ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 16

1ጳውሎሴ ዴርቤና ሊስፂራና ጌይንታ ዓጮ ዴንዴኔ፤ ሊስፂራይዳ ፂሞቴዎሴ ጌይንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋኔ፤ ዒንዳ ዒዛኮ ዓይሁዴ ፃጳፓታዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያኬ፤ ዓዴ ጋዓንቴ ዒዛኮ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓጪ ዓሲኬ። 2ሊስፂራና ዒቆኒዮኔናይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ፂሞቴዎሴ ሚርጌ ኮሺ ዓሲ ማዔሢ ማርካዻኔ። 3ጳውሎሴ ፂሞቴዎሴ ዔኪ ዓኣዻኒ ኮዔሢሮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲ ማሄኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ ዬኖ ቤዞይዳ ዓኣ ዓይሁዴ ዓሶ ዛሎሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ፂሞቴዎሴኮ ዓዴ ጊሪኬ ዓሲ ማዔሢ ዔራያታሢሮኬ። 4ጳውሎሴና ሲላሴና ሚርጌ ካታሞ ቲቂ ዓኣዻኣና ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢና ጪሞና ማሊ ቱኬ ባኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኬኤዜኔ፤ ዔያታ ማዾይዳ ፔኤሻንዳጉዲያ ሃሣ ላቴኔ። 5ዬያሮ ዱማ ዱማ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዴኔ፤ ፓይዳኣ ዔያቶኮ ኬሎይዳ ኬሎይዳ ቃሲንቲ ዴንዴኔ። 6ጳውሎሴና ሲላሴና ዒሲያይዳ ቃኣሎ ኬኤዙዋጉዲ ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ላኣጌሢሮ ፒርጊያና ጋላቲያ ዓጮ ጊዴና ቲቂ ዔያታ ዴንዴኔ፤ 7ዬካፓ ዔያታ ሚሲያ ዓጮኮ ዛጶ ሄላዖ ቢታኒያ ባንሢ ዓኣዻኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴኮ ዓያና ዒኢካ ዔያታ ዓኣዻንዳጉዲ ዓይሢባኣሴ። 8ዬያሮ ዔያታ ሚሲያ ዓጮና ጌዒ ፂሮዓዳ ዴንዴኔ። 9ዒዞ ቤዞይዳ ዹሞና ፔቴ ሜቄዶኒያ ዓሲ ዔቂ ጴዻዖ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ሜቄዶኒያ ባንሢ ፒንቂ ኑና ማኣዴ!» ጌዒ ጌዒ ዒዛ ሺኢቃያ ፆኦሲ ፔጋሲ ጳውሎሴም ዻዌኔ። 10ጳውሎሴ ዬያ ዛጌስካፓ ዑኬና ሜቄዶኒያ ዓጮ ዓኣዻኒ ኑ ኮዔኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሜቄዶኒያ ዓጮ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ኬኤዞም ፆኦሲ ኑና ዓይሤያ ማዔሢ ኑ ዔሬሢሮኬ። 11ፂሮዓዳይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ዔዔቃዖ ሳሞቲራቄ ጌይንታ ዓጮ ኑ ዓኣዼኔ፤ ዚሮ ጉቴሎ ጊንሣ ናጱሌ ኑ ዴንዴኔ። 12ዬካፓ ሃሣ ኑ ዔቂ ፒልጲሲዮሴ ሄሌኔ፤ ፒልጲሲዮሴ ጌይንታዛ ሜቄዶኒያ ዓጮይዳ ዓኣ ካታሞይዳፓ ፔቴዞ ማዔያ ሃሣ ሮሜ ዓጮ ዓሳ ማዤ ካታማኬ፤ ዬኖ ካታሜሎይዳ ኑኡኒ ዻካ ኬሊ ዴዔኔ። 13ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ካታማፓ ኬስኪ ዎርዚ ዓቺ ኑ ኬዴኔ፤ ዬና ቤዛ ኑ ኮራ ሺኢጲሢ ቤሲ ማሌኔ፤ ዒዞ ቤዞይዳ ኑ ዴዒ ዒኢካ ቡኪንቲ ዓኣ ላኣሎም ፆኦሲ ቃኣሎ ኬኤዜኔ። 14ኑ ኬኤዛ ባኮ ዋይዛ ላኣሎይዳፓ ፔቴዛ ቲያፂሮኔ ጌይንታ ካታሞይዳ ሾይንቴያ፥ ዞቄ ዓፒላ ኮርማያ፥ ሊዲያ ጎዖ ላኣሊስኬኖኬ፤ ዒዛ ፆኦሲ ካኣሽካ ላኣሊኬ፤ ጎዳሢ ዒዞኮ ዒኖ ቡሌያታሢሮ ጳውሎሴ ኬኤዛ ቃኣሎ ዒዛ ዒናፓ ዋይዛኔ፤ 15ዒዞና ዒዞኮ ማኣራ ዓኣ ዓሶና ቢያ ዋኣፆና ማስቴስካፓ፦ «ጎዳሢ ታ ጉሙርቃያ ማዒፆ ዒንሢ ጎኔኬ ጋዓያ ማዔቶ ታ ማኣራ ሙኪ ዴዑዋቴ» ጌዒ ሚርጌና ሺኢቄኔ። 16ፔቴ ኬሊ ፆኦሲ ሺኢቆ ቤሲ ኑ ዴንዳንቴ ሎንሦ ባኣዚ ዦዋቶና ኬኤዛ፥ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ፔቴ ማዾ ማዻ ዉዱሮ ናይስኬና ጎይሢዳ ኑኡና ካኣሜኔ፤ ዬና ዉዱሮ ናዔላ ፔ ዦዋቶና ዒዞ ዎይሣ ዓሶም ሚርጌ ሚኢሼ ዴንቂሳያኬ። 17ዒዛ ጳውሎሴና ኑኡናናኮ ጊንፆ ሃንቲ ሃንቲ፦ «ሃንሢ ዓሶንሢ፥ ዒንሢም ዻቂንቶ ጎይፆ ኬኤዛዞንሢ፥ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ማዻዞንሢኬ!» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 18ዬኖ ዒዛ ሚርጌ ኬሊ ማዻኔ፤ ጋፒንፃ ጳውሎሴ ዻጋዻዖ ጊንሢም ሺሪ ፑርቶ ዓያናሢም፦ «ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዒዞይዳፓ ኔ ኬስካንዳጉዲ ታ ኔና ዓይሣኔ!» ጋዓዛ፥ ፑርቶ ዓያናሢያ ቤዞና ኬስኬኔ። 19ዒዞ ዎይሣ ዓሳ ዴንቂ ዔኪ ማኣዲንታ ባኮኮ ጎይፃ ባይቄያ ማዔሢ ዛጋዖ ዔያታ ጳውሎሴና ሲላሴና ዓርቂ፥ ጎቺ ጎቺ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞ ኬሲ ካታሞ ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሼኔ። 20ዬካፓ ሮሜ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ዔኪ ሙካዖ፦ «ሃንሢ ዓሶንሢ ዓይሁዴ ዓሲኬ፤ ሃሣ ካታሞይዳኣ ዔያታ ሚርጌ ዣሎ ዔቂሲሳኔ፤ 21ኑኡኒ ሮሜ ዓሳ ዔካኒና ማዻኒ ዓይሢንቲባኣ ባኣዚ ዔያታ ኬኤዛኔ» ጌዔኔ። 22ዬያሮ ዴራ ዎሊ ዑፃ ማዒ ዎልቄና ዔያቶይዳ ዔቄኔ። ዬካፓ ዎይሣ ዓሳ ጳውሎሴና ሲላሴናኮ ዓፒሎ ዑፃፓ ጉሲሳዖ ኮኦሎና ዓሳ ዔያቶ ጳርቃንዳጉዲ ዓይሤኔ። 23ሚርጌና ዔያታ ጳርቂንቴስካፓ ቱኡሲ ማኣሪ ጌልዚ ቱኪ፥ ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ዔያቶ ዛጊ ካፓንዳጉዲ ዓይሤኔ። 24ካፓ ዓሢ ዓይሢንቴስካፓ ቱኡዞ ማኣሮኮ ጋሮይዳ ዓኣ ሜሌ ቆልዓይዳ ጌልዚ ቶኮ ዔያቶኮ ዱፄና ኮሺ ዓይሢ ቱኬኔ። 25ሳዖኮ ዴንዲ ጊዲሚሺ ማዓንዳ ዎዴይዳ ጳውሎሴና ሲላሴና ሺኢጲሢ ሺኢቂ ሺኢቂ ሃሣ ዓይኑሞዋ ዓይናዺ ዓይናዺ ፆኦሲ ጋላታንቴ፤ ሃንጎ ቱኡቴ ዓሳ ዬያ ዔያቶኮ ዋይዛኔ። 26ዒማና ዔርቲባኣንቴ ቱኡዞ ማኣሮኮ ፃጶ ሄሊ ዓጊሣ ዼኤፒ ሳዓ ዓጊፂሢ ዓጊፃዛ፥ ቱኡዞ ማኣሮ ካራ ቢያ ፔቴና ቡሊንቴኔ፤ ሃሣ ቢያ ቱኡቴ ዓሶ ቱኮና ካኖ ቢራታኣ ቡሊንቴኔ። 27ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ጊንዓስካፓ ጴጪ ቱኡዞ ማኣሮ ካራ ቡሊንቲ ዓኣሢ ዴንቃዖ ቱኡዞ ዓሳ ቶሊ ዴንዴያ ዒዛም ማላዛ ዓፓሮ ፔኤኮ ቱጊ ፔና ዎዻኒ ማሌኔ። 28ጋዓንቴ ጳውሎሴ፦ «ኑኡኒ ቢያሢ ሃይካኬ! ዬያሮ ኔ ቶኦኮይዳ ፔቴ ባኣዚታዖ ማዺፖ!» ጌዒ ዒላቴኔ። 29ዬማና ካፓ ዓሢ ፖዒ ዔኪ ጳሽኪ ጋሮ ጌላዖ፥ ጎጋይቂ ጎጋይቂ ጳውሎሴና ሲላሴናኮ ቶኮ ዴማ ባሊቲና ሎኦሜኔ። 30ዬካፓ ዔያቶ ዙሎ ኬሳዖ፦ «ታ ጎዳንሢዮ! ታ ዻቃኒ ዓይጎ ዎኦታንዳያ ኮይሳይ?» ጌዔኔ። 31ዔያታ ዒዛም፦ «ጎዳ ዬሱሴ ጉሙርቄ፤ ኔናንታ ኔ ማኣሮ ዓሶንታ ዻቃንዳኔ» ጌዔኔ። 32ዬካፓ ጎዳሢኮ ቃኣሎ ዒዛና ዒዛኮ ማኣራ ዓኣ ዓሶናም ቢያ ዔያታ ኬኤዜኔ። 33ዬማና ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ዬኖ ዋንቶ ዹማ ፔ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዺ ኪፆ ዔያቶኮ ማስኬኔ፤ ዬማፓ ኔጉዋዖ ዒዛና ማኣሮ ዓሶና ቢያ ዋኣፆና ማስቴኔ። 34ቱኡዞ ማኣሮ ካፓ ዓሢ ጳውሎሴና ሲላሴና ፔ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዺ ሙኡዚ ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢና ዎላ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄሢሮዋ ዒ ዎዛዼኔ። 35ሳዓ ካራዛ ዓጮ ዎይሣ ዓሳ፦ «ዬንሢ ዓሶንሢ ቡሊንቶንጎ» ጌዒ ፖኦሊሴስኬንሢ ዳኬኔ። 36ቱኡዞ ማኣሮ ካፓሢያ፦ «ዒንሢ ቡሊንታንዳጉዲ ዓጮ ዎይሣ ዓሳ ዓሲ ዳኬሢሮ ዓካሪ ኬስኪ ኮሺ ዓኣዹዋቴ» ጌዒ ጳውሎሴም ኬኤዜኔ። 37ጳውሎሴ ጋዓንቴ፦ «ኑኡኒ ሮሜ ዓሲታንቴ ኑ ጊዳ ዎጉዋዖ ዓሳ ቡካ ቤዞይዳ ኑና ጳርቂ፥ ቱኡዞ ማኣራ ኑና ዔያታ ቱኬኔ። ሃሢ ጊንሣ ቱኡዞ ማኣራፓ ዴሚና ኑ ኬስካንዳጉዲ ዎዲ ዔያታ ጌዔይ? ዬይ ማዑዋሴ! ዔያታ ፔ ቶኦኪና ሙኪ ኑና ኬሶንጎ!» ጌዔኔ። 38ፖኦሊሶንሢ ዬያ ዎይሣ ዓሶም ኬኤዛዛ ዎይሣ ዓሳ ጳውሎሴና ሲላሴና ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ዔራዖ ዒጊጬኔ። 39ዬያሮ ዔያታ ሙኪ፦ «ኑ ዻቤኔ፤ ማኣሩዋቴ» ጌዒ፥ ቱኡዞ ማኣራፓ ዔያቶ ኬሳዖ ካታማፓኣ ዔያታ ዴንዳንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 40ጳውሎሴና ሲላሴና ቱኡዞ ማኣራፓ ኬስኪ ሊዲያ ጎዖዞ ማኣሪ ጌሊ ዒኢካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዴንቂ፥ ዞሪ ዶዲሼስካፓ ካታሞ ሃሺ ኬስኪ ዴንዴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\