ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 13

1ዓንፆኪያይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዔርዛ ዓሲያ ዓኣኔ፤ ዬያታ፦ «ባርናባሴ፥ ካርፃሢ ጌይንታ ሲሞኦኔ፥ ቄሬና ዓጮ ዓሢ ሉኪዮሴ፥ ዓጮኮ ዖይዳሳ ቤዞ ዎይሣ ሄሮዲሴንታ ዎሊ ኮሺ ናሽካ ሚናሄና ሳውሌናኬ።» 2ዬንሢ ሙኡዚ ሃሺ ሺኢጲሢ ሺኢቃንቴ ሃሣ ፆኦሲ ካኣሽካንቴ ዓያና ጌኤሺ፦ «ታኣኒ ዶኦሬ ማዾም ባርናባሴና ሳውሌና ታኣም ዱማሲ ኬሱዋቴ» ጌዔኔ። 3ዔያታ ላሚ ሃሣ ሙዖ ሃሺ ሺኢቆ ሺኢጲፆ ሺኢቂ፥ ኩጮ ዔያቶ ዑፃ ጌሤስካፓ ዔያቶ ዳኬኔ። 4ባርናባሴና ሳውሌና ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ዳኬም ሴሌውቂያ ጌይንታ ዓጮ ዓኣዺ፥ ዬካፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ቆጲሮሴ ዓኣዼኔ። 5ሲልማና ዔያታ ሄላዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ፆኦሲ ቃኣላ ኬኤዜኔ፤ ዮሃኒሴ ጌይንታ ማርቆሴያ ዔያቶና ዎላ ማዒ ዔያቶ ማኣዴኔ። 6ቆጲሮሴኮ ጳፑ ጋዓ ቤዞ ዴንዲ ዔያታ ሄላዖ፥ ባሪዬሱሴ ጌይንታ ፔቴ ዓይሁዴ ዓሲ ዦይስኬያ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሲኬ። 7ዒዚ ሴርጊዮስ ጳውሎሴ ጌይንታ ኮሺ ጫዋ ማዒ ዓጪ ዎይሣስኬያኮ ላጌኬ፤ ዬይ ዎይሣ ዓሢ ባርናባሴና ሳውሌና ዔኤሊሲ ፆኦሲ ቃኣላ ዋይዛኒ ኮዔኔ። 8ጋዓንቴ ጊሪኬ ሙኡጮና «ዔሊማሴ» ጌይንታ ዦዋኣሢ፥ ባሪዬሱሴ ዬይ ዓጮ ዎይሣሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋጉዲ ላኣጊ ባርናባሴና ሳውሌና ኬኤዛ ባኮ ዒፂ ማኬኔ። 9ሳውሌ ጌይንታ ጳውሎሴ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ዒዛይዳ ሙኬም ዬያ ዓሢ ኮሺ ዛጋዖ፦ 10«ሃይ ኔ ፃላሄ ናዓሢ፥ ጎኑሞ ቢያኮ ሞርኬ ማዔሢ፥ ጌሺሢና ፑርቱሞና ኔ ጊዳ ኩሜሢ ሃይ! ፒዜ ፆኦሲ ጎይፆ ዎቢሶ ኔ ሃሻዓዳ? 11ሃሢ ሃይሾ ኔና ፆኦሲ ኩቺ ጳርቃንዳኔ፤ ዓኣፒ ባይቄያ ኔ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲ ጌዔ ዎዳ ሄላንዳኣና ዓቦኮ ፖዖ ኔ ዛጋዓኬ» ጋዓዛ፥ ቤዞማና ዓኣፓ ዒዛኮ ሻኣራቲ ዹሚ ባይቄም፥ ኩጮ ዒዛኮ ዓርቂ ዔኪ ዒዛ ዓኣዻንዳ ዓሲ ኮይላ ዒዛኮ ዒ ኮይሢ ዓርቄኔ። 12ዓጮ ዎይሣሢ ማዔ ባኮ ቢያ ዛጋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ጎዳ ዛሎ ዋይዜ ባኮሮዋ ቢያ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 13ዬካፓ ጳውሎሴና ዒዛኮ ላጎንሢና ዋኣፆ ካኣሚሎና ጳፑይዳፓ ጲንፒሊያ ዓጫ ዓኣ ጴርጌ ዓኣዼኔ፤ ዮሃኒሴ ጌይንታ ማርቆሴ ጋዓንቴ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ጊንሣ ዬሩሳላሜ ማዒ ዓኣዼኔ። 14ዔያታ ጋዓንቴ ጴርጌይዳፓ ዔቂ ጲሲዲያ ዓጮይዳ ዓኣ ዓንፆኪያ ዓኣዼኔ፤ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ዴዔኔ። 15ዒማና ዎጎ ማፃኣፖና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶናኮ ማፃኣፓፓ ናባቢንቴሢኮ ጊንፃ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጋ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ዴሮ ዶዲሻ ቃኣላ ዒንሢኮ ዓኣቶ ዴሮም ኬኤዙዋቴ» ጌዒ ዓሲ ዔያቶም ዳኬኔ። 16ዬያሮ ጳውሎሴ ዔቃዖ ዴሮ ባንሢ ኩቺና ዻዊ ዻዊ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሶንታ ሃሣ ዒንሢ ፆኦሲ ዒጊጫ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዴራ! ዋይዙዋቴ፤ 17ሃያ ዒስራዔኤሌ ዴሮኮ ፆኦዛሢ ኑኡኮ ቤርታዻ ዓዶንሢ ዶኦሪ፥ ጊብፄ ዓጮይዳ ዔያታ ዓኣ ዎዶና ዳልጊ ዴሬ ዔያቶ ማሂ ዒዛኮ ዼኤፖ ዎልቆና ዬኖ ዓጫፓ ዔያቶ ኬሴኔ። 18ዖይዲታሚ ሌዔ ማዓንዳያ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ጊቢ ዳንዳዒሢና ዔያቶ ዒ ማኣዴኔ፤ 19ዬካፓ ካኣናኔ ዓጮይዳ ላንካይ ካኣቶ ባይዚ፥ ዬያቶኮ ዓጮ ዔያቶ ዻካልሴኔ፤ 20ዬካፓ ሃሣ ዖይዶ ፄኤታና ዶንጊታሚ ሌዔ ማዓንዳያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሳሙዔኤሌ ዎዶ ሄላንዳኣና ሱኡጌ ዔያቶ ዎይሣንዳጉዲ ማሄኔ።» 21«ዬካፓ ሄሊሲ ካኣቲ ዔያቶም ካኣታሳንዳጉዲ ፆኦሲ ዔያታ ሺኢቃዛ፥ ፆኦሲ ዔያቶም ቢኢኒያሜ ፃጳፓ ማዔ ቂሴ ናኣዚ ሳኣዖኦሌ ዖይዲታሚ ሌዔ ካኣታሴኔ። 22ፆኦሲ ሳኣዖኦሌ ካኣቱማፓ ኬይሴስካፓ ዳውቴ ዔያቶም ካኣታሴኔ፤ ፆኦሲ ዳውቴ ዛሎ ማርካዻዖ ‹ዒናፓ ታ ዒዛ ናሽካያ፥ ታኣኮ ማሊፆ ኩንሣ፥ ዒሴዬ ናኣዚ ዳውቴ ታ ዴንቄኔ› ጌዔኔ። 23ዬያ ዓሢ ዜርፆይዳፓ ፆኦሲ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞጉዴያ ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዻቂሻ፥ ዬሱሴ ዔኪ ሙኬኔ። 24ዬሱሴ ማዾ ዓርቃንዳሢኮ ቤርታ ዒስራዔኤሌ ዓሳ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስታንዳጉዲ ዮሃኒሴ ኬኤዜኔ። 25ዮሃኒሴ ፔ ማዾ ኩርሳኒ ዑኪ ዓኣዖ፦ ‹ታና ዒንሢ ዖናኬ ጋዓይ? ታኣኒ ሜሲሄቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒ ታኣም ኮይሱዋያ፥ ታኣኮ ጊንፆ ሜሌ ሙካንዳኔ› ጌዔኔ። 26«ዒንሢ ዓብራሃሜ ዜርፃፓ ሾይንቴ ዒሾንሢንታ ፆኦሲ ዒጊጫዞንሢ ቢያ! ሃይ ዻቂንቶ ቃኣላ ዳኪንቴሢ ኑምኬ። 27ጋዓንቴ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓሶና ዔያቶኮ ሱኡጎና ዬሱሴ ዓሲ ዻቂሻያ ማዔሢ ዔሪባኣሴ፤ ሃሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ቢያ ናባቢንታ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ማፃኣፖ ቃኣላኣ ዔያቶም ጌሊባኣሴ፤ ያዺ ማዔቴያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ጌዔ ጎይፆ ዒዛ ዑፃ ፑርታ ዎጌ ዔያታ ዎጌኔ። 28ሃይቢም ዒዛ ሄሊሳ ዻቢንቲ ዔያታ ዒዛይዳ ዴንቂባኣዖ ዔያቶም ዒዛ ዎዻንዳጉዲ ጲላፆሴ ዔያታ ሺኢቄኔ። 29ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴ ባኮ ቢያ ዔያታ ኩንሤሢኮ ጊንፃ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬይሲ ዒዛ ዔያታ ዱኡኬኔ፤ 30ጋዓንቴ ፆኦሲ ዒዛ ሃይባፓ ዔቂሴኔ። 31ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ዒዛና ዎላ ሙኬዞንሢማኣ ሚርጌ ኬሊ ዒዚ ጴዼኔ፤ ዬያታ ሃሢ ዴሮኮ ቤርቶይዳ ዒዛኮ ማርኮንሢኬ። 32ኑኡኒ ሃሢ ዒንሢም ዔኪ ሙኬሢ ፆኦሲ ኑ ዓዶንሢም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዒንጌ ኮዦ ሃይሶኬ። 33ዎይቲ ጌዔቶ ፆኦሲ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሲፆና ዬያ ዎዞ ኑና ዔያቶኮ ናኣቶም ኩንሤኔ። ዬይያ፦ ዓይኑሞ ማፃኣፖ ዓይሢ ላምዖይዳ፥ ‹ኔ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታ ኔኤኮ ሃኖ ዓዶ ማዔኔ!› ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያኬ። 34ዒዚ ዎዑዋጉዲ ፆኦሲ ዒዛ ሃይባፓ ዔቂሴሢ ዔርዛኒ፦ ‹ዳውቴም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛሢ፥ ፆኦሲም ዱማዼያ ሃሣ ጉሙርቂንታያ ማዔሢ ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ› ጌዒ ኬኤዜኔ። 35«ሃሣ ሜሌ ቤስካ ዓይኑሞ ማፃኣፖይዳ፦ ‹ኔኤም ጉሙርቂንቲ ማዻሢ ዱኡፓ ኔ ዎዒሲንዱዋሴ› ጋዓኔ። 36ጋዓንቴ ዳውቴ ፔኤኮ ናንጎ ዎዶይዳ ማዾ ፆኦሲ ማሊፆጉዲ ኩንሤስካፓ ሃይቂ፥ ፔኤኮ ዓዶንሢና ዎላ ዱኡቲ ዎዔኔ። 37ፆኦሲ ሃይባፓ ዔቂሴሢ ጋዓንቴ ዎዒባኣሴ። 38ዓካሪ ዒሾንሢዮቴ! ዒንሢም ኬኤዚንቴሢ፥ ጎሞ ቢያ ዒንሢኮ ዓቶም ጋዓኒ ዳንዳዓሢ ዬሱሴኬ፤ ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ጎሜ ዓይሉሞፓ ቢያ ዒንሢ ኬሳኒ ዳንዳዑዋሴ ጋዓያኬ። 39ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲ ቢያ ጎሜ ዓይሉሞፓ ኬስካኔ። 40ዬያሮ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ሂዚ ጌይንቴሢ ዒንሢዳ ሄሉዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ 41‹ዒንሢ ሃይ ቦሃ ዓሳ! ዛጉዋቴ፥ ዲቃቲ ሄርሹዋቴ፥ ባይቁዋቴ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ዖኦኒያ ዒንሢም ኬኤዜቶ ዒንሢ ጉሙርቃኑዋ፥ ማዾ ዒንሢ ዎዶና ታ ማዻንዳኔ።› » 42ዬካፓ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬስካኣና ዬኖ ዔያታ ኬኤዜዜሎ ሙካ ዔያቶኮ ሃውሾ ኬሎና ላሚ ዔያቶም ኬኤዛንዳጉዲ ዓሳ ጳውሎሴንሢ ሺኢቄኔ። 43ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንታ ላኣሊንታዛ ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሲና ሜሌ ዓሲታዖ ዓይሁዶ ካኣዣ ጌሌ ዓሳ ጳውሎሴና ባርናባሴና ጊንፆ ዓኣዼኔ፤ ጳውሎሴንሢ ዓሶ ፆኦሲ ባኮ ዔርዚ ሃሣ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዶዲ ዓሳ ናንጋንዳጉዲ ላቲ ኬኤዜኔ። 44ላምዓሳ ዓይሁዴ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ካታማ ናንጋ ዓሶይዳፓ ዻካ ዓሲ ዓታዛ፥ ሃንጎ ዓሳ ቢያ ፆኦሲ ቃኣሎ ዋይዛኒ ሙኪ ቡኬኔ። 45ዓይሁዶ ዓሳ ዴሮኮ ሚርጉሞ ዛጋዖ ዒናፓ ቂኢሪ፥ ጳውሎሴኮ ሃይሶዋ ማኪ ዒዛ ጫሽኬኔ። 46ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ፦ «ቤርታዺ ፆኦሲ ቃኣላ ዒንሢም ኬኤዚንታኒ ኮይሳኔ፤ ዒንሢ ዔይዔ ጌዒ፥ ናንጊና ናንጊ ኑም ኮይሱዋሴ ጌዔቶ ዓካሪ ኑኡኒ ሃሺ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባንሢ ዓኣዻንዳኔ። 47ዓይጎሮ ጌዔቶ፦ ‹ዓጫ ጉቤ ኔ ዛሎና ዻቃንዳጉዲ ሜሌ ዴሮም ፖዒ ታ ኔና ማሄኔ› ጌዒ ጎዳ ዓይሤሢሮኬ» ጌዒ ጫርቂ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 48ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ዎዛዼኔ፤ ፆኦሲ ቃኣሎዋ ዔያታ ቦንቼኔ፤ ናንጊና ናንጎም ዶኦሪንቴዞንሢ ቢያ ዒማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ። 49ጎዳኮዋ ቃኣላ ዬኖ ዓጮ ቢያ ሄሌኔ። 50ዓይሁዶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ካኣዦ ካኣሽካ ዖርጎጮ ላኣሎና ካታሞኮ ፑኡፖ ፑኡፖ ዓሶ ፔ ባንሢ ማሂ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዒፂንቲ ዳውሲንታንዳጉዲ ማዺ ዓጫፓ ዔያቶ ኬሴኔ። 51ዒማና ጳውሎሴና ባርናባሴና ዒንሢና ባዴዔ ጋዓ ማርካ ዔያቶም ማዓንዳጉዲ ቶኮ ሲላሎ ፒፂ ዒቆኒዮ ዓጮ ዓኣዼኔ። 52ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ኮሺ ዎዛዺ ሃሣ ዓያና ጌኤሺያ ኩሙሢ ዎልቄና ዔያቶይዳ ማዻያ ማዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\