ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 11

1ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆኦሲ ቃኣሎ ዋይዚ ዔኬሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢንታ ሃንጎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንታ ዋይዜኔ። 2ጴፂሮሴ ዬሩሳላሜ ጊንሣ ማዒ ዓኣዼ ዎዶና ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲፃ ፒዜኬ ጋዓ፥ ዓይሁዴታዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዛላፓ ማዔ ዓሳ ዒዛ፦ 3«ዓይጎሮ ኔ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣ ዓሶ ማኣሪ ጌሊ ዔያቶና ዎላ ሙዔይ?» ጌዒ ፓሴኔ። 4ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ቢያ ባኮ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 5«ታኣኒ ዒዮጴ ካታማ ሺኢጲሢዳ ዓኣዖ ፆኦሲ ታኣም ፔጋሲ ዻዌ ባኣዚ ዛጌኔ፤ ታ ዛጌሢ ፑኡፒ ዓፒላ ማላ ባኣዚ ዖይዶ ዛሎ ዓርቂንቲ ጫሪንጫፓ ኬዲ ታ ባንሢ ሙካንቴኬ፤ 6ዬኖ ባኬሎ ኮሺ ታ ዛጋዛ ዱማ ዱማ ቆልሞ፥ ካይዚ ቦዖ ዻካንታ ዼኤፒንታ፥ ካፒያ ጊዳ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ 7ዒማና ‹ጴፂሮሴ! ዔቂ ሹኪ ሹኪ ሙዔ› ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዛዖ፥ 8‹ዬይ ማዓዓኬ ጎዳሢዮ! ሙዒንቱዋ ዒኢቴ ባኣዚ ታ ሙዒ ቤቂባኣሴ› ጌዔኔ። 9ሃሣ ላሚሢና ዬና ዑኡዜላ ‹ፆኦሲ ጌኤሺ ማሄሢ ኔ ዒኢቴያኬ ጋዓኒ ኮይሱዋሴ› ጌዒ ጫሪንጫፓ ታኣም ኬኤዜኔ። 10ዬና ሃይሢ ማይንቲ ያዺ ማዔስካፓ ዬና ዓፒሎ ማላ ባኬላ ጉቤ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴኔ። 11ዒማና ቂሳሪያይዳፓ ታ ባንሢ ዳኮና ሃይሦ ዓሲ ኑ ዓኣ ማኣሮ ሙኪ ሄሌኔ። 12ዓያና ጌኤሺ ታኣኒ ፔቴታዖ ዓልቲሢ ባኣያና ዔያቶና ዎላ ዓኣዻንዳጉዲ ታኣም ኬኤዜኔ፤ ሃንሢ ላሆ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንሢ ታኣና ዎላ ዓኣኔ፤ ዔያቶንታ ዎላ ኑ ቆርኔሌዎሴ ማኣሪ ዓኣዺ ጌሌኔ። 13ዒዚያ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ጴዼም ዒ ዛጌሢና፦ ‹ዒዮጴ ዓጮ ዓሲ ዳኪ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኦኔ ዔኤሊሴ፤ 14ዒዚ ኔኤና ኔ ማኣሮ ዓሶና ቢያ ዒንሢ ዻቃንዳ ቃኣላ ኔኤም ኬኤዛንዳኔ› ጌዔሢ ዒ ኑም ኬኤዜኔ። 15ዬያሮ ታኣኒ ዔያቶም ኬኤዚፆ ዓርቄ ዎዶና ዓያኖ ጌኤዣ ቤርታ ኑ ዑፃ ኬዴሢጉዲ ዔያቶ ዑፃኣ ኬዴኔ። 16ዬማና ‹ዮሃኒሴ ዋኣሢና ማስኬኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺና ማስታንዳኔ› ጌዒ ጎዳ ኬኤዜ ቃኣላ ታኣም ጶቄኔ። 17ኑኡኒ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዎዶና ፆኦሲ ኑም ዒንጌ ዒንጊፃ ዔያቶማኣ ዒንጊንቴያታቴ ሂዳዖ ፆኦሲ ታ ላኣጋኒ ዎልቄ ታኣኮ ዓኣ?» ጌዔኔ። 18ዔያታ ዬያ ዋይዛዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ ዬካፓ ዔያታ፦ «ዓካሪ፥ ፆኦሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዻቃንዳጉዲ ጎሞ ዔያቶም ዓቶም ጌዔኔ» ጌዒ ፆኦሲ ጋላቴኔ። 19ዒስፂፓኖሴ ሹጮና ዹይንቲ ሃይቄ ዎዶና ዔቄ ዒፂ ዳውሲፆ ዛሎና ላኣሊንቲ ዴንዴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዴንዲ ፒንቄ፥ ቆጲሮሴና ዓንፆኪያ ዓጮ ሄላንዳኣና ዓኣዻዖ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ዓይሁዴ ዓሲዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዓሲም ኬኤዚባኣሴ። 20ማዔቶዋ ቆጲሮሴና ቄሬና ዓጮናይዳፓ ሙኬ ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዓንፆኪያ ዓኣዻዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶማኣ ዓይሱዋዖ ጎዳ ዬሱሴ ዛሎ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዜኔ። 21ጎዳ ዔያቶ ማኣዴሢሮ ሚርጌ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ጎዳ ባንሢ ማዔኔ። 22ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዬያ ዋይዜሢሮ ባርናባሴ ዓንፆኪያ ዳኬኔ። 23ዒዚያ ዓኣዺ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዴሮም ዎማይዲ ዒንጌቶዋ ዛጋዛ ሚርጌ ዒዛ ዎዛሴኔ፤ ቢያሢ ጉቤ ዒናፓ ዶዲ ጎዳም ጉሙርቂንታያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ዒ ዞሬኔ። 24ዒዚያ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ዒዛይዳ ማዻያ ሃሣ ሚርጌና ፆኦሲ ጉሙርቃ ኮሺ ዓሲኬ። ሚርጌ ዓሲያ ጎዳ ባንሢ ማዔኔ። 25ዬካፓ ባርናባሴ ሳውሌ ኮዓኒ ፄርሴሴ ጎዖ ዓጮ ዓኣዺ፥ 26ዒዛ ዴንቃዖ ዓንፆኪያ ዔኪ ዒዛ ሙኬኔ። ፔቴ ሌዔ ኩሙሢ ዔያታ ዒኢካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒ ሚርጌ ዓሲ ዔርዜኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ፔቴ ጌዒ ዓንፆኪያይዳ «ዓማኖ ዓሶ» ጌይንቴኔ። 27ዒማና ፔቴ ፔቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓንፆኪያ ዴንዴኔ፤ 28ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ዓጋቦሴ ጎዖሢ ዔቂ ዓጮ ቢያይዳ ዼኤፒ ናይዚ ኬስካንዳሢ ዓያና ጌኤሺ ማሊሴም ኬኤዛዛ፥ ዬይ ናያ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ቄላውዴዎሴ ዎዶና ማዔኔ። 29ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ፔቴ ፔቴሢ ፔ ዳንዳዔሢጉዴያ ሚኢሼ ኬሲ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ማኣዶ ዳካኒ ማሌኔ። 30ዬካፓ ሚኢሾ ዔያታ ኬሲ ባርናባሴና ሳውሌና ዑፃ ዳኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\