒዛይዳፓ ዱማዺ ዓኣዻዛ ቆርኔሌዎሴ ዒዛም ላምዖ ማዾ ማዻስኬንሢና ጉሙርቂንቲ ማዻ ፔቴ ፆኦሲ ጉሙርቃ ፖኦሊሴስኬያ ዔኤሊ፥ 8ማዔ ባኮ ቢያ ዔያቶም ኬኤዜሢኮ ጊንፃ ዒዮጴ ዓጮ ዳኬኔ። 9ዚሬሎ ዔያታ ዓኣዺ ካታሞኮ ዑካኣና ዓባ ሳዛ ሄሌም ጴፂሮሴ ዒዚ ቤርታ ሺኢቃ ሹጮና ማዦና ማኣሮኮ ዑፆ ኬስኬኔ። 10ዬማና ዒዛ ናይዼም ሙኡዚ ሙዓኒ ኮዔኔ፤ ሮኦሪ ሙዎ ሙዓ ዒዛም ጊኢጊንታ ጎይሣ ዓኣንቴ ፆኦሲ ዒዛም ፔጋሲ ዻዋ ባኣዚ ዒዚ ዛጌኔ። 11ዬና ዒ ዛጌ ባኬላ ያዺኬ፦ ጫሪንጫ ቡሊንቴም ዖይዶ ዛላ ዓርቂንቴ ዓፒላ ማላ ባኣዚ ሳዖ ኬዴኔ። 12ዬኖ ጊዶይዳ ዱማ ዱማ ዻካንታ ዼኤፒ ቦዖንታ ሃሣ ካፒያኣ ዓኣኔ። 13ዓካሪ ዒማና፦ «ጴፂሮሴ! ዔቂ ሃያ ሹኪ ሹኪ ሙዔ» ጋዓ ዑኡሲ ዒዛም ዋይዚንቴኔ። 14ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ጎዳሢዮ፥ ዬይ ማዓዓኬ! ሙዒንቱዋ ቄፄ ማዔ፥ ዒኢቴ ባኣዚ ሙዒ ታ ቤቂባኣሴ» ጌዔኔ። 15ላሚ ሃሣ፦ «ፆኦሲ ጌኤሺ ማሄ ባኮ ኔኤኒ ዒኢቴያኬ ጋዓንዳያ ኮይሱዋሴ» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 16ዬና ሃይሢ ማይንቲ ዒዛም ጴዼስካፓ ዓፒሎጉዴ ባኬላ ቤዞማና ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴኔ። 17ጴፂሮሴ ዬኖ ፆኦሲ ዒዛ ዻዌ ባኮኮ ቡሊፃ «ዓይጎ ናንዳይ?» ጌዒ ጌዒ ፔ ማሊፆና ማሊ ሜታዻንቴ፥ ቆርኔሌዎሴ ዳኬ ዓሶንሢ ሲሞኦኔኮ ማኣሮ ዖኦጪ ዖኦጪ ዲሮ ካራ ዔቃዖ፥ 18ዔኤሊንቲ፦ «ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ሾኦቹሞና ዓኣሢ ሃካዳ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 19ጴፂሮሴ ፆኦሲ ዒዛ ፔጋሲ ዻዌ ባኬሎ ዛሎ ማሊፆይዳ ዓኣንቴ ዓያና ጌኤሺ ዒዛም፦ «ሃይሾ፥ ኔና ሃይሦ ዓሲ ኮዓኔ፤ 20ዔያቶ ዳኬሢ ታናታሢሮ ዓልቱዋዖ ኬዲጋፓ ዔያቶና ዎላ ዓኣዼ» ሂዚ ጌዔኔ። 21ጴፂሮሴያ ዓኣ ቤዛፓ ኬዲ ዓሶንሢ ባንሢ ሙካዖ፦ «ዒንሢ ኮዓሢ ሃይሾ፥ ታናኬ፤ ዒንሢ ዓይጋ ሙኬይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 22ዔያታ፦ «ኑኡኒ ሙኬሢ ፄኤቶ ፖኦሊሶኮ ሱኡጋሢ፥ ቆርኔሌዎሴ ኮራፓኬ፤ ዒዚያ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ዒዛ ቦንቻያ ሃሣ ፆኦሲ ካኣሽካያ ኮሺ ዓሲኬ። ኔና ዒዚ ፔ ማኣሪ ዔኤሊሲ ኔ ጋዓ ባኮ ዋይዛንዳጉዲ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ኬኤዜኔ» ጌዔኔ። 23ዬካፓ ጴፂሮሴ ዔያቶ ማኣሪ ጌልዚ ሾኦቺንሢ ዎይሣዖ ጉቴሎ ዔቂ ዬንሢ ሙኬዞንሢና ዎላ ዓኣዼኔ፤ ዒዮጴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሲያ ዒዛና ዎላ ዓኣዼኔ። 24ዚሬሎ ዔያታ ቂሳሪያ ሙካንቴ ቆርኔሌዎሴ ፔኤኮ ዒጊኖና ዑኬ ላጌ ማዔ ዓሶዋ ዔኤሊ ጴፂሮሴ ካፓኔ። 25ጴፂሮሴ ጌሊ ቆርኔሌዎሴና ካኣማዛ ቆርኔሌዎሴ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሂርኪ ጌዒ ቦንቾ ዔኤሊሢ ዔኤሌኔ። 26ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ዔቄ! ታኣ ኔጉዲ ዓሲዋይ!» ጌዒ ዒዛ ዔቂሴኔ። 27ጴፂሮሴ ቆርኔሌዎሴና ዎላ ጌስቲ ጌስቲ ጋሮ ጌላዖ ሚርጌ ቡኪንቲ ዓኣ ዓሲ ዴንቄኔ። 28ዬካፓ ዬያ ዓሶም፦ «ዓይሁዴ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆና ዎላ ፔቴ ማዒ ሃሣ ዎሊኮ ማኣሪ ጌላኒያ ኑ ካኣዦ ዎጋ ዓይሡዋኣሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ዖናኣ ታኣኒ ጌኤሽኪባኣ፥ ዒኢቴ ዓሲኬ ጎዑዋጉዲ ፆኦሲ ታና ፔጋሲ ዻዌኔ። 29ዬያሮ ታኣም ዒንሢ ዓሶ ዳኬ ዎዶና ፔቴታዖ ዓልቱዋዖ ታ ሙኬኔ፤ ዓካሪ ዓይጎሮ ዒንሢ ታና ዔኤሌቶዋ ታ ዔራኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 30ዒማና ቆርኔሌዎሴ፦ «ሃኖ ዖይዳሳ ኬሊ ሃይማ ዎዴ፥ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ማዓኣና ታኣኒ ታ ማኣራ ፆኦሲ ሺኢቃንቴ ዓኣፒዳ ዱዱካ ቦኦሬ ዓፒላ ማኣዔ ዓሲ ታ ዔሩዋንቴ ታ ቤርታ ዔቃዖ፥ 31‹ቆርኔሌዎሴ! ፆኦሲ ኔኤኮ ሺኢጲፆ ዋይዜኔ፤ ሃሣ ማንቆ ዓሶም ኔ ዒንጋ ዒንጊፆዋ ኔኤኮ ዔኬኔ፤ 32ዓካሪ ዒዮጴ ዓጮ ኪኢታ ዓሲ ዳኪጋፓ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ዔኤሊሴ፤ ሃሢ ዒዚ ባዞ ዓጫ ዓኣ ጎሮ ጉኡዓሢ፥ ሲሞኦኔ ማኣራ ሾኦቹሞይዳ ዓኣኔ› ታኣም ጌዔሢሮ፥ 33ቤዞና ኪኢቶ ዓሶንሢ ታ ኔ ኮራ ዳኬኔ፤ ኔኤኒያ ሃሢ ሙኬሢ ቃራኬ፤ ዓካሪ ፆኦሲ ኔና ኬኤዛንዳጉዲ ዓይሤ ባኮ ቢያ ዋይዛኒ ኑኡኒ ቢያሢ ፆኦሲ ቤርታ ሃይካ ቡኬኔ» ሂዚ ጌዔኔ። 34ጴፂሮሴ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ «ጎኔና ፆኦሲ ዓሲ ዓሲዳፓ ዱማሱዋኣሢና ፔቴያ ባሼ ማሂ ዛጉዋኣሢ ታ ዔሬኔ፤ 35ዓይጎ ዓጪ ዓሲ ማዔቶዋ ፆኦሲ ዒጊጫያ ሃሣ ጎኑሞ ባኣዚ ማዻያ ማዔ ዓሢ፥ ዬያ ፆኦሲ ናሽካኔ። 36ፆኦሲ ዒስራዔኤሌ ዴሮም ቃኣሎ ዳኬሢ ዔርቴያኬ፤ ኮዦ ሃይሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሙኬሢያ ዔያቶምኬ፤ ጋዓንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ቢያሢኮ ጎዳኬ። 37ዮሃኒሴ ዋኣፆና ማስኪፆ ኬኤዜ ዎዳፓ ዓርቃዖ፥ ጌሊላ ዓጫፓ ዴንዲ ዪሁዳ ዓጮ ቢያይዳ ማዔ ባኮ ዒንሢ ዔራኔ። 38ሃሣ ፆኦሲ ናዚሬቶ ዬሱሴ ዓያኖ ጌኤዦና ዶኦሬሢንታ ዎልቄያ ዒዛም ዒንጌሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ፆኦሲ ዒዛና ዎላ ማዔሢሮ ዒዚ ኮሺ ባኣዚ ማዺ ማዺ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቴ ዓሶዋ ፓሢ ፓሢ ሃንቴኔ። 39«ዪሁዳ ካታሞ ኮይሎና ዬሩሳላሜ ካታሞናይዳ ዒዚ ማዼ ባኮኮ ቢያ ኑኡኒ ማርካኬ፤ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዛ ሚሢዳ ሱፂ ዎዼኔ። 40ፆኦሲ ዒዛ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ዔቃንዳጉዲና ዓሶማኣ ዒ ጴዻንዳጉዲ ማሄኔ። 41ዒዚ ጴዼሢ ቢያ ዓሲምቱዋንቴ ሃይባፓ ዔቄሢኮ ጊንፃ ዒዛና ዎላ ሙዒ ዑሽኬ፥ ፆኦሲ ቤርታዺ ዶኦሬ፥ ኑና ዒዛኮ ማርኮንሢምኬ። 42ሃያ ባኮ ዴሮም ኑ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ሼምፖና ዓኣ ዓሶና ሃይቄ ዓሶናይዳ ዒ ዎጋንዳያ ማዒፆ ሃሣ ዬያ ፆኦሲ ማሊ ጌሤያ ማዔሢያ ኑ ማርካዻንዳጉዲ ኑና ዓይሤኔ። 43ዒዛና ጉሙርቃዞንሢም ቢያ ዒዛኮ ሱንፆና ጎማ ዓቶም ጌይንታንዳሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ዒዛ ዛሎ ማርካዼኔ» ጌዔኔ። 44ጴፂሮሴ ዬያ ኬኤዛኣና ቃኣሎ ዋይዜ ዓሶ ቢያሢዳ ዓያና ጌኤሺ ኬዴኔ። 45ጴፂሮሴና ዎላ ሙኬ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓይሁዶ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆም ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጊፃ ላኣሊንቴሢ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 46ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆም ዓያኖ ጌኤዣ ዒንጊንቴያታሢ ዔያታ ዔሬሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፃ ዱማ ዱማ ዻንጋና ጌስታንቴ ሃሣ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ቦንቻንቴ ዔያታ ዋይዜሢሮኬ። 47ዬማና ጴፂሮሴ፦ «ሃኣታ ዓሳ ኑጉዲ ዓያና ጌኤሺ ዔኬኔ፤ ዓካሪ ዋኣፆና ዔያታ ማስቱዋጉዲ ዖኦኒ ዔያቶ ላኣጋይ?» ጌዔኔ። 48ዬያሮ ዔያታ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዋኣፆ ማስታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ጴፂሮሴ ዔያቶና ዎላ ዻካ ኬሊ ዴዓንዳጉዲ ዔያታ ዒዛ ሺኢቄኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\