ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 14

1ዓንፆኪያይዳ ዔያታ ማዼ ጎይፆ ሃሣ ዒቆኒዮ ዓጮይዳ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ፥ ዒኢካ ዼኤፒ ዎልቄና ዔያታ ፆኦሲ ባኮ ኬኤዜሢሮ ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሲና ጊሪኬ ዓሲና ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ። 2ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ ዒፄ ዓይሁዶ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ዴሚና ዞሪ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሶ ዒፃንዳጉዲ ማሄኔ። 3ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ ጎዳ ዛሎ ጫርቂ ኬኤዚ ኬኤዚ ዒኢካ ሚርጌ ዎዴ ዴዔኔ፤ ጎዳኣ ዔያቶም ዲቃሣ ባኣዚና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዻንዳ ቢታንቶ ዒንጊ ዒዛኮ ኮሹሞና ዒንጊንቴ ቃኣላ ጎኔ ማዔሢ ፔጋሴኔ። 4ካታሞይዳ ናንጋ ዓሳ ጋዓንቴ ላምዖ ቤሲ ፓቂንቲ ዛላ ዓይሁዶ ዓሶና፥ ዛላ ሃሣ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ማዔኔ። 5ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ዓይሁዴ ዓሶና ሃሣ ዔያቶኮ ሱኡጎና ዎላ ማዒ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዔያታ ሜታሳኒ፥ ጊንሣ ሹቻ ዹዒያ ዎዻኒ ኮዔኔ። 6ጳውሎሴና ባርናባሴና ዬያ ዔራዖ ሊቃዖኒያይዳ ሊስፂራና ዴርቤና ጌይንታ ካታሞ ሃሣ ኮይሎይዳ ዓኣ ዓጮ ባንሢ ፑኒንቲ ዴንዴኔ። 7ዒኢካ ኮዦ ሃይሶዋ ኬኤዜኔ። 8ሊስፂራይዳ ቶኪ ሲሌ፥ ፔቴ ዎቦ ዓሲስኬያ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ሾይንቴማፓ ዓርቃዖ ዎቦ ማዔሢሮ ቶኪና ሃንቲ ቤቂባኣሴ፤ 9ዬይ ዓሢ ጳውሎሴ ኬኤዛኣና ዴዒ ዋይዛንቴ፥ ጳውሎሴ ዓሢ ኮሺ ዛጋዖ ዓሢኮ ፔና ዻቂሻንዳ ጉሙርቂሢ ዓኣያ ማዔሢ ዴንቂ፥ 10ፔ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ሌካ ኔኤሮ ዔቄ!» ጌዔስካፓ ዓሢ ላዓ ጌዒ ዔቂ ሃንቲሢ ዓርቄኔ። 11ዓሳ ዬያ ጳውሎሴ ማዼ ባኮ ዛጋዖ ፔኤኮ ዑኡዞ ዼጊዲ ሊቃዖኒያ ዓጮ ሙኡጮና፦ «ካኣሽኮ ፆኦዛ ዓሲ ማሎና ኑ ባንሢ ኬዴኔ!» ጋዓዖ፥ 12ዔያታ ባርናባሴኮ ሱንፆ «ዲያ» ጌዔኔ፤ ጳውሎሴ ዔያቶም ባሼ ኬኤዛሢታሢሮ ዒዛ ዔያታ «ሄርማኔ» ጌዔኔ። 13ዬማና ካታሞኮ ዙላ ዓኣ ዲያ ጌይንታ፥ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጌኤዦ ማኣሮ ቄኤሳሢ ዚያ ጌማይና ቡኒና ካታሞኮ ጌሎ ካሮ ባንሢ ዔኪ ሙኪ ዴሮና ዎላ ማዒ ጳውሎሴና ባርናባሴናም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ሺኢሻኒ ኮዔኔ። 14ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ ዬያ ዋይዛዖ ዖዪ ዓፒሎ ፔኤኮ ዳርዚ፥ ዒላቲ ዒላቲ ዴሮ ባንሢ ጳሽኪ ሙኪ ሂዚ ጌዔኔ፦ 15«ዒንሢ ሃይ ዓሳ፥ ዓይጎሮ ሃያይዳይ? ኑኡኒያ ዒንሢጉዲ ዓሲኬ፤ ኑኡኒ ሃይካ ሙኬሢ ዒንሢ ሃያ ጉሪ ማዔ ካኣዦ ሃሺ፥ ሳዖንታ ዼኤፖ ዋኣፆ ባዞንታ ዬያቶኮ ጊዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ማዤ ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ባንሢ ማዓንዳጉዲ ኮዦ ሃይሶ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኒኬ፤ 16ሃያኮ ቤርታ ሚናኣ ዎዶና ዴራ ፔ ሼኔ ጌዔ ጎይሢ ዓኣዻንዳጉዲ ፆኦሲ ዔያቶ ሃሼኔ፤ 17ያዺ ማዔቶዋ ፆኦሲ ኮሺ ማዾ ሃሹዋዖ ማዺፆና ዒዚ ዓኣያ ማዒፆ ማርካሴኔ። ዬያ ዒ ማርካሴሢ፦ ጫሪንጫፓ ዒርዚ ዒንሢም ዋርቂሲፆና ሃኣካ ዒንሢም ካፃንዳጉዲ ቃራ ዎዴ ዒንጊፆና፤ ሃሣ ዒንሢ ሙኡዚ ዴንቂ ሚርጌና ዎዛዻንዳጉዲያ ማሂፆናኬ።» 18ዳኪንቴዞንሢ ያዺ ጌዒ ኬኤዜያ ማዔቶዋ ዴራ ዔያቶም ዒንጋ ዒንጊፆ ሺኢሹዋጉዲ ዔያታ ሃሺሴሢ ሚርጌ ሜቶናኬ። 19ዓይሁዶ ዓሳ ጋዓንቴ ዓንፆኪያና ዒቆኒዮ ዓጮናይዳፓ ዒኢካ ሙኪ ዴሮ ፑርታ ማሊሲሢና ዔያቶ ባንሢ ማሄስካፓ፥ ጳውሎሴ ዔያታ ሹቻ ዹዒ «ዎዼኔ» ጌዒ ጎቺ ካታማፓ ኬሴኔ። 20ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ሙኪ ዒዛኮ ዓጫ ዔቃዛ ጳውሎሴ ዔቂ ካታሞ ጊንሣ ማዒ ጌሌኔ፤ ዬካፓ ዚሮ ጉቴሎ ባርናባሴና ዎላ ዴርቤ ዒዚ ዓኣዼኔ። 21ጳውሎሴና ባርናባሴና ዴርቤይዳ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ሚርጌ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄኔ። ዬካፓ ሊስፂራና ዒቆኒዮ ጊዴና ጌዒ ዓንፆኪያ ዓጮ ዴንዴኔ። 22ዬያቶ ዓጮ ቢያሢዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ዶዲሺ ዶዲሺ ሃሣ ዞሪ ዞሪ፦ «ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ኑና ሚርጌ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ» ጌዒ ጌዒ ዔርዜኔ። 23ሃሣ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪሚያ ዔያታ ዶኦሪ፥ ሙኡዚ ሃሺ ሺኢቆ ሺኢጲፆዋ ሺኢቄስካፓ ዔያታ ጉሙርቄ ጎዳሢም ሃዳርሲ ዔያቶ ዒንጌኔ። 24ዬካፓ ጲሲዲያ ዓጮ ጊዴና ጌዒ ጲንፒሊያ ዓጮ ዴንዴኔ፤ 25ጴርጌይዳ ቃኣሎ ኬኤዜስካፓ ዓፃሊያ ዓጮ ኬዴኔ፤ 26ዬካፓ ዔያታ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ሶኦሪያይዳ ዓኣ ዓንፆኪያ ጊንሣ ማዔኔ፤ ሶኦሪያ ጌይንታ ቤዜላ ዔያታ ማዼ ማዾኮ ቤርታዺ ዓይሢፆ ሃዳራ ዔያቶም ዒንጊንቴ ካታሜሎኬ። 27ዒኢካ ዔያታ ሄላዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ፔቴይዳ ቡኩሲ፥ ፆኦሲ ዔያቶና ዎላ ማዒ ማዼ ባኮ ቢያሢና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ዎዲ ዔያቶም ካራ ቡሊንቴቴያ ዓሶም ኬኤዜኔ። 28ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ሚርጌ ዎዴ ዔያታ ዴዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\