ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 15

1ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓንፆኪያ ዓጮ ዴንዲ፦ «ሙሴ ዎጎ ጎይፆ ዓቲንቶ ቤርቶ ዒንሢ ቲቂንቲባኣቶ ዻቃኒ ዳንዳዑዋሴ» ሂዚ ጌዒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 2ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ ዬኖ ዛሎ ዓሶና ዎላ ኮሺ ማርሜኔ፤ ዬካፓ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዓንፆኪያይዳ ዓኣ፥ ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲና ዎላ ማዒ ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ዬኖ ማሊፆ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞናም ሺኢሻንዳጉዲ ጌይንቴኔ። 3ዔያታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዔያቶ ዳኬም ዴንዲ ፒንቄና ሳማሪያ ዓጮ ጊዴና ዓኣዻዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶኮ ፆኦሲ ባንሢ ማዒፆ ዛሎ ኬኤዛዛ፥ ዬይ ሃይሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዎዛሴኔ። 4ዬካፓ ዬሩሳላሜ ዔያታ ሄላዛ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ዳኪንቴዞንሢና ሃሣ ጪማኣ ዔያቶ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ፤ ሃሣ ፆኦሲ ዔያቶና ዎላ ማዒ ማዼ ባኮ ቢያ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 5ጋዓንቴ ፔርሴ ፃጳፓ ማዔ ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዔቃዖ፦ «ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ካፓንዳጉዲ ዓይሣንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 6ዬያሮ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞና ዬኖ ዛሎ ዎላ ዞርታኒ ቡኬኔ፤ 7ዔያታ ሚርጌና ማርሜሢኮ ጊንፃ ጴፂሮሴ ዔቃዖ፦ «ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ታ ዛሎና ኮዦ ሃይሶ ዋይዚ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ሃያኮ ቤርታ ፆኦሲ ታና ዒንሢ ባኣካፓ ዶኦሬሢ ዒንሢ ዔራኔ። 8ዓሲኮ ዒና ዔራ ፆኦሲ፥ ኑም ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጌሢጉዲ ዔያቶማኣ ዒንጊፆና ዔያቶ ፔ ዓሲ ማሄሢ ዔርዜኔ። 9ዔያታ ዒዛ ጉሙርቄሢሮ ጎሞ ዔያቶኮ ዒ ጌኤሼኔ፤ ዬያሮ ኑኡና ዔያቶና ባኣካ ፔቴታዖ ዱሙሞ ባኣሴ። 10ዓካሪ ኑ ዓዶንሢታዖ ሃሣ ኑኡኒያ ኬዳኒ ዳንዳዒባኣ ቃምባሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባቃኖይዳ ጌሢ ‹ፆኦሲ ዎይታቴያ ኑ ዛጋንዳኔ› ዒንሢ ሃሢ ዓይጎሮ ጋዓይ? 11ኑኡኒያ ዻቄሢ ጎኔና ዔያቶጉዲ ጎዳ ዬሱሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ማዔሢ ኑ ጉሙርቃኔ» ጌዔኔ። 12ዬማና ዴራ ባርናባሴና ጳውሎሴ ዛሎና ፆኦሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ ማዼ ዒዛ ዎልቆና ማዺንቴ ባኮንታ ዲቃሣ ባኮ ቢያ ዔያታ ኬኤዛኣና ዚቲ ጌይ ዔያቶሲ ዋይዛኔ። 13ዔያታ ኬኤዚ ኩርሴስካፓ ያይቆኦቤ፦ «ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሂንዳ ዋይዙዋቴ፤ 14ፆኦሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካፓ ፔኤም ማዓንዳ ዴሬ ዶኦሪፆና ዔያቶም ዎማይዲ ማሌቶዋ ሲሞኦኔ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 15ሃኖ ማሊፆና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ቃኣሎና ዎሊ ማላያኬ፤ ዬይያ፦ 16‹ዬካፓ ታ ማዓንዳኔ፤ ዳውቴኮ ሻሂንቴ ማኣሮ ታ ማዣንዳኔ፤ ሻሂንቲ ላኣሊንቴ ባኮዋ ጊንሣ ታ ዶዲሺ ዔቂሳንዳኔ። 17ዬያ ታ ማዻንዳሢ ሃንጎ ዓቲ ዓኣ ዓሶንታ ታ ዓሶ ማዔ፥ ሜሌ ዴራ ቢያ ታና ኮዓንዳጉዲኬ፤ 18ቤርታፓ ዓርቂ ዬያ ቢያ ፔጋሴ፥ ጎዳሢ ሂዚ ጋዓኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴያኬ። 19«ዬያሮ ታኣኮ ማሊፃ ፆኦሲ ባንሢ ማዓ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ኑኡኒ ሜታሲባኣቴ ኮሺኬ ጋዓያኬ። 20ዬያይዳፓ ‹ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ፥ ዒኢቴ ባኣዚ ሙዒፖቴ፤ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖቴ፤ ሱጉሢ ሾኦቲ ባኣያ፥ ጩኡሊንቲ ሃይቄ ቆልሞ ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢያ ዑሽኪፖቴ› ጌዒ ኑ ዔያቶም ፃኣፓንዳኔ። 21ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚናፓ ዓርቃዖ ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ናባቢንታኔ፤ ሃሣ ቃኣላ ካታሞይዳ ቢያ ኬኤዚንታኔ» ሂዚ ጌዔኔ። 22ዬካፓ ዳኪንቴዞንሢንታ ጪሞንታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢንታ ዎላ ማዒ ቡኪንቴ ዓሶ ባኣካፓ ዻካ ዓሲ ዶኦራዖ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዎላ ዓንፆኪያ ዓጮ ዳካኒ ጌስቲ ዔቂሴኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ዓሶ ዔኪ ዓኣዺሢና ኮሺ ሱንሢ ዓኣ፥ ቤርሲያኔ ጌይንታ ዪሁዳና ሲላሴና ዔያታ ዶኦሬኔ። 23ዬካፓ ፃኣፒንቴ ኪኢቶ ዔያቶ ዑፃ ዳኬኔ፤ ኪኢታ፦ «ኑኡኒ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞ ማዔ ዒንሢኮ ዒሾንሢ፥ ዓንፆኪያና ሶኦሪያናይዳ ሃሣ ኪልቂያይዳ ናንጋ ዓይሁዴ ማዒባኣ ኑ ዒሾንሢ ዒንሢ ኮሺዳ ኑ ጋዓኔ፤ 24ኑ ባኣኮይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ኑ ዔያቶ ዓይሢባኣንቴ ዒንሢ ኮራ ሙኪ ዒንሢም ኬኤዜ ቃኣሎና ሜታሲ፤ ሃሣ ዒንሢም ጎይሢ ባይዜሢ ኑ ዋይዜኔ፤ 25ዬያሮ ፔቴይዳ ቡኪንቲ ኪኢታ ዓሲ ኑ ዶኦሬስካፓ ናሽኪንታ ኑ ዒሾንሢ ባርናባሴና ጳውሎሴና ዎላ ዔያቶ ኑ ዒንሢ ባንሢ ዳካኒ ጌስቴኔ። 26ባርናባሴና ጳውሎሴና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ፔ ሼምፓሢ ሚርጌ ሜቶም ዓኣሢ ዒንጌያኬ። 27ኑ ጌስቴ ሃይሶ ዻንጋና ቃሲ ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲ ዪሁዳና ሲላሴና ኑ ዳኬኔ። 28ሃንሢ ፓይዲንቴ፥ ኮይሳ ባኮንሢፓ ዓታዛ ሜሌ ዴኤሢ ቃምባራ ኑ ዒንሢ ዑፃ ጌሡዋጉዲ ዓያኖ ጌኤዦና ኑኡናናም ኮሺ ማዒ ጴዼኔ፤ ዬንሢያ፦ 29ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ፥ ዒኢቴ ባኣዚ ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢ ሾኦቱዋንቴ ጩኡሊንቲ ሃይቄ ቆልሞ ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢያ ዑሽኪፖቴ፤ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖቴ፤ ዬንሢ ባኮፓ ዒንሢ ካፒንቴቶ ኮሺ ባኣዚ ዒንሢ ማዼኔ፤ ዓካሪ ኮሺ ናንጉዋቴ» ሂዚ ጋዓያኬ። 30ዬካፓ ኪኢቶ ዓሶንሢ ዔያቶ ሳራሣዖ ዓንፆኪያ ዓጮ ዴንዲ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ቡኩሲጋፓ ፃኣፒንቴ ኪኢቶ ዔያቶም ዒንጌኔ። 31ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ፃኣፒንቴ ኪኢቶ ናባባዖ ዳኪንቴ፥ ዶዲሻ ኪኢቶና ኮሺ ዎዛዼኔ። 32ዪሁዳና ሲላሴና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያታሢሮ ዒሾንሢ ማዔ ዓሶ ሚርጌ ቃኣላና ዞሪ ዶዲሼኔ። 33ዪሁዳና ሲላሴና ዒኢካ ዻካ ዎዴ ዴዔስካፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ዔያታ ሳራሢ ዔያቶ ዳኬ ዓሶ ባንሢ ማዒ ዴንዴኔ። 35ጳውሎሴና ባርናባሴና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሜሌ ሚርጌ ዓሲና ዎላ ማዒ ጎዳኮ ቃኣሎ ዔርዚ ዔርዚ ሃሣ ኬኤዚ ኬኤዚ ሚርጊባኣያ፥ ዻካ ዓጊኒ ዓንፆኪያይዳ ዴዔኔ። 36ሚርጊባኣያ፥ ዻካ ዓጊኒኮ ጊንፃፓ ጳውሎሴ ባርናባሴ ኮራ፦ «ሃኒ ሙኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ጎዳኮ ቃኣሎ ኑ ኬኤዜ ካታሞ ቢያይዳ ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢታ ሃንቲ ሃንቲ ዔያታ ዎይቴቴያ ኑ ዛጎም» ጌዔኔ። 37ዒማና ባርናባሴ ዮሃኒሴ ጌይንታ ማርቆሴ ዔያቶና ዎላ ዓኣዻንዳጉዲ ኮዔኔ። 38ጳውሎሴ ጋዓንቴ ዬይ ዓሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣዻንዳጉዲ ኮዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ቤርታ ጲንፒሊያይዳ ዔያቶፓ ዱማዺ ዓቴሢሮና ሃሣ ማዾይዳ ዔያቶና ዎላ ዓኣዺባኣሢሮኬ። 39ዬኖይዳፓ ዔቄያና ዔያቶ ባኣካ ፑኡፒ ማርማ ዔቃዛ፥ ዔያታ ዎሊፓ ዱማዼም ባርናባሴ ማርቆሴ ዔካዖ ዋኣፆ ካኣሚሎና ቆጲሮሴ ዓኣዼኔ። 40ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሲላሴ ዶኦሬኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጎዳሢ ጳውሎሴንሢ ፔ ኮሹሞና ካፓንዳጉዲ ሺኢጲሢና ሃዳርሲ ዒንጌስካፓ ዔያታ ዓኣዼኔ። 41ዒማና ዔያታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዶዲሺ ዶዲሺ ሶኦሪያና ኪልቂያ ጌይንታ ዓጮ ሃንቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\