ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 12

1ዒማና ካኣቲ ሄሮዲሴ ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓማኖ ዓሶ ዳውሲሢ ዓርቄኔ፤ 2ዮሃኒሴኮ ቶይዲ ያይቆኦቤ ጬንቻ ዓፓሮና ዒዚ ቲቂሲ ዎዺሼኔ። 3ዬይ ባካ ዓይሁዴ ዓሶ ዎዛሴሢ ዛጋዖ ጴፂሮሴያ ሃሣ ዓርቂሴኔ። ዬይ ማዔሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ጌዒ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾ ኬሎናኬ። 4ጴፂሮሴ ዒዚ ዓርቂሴስካፓ ቱኡሲ ማኣሪዳ ቱኬኔ፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎኮ ጊንፃፓ ዴሮ ቤርቶ ሺኢሻንዳያ ሄላንዳኣና ዖይዶ ዖይዶ ማዒ ፔቴና ዒዛ ዖይዶ ዓሲ ካፓንዳጉዲ ካፓ ዓሶ ዓይሤኔ። 5ዬያሮ ጴፂሮሴ ቱኡዞ ማኣሮይዳ ቱኡቲ ካፓ ዓሶና ካፒንቴኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ጋዓንቴ ዒዛ ጋይቴ ዶዲ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። 6ሄሮዲሴ ዴሮ ቤርቶ ጴፂሮሴ ሺኢሻኒ ማሌ ዋንቴሎ ጴፂሮሴ ላምዖ ካኒ ቢራታና ቱኡቲ ላምዖ ካፓ ዓሲኮ ባኣካ ላሂ ዓኣኔ፤ ዓቴ ሜሌ ካፓዞንሢ ቱኡዞ ማኣሮኮ ካሮ ካፓኔ። 7ዬማና ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ጴዻዛ፥ ቱኡዞ ማኣሮይዳ ጴፂሮሴ ዓኣ ጋራ ፖዒ ፖዔኔ፤ ዬካፓ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ጴፂሮሴኮ ቴቄሎ ባዒ ጴቻዖ፦ «ዑኬና ዔቄ!» ጋዓዛ፥ ካኖ ቢራታ ዒዛኮ ኩጫፓ ኬዴኔ። 8ጊንሣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ፦ «ቃልሾ ኔኤኮ ቱኡቴ፤ ዱርዞዋ ኔኤኮ ዓኣሢንቴ» ጌዔኔ። ጴፂሮሴያ ዓይሢንቴሢጉዲ ማዼኔ፤ ሃሣ ጊንሣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ፦ «ዓፒሎ ኔኤኮ ማይንቲ ታ ጊንፆ ሙኬ» ጌዔኔ። 9ዬያሮ ጴፂሮሴ ኬስካዖ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ጊንፆ ዓኣዻኣና ዒዛም ዓውቲ ማሌያፓዓቴም ዬይ ማዺንታ ባካ ቢያ ጎኔ ባኣዚ ማሊባኣሴ። 10ቤርታሳሢና ላምዓሳ ቤዞናይዳ ካፓ ዓሶና ዖኦኪ ካታሞ ዴንዳ ዓንጎና ዎዺንቴ ካሮ ሄላዛ ዓሲ ካኣሙዋንቴ ካራ ጉሪ ዔያቶም ቡሊንቴም ዔያታ ኬስኪ ፔቴ ሉኡጋ ጎይሢ ጊዴና ቲቂ ዓኣዻኣና ዒዚ ዔሩዋንቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ጴፂሮሴይዳፓ ዱማዺ ዓኣዼኔ። 11ዬካፓ ጴፂሮሴኮ ዒና ማዓዛ፦ «ፆኦሲ ፔኤኮ ኪኢታንቻሢ ዳኪ ታና ሄሮዲሴና ዓይሁዴ ዓሳ ካፓ ባኮናይዳፓ ቢያ ዻቂሼያ ማዔሢ፥ ዓካሪ ታ ጎኔ ዔሬኔ» ጌዔኔ። 12ዬካፓ ዒዚ ሚርጌ ዓሳ ፔቱሞና ቡኪንቲ ሺኢቃ ማይራሞ ጎዖዞ ማኣሪ ዓኣዼኔ፤ ዬና ማይራማ ማርቆሴ ጌይንታ ዮሃኒሴኮ ዒንዶኬ። 13ጴፂሮሴ ዒኢካ ሄላዖ ማርሾ ካሮይዳ ዔቂ፦ «ማኣሪ ዓሲዮ!» ጋዓዛ፥ ሮዳ ጌይንታ ዉዱሮ ናይስኬና ዖናታቴያ ዔራኒ ማርሾ ካሮ ሙኬኔ። 14ናዔላ ጴፂሮሴ ዑኡሲ ማዔሢ ዔራዖ ሚርጌ ዎዛፓ ዔቄያና ማርሾ ካሮ ቡሉዋዖ ሃሺ ጳሽኪ ጋሮ ጌሊ፦ «ጴፂሮሴ ካራ ዔቂ ዓኣኔ!» ጌዒ ኬኤዜኔ። 15ዔያታ ጋዓንቴ፦ «ኔ ዣዣኣሽካኔ!» ጋዓዛ፥ ዒዛ፦ «ጎኔ ዒዛኬ» ጌዒ ዶዲሺ ኬኤዛዛ፥ ዔያታ ጊንሣ፦ «ሂዴቶ፥ ዒዛኮ ዔኤዦ ናንዳኔ» ጌዔኔ። 16ጴፂሮሴ ዒማና ዔኤሊፆ ሃሾ ዒፃዛ፥ ዔያታ ካሮ ቡላዖ ዒዛ ዛጊ ሚርጌ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 17ዒዚ ጋዓንቴ ዔያታ ዚቲዮ ጋዓንዳጉዲ ኩቻ ዻዋዖ፥ ፆኦሲ ዒዛ ቱኡዞ ማኣራፓ ዎይቲ ኬሴቶዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። ዬካፓ፦ «ሃያ ባኮ ያይቆኦቤና ሃንጎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢማኣ ኬኤዙዋቴ» ጌዒ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ሜሌ ቤሲ ዴንዴኔ። 18ዚሮ ጉቴሎ፦ «ጴፂሮሴ ዎካ ባይቄይ?» ጌዒ ካፓ ዓሳ ሴካ ሃንጋ ጳሽኬኔ። 19ሄሮዲሴ ዒዛ ኮዒሲ ባሺንታዖ ዬኖ ኬሎና ካፓ ዓሶ ዖኦጬሢኮ ጊንፃ ዔያቶ ዎዻንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ሄሮዲሴ ዪሁዳይዳፓ ቂሳሪያ ዴንዲ ዴዔኔ። 20ሄሮዲሴ ፂሮሴና ሲዶና ዓጮ ዓሶናይዳ ኮሺ ዻጋዼኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ፔቱሞና ሙካዖ ካኣቲኮ ላጌ ማዔ፥ ቢላስፆሴ ጌይንታሢ ዔያቶም ካኣቲ ቃይሻንዳጉዲ ሺኢቂ ዔኤዒሴሢኮ ጊንፃ ካኣቲና ቡካኒ ዔያታ ዖኦጬኔ፤ ዬያ ዔያታ ማዼሢ ዔያቶኮ ዓጮ ዓሳ ሙዖንዶ ባኣዚ ዴንቃሢ ዬያ ካኣቲ ዓጫፓ ማዔሢሮኬ። 21ካኣቲ ጌኤዞ ዋይዛኒ ጌሤ ኬሎና ካኣቱሞ ዓፒሎ ፔኤኮ ማኣዒ፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዒ ዴሮም ኬኤዜኔ። 22ዴራኣ፦ «ሃይ ፆኦሲ ዑኡሲ ማዓንዳፓዓቴም ዓሲ ዑኡሲቱዋሴ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 23ዒማና ሄሮዲሴ ፆኦሲም ቦንቾ ዒንጊባኣሢሮ ቤዞማና ፆኦሲ ኪኢታንቻ ፑርታ ዶርዖ ዒዛይዳ ዓጋዛ ዒዚ ዛልቂ ሃይቄኔ። 24ፆኦሲኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ሚርጌና ዳልጊ ዳልጊ ዴንዴኔ። 25ባርናባሴና ሳውሌና ፔኤኮ ማዾ ኩንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓንፆኪያ ማዓዖ፥ ማርቆሴ ጌይንታ ዮሃኒሴያ ዔያቶና ዎላ ዔኪ ሙኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\