ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 17

1ጳውሎሴና ሲላሴና ዓንፒጶሊሴና ዓጶሎኒያ ጎዖ ዓጮ ጊዴና ቴስሎንቄ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቲ ቤሲ ዓኣኔ። 2ጳውሎሴ ቤርታፓ ዒዚ ዔራ ጎይፆና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ፥ ሃይሢ ማይንቲ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ኬሎና ጴዺ ጌኤዦ ማፃኣፓፓ ዔኪ ዔኪ ዓሶና ዎላ ጌስቴኔ። 3ዒማና ዒዚ ሜሲሄ ሜቶ ዔካንዳያ፤ ሃሣ ሃይቢፓኣ ዔቃንዳያ ኮይሳያ ማዔም ማዔሢ ፔጋሲ ኬኤዚ ኬኤዚ፦ «ሃይ ዒንሢም ታ ኬኤዛ ዬሱሴ ዒ ሜሲሄኬ» ጌዒ ጌዒ ኬኤዛኔ። 4ዬያሮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ቃኣሎ ዒና ዔኪ ጳውሎሴና ሲላሴና ዎላ ማዔኔ፤ ዬያጉዲ ፆኦሲ ካኣሽካ ሚርጌ ጊሪኬ ዓሲንታ ካታሞይዳ ዔርቴ ዺቢ ላኣሊንታ ቃኣሎ ዒና ዔኪ ዔያቶና ዎላ ማዔኔ። 5ዓይሁዶ ዓሳ ጋዓንቴ ቂኢሩሞና ማዾባኣ ፑርታ ዓሲ ጎይፃፓ ጎይፃፓ ቡኩሲ ጌኔ ማዻንዳጉዲ ማሄኔ። ካታሞይዳኣ ዣላ ዔቃንዳጉዲ ማሂ ሃሣ ጳውሎሴና ሲላሴና ዒያሶኔ ማኣራፓ ኬሲ ዔኪ ዴሮ ቤርቶ ሺኢሻኒ ማኣሮ ካሮ ሂዒ ኬኤሪ ጋሮ ጌሌኔ። 6ጋዓንቴ ጳውሎሴንሢ ኮዒ ዔያታ ባይዜሢሮ ዒያሱኔና ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ካታሞ ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሻኒ ጎቺ ጎቺ ዔኪ ዓኣዻዖ፦ «ሃንሢ ዓሶንሢ ዓጮ ቢያ ፑርቲሲ ሃሣ ሃይካ ሙኬኔ! 7ዒያሶኔያ ዔያቶ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ፤ ዔያታ ‹ዬሱሴ ጌይንታ ሜሌ ካኣቲ ዓኣኔ› ጌይ ሮሜ ዓጮ ካኣቲኮ ዓይሢፆ ዒፂ ማካኔ» ጌይሢና ዒላቴኔ። 8ዴሮንታ ካታሞ ዎይሣ ዓሶንታ ዬያ ዋይዛዖ ዲቃቲ ዒኔ ዱጴኔ። 9ዬካፓ ዎይሣ ዓሳ ዒያሶኔና ዒዛና ዎላ ዔኪ ሙኮና ዓሶንሢ ሚኢሼ ዓይሢሳዖ ሃሼኔ። 10ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ሳዓ ዹዹማኣና ቤኤሪያ ዓጮ ጳውሎሴና ሲላሴና ዑኬና ዓኣዻንዳጉዲ ዳካዛ፥ ዒኢካ ዔያታ ሄላዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሌኔ። 11ቤኤሪያይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ቴስሎንቄይዳ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፒዜ ማሊሢና ዓኣያ ማዔሢሮ ቃኣሎ ዋይዚ ዼኤፒ ዎዛና ዔኪ ቃኣሎኮዋ ጎኑሞ ዔራኒ ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማፃኣፖ ዛጋኔ። 12ዬያሮ ዔያቶይዳፓ ሚርጌሢ ፆኦሲ ጉሙርቄኔ፤ ጊሪኬ ዓሶይዳፓኣ ሚርጌ ዖርጎቺ ላኣሊ፤ ሃሣ ሜሌ ሚርጌ ዓቲንቄያ ፆኦሲ ጉሙርቄኔ። 13ጋዓንቴ ቴስሎንቄይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ቤኤሪያይዳ ፆኦሲ ቃኣሎ ኬኤዜሢ ዋይዛዖ ዒኢካ ሙኪ ዴሮ ፑርታ ማሊሢና ዔቂሲ ዣሎ ማዤኔ። 14ዒማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዑኬና ጳውሎሴ ባዞ ዓጮ ዓኣዻንዳጉዲ ዳኬኔ፤ ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ጋዓንቴ ዒኢካ ዓቴኔ። 15ጳውሎሴ ጎይፆና ዓኣሤ ዓሳ ዒዛ ዓቴና ሄሊሴኔ፤ ዬና ዓሳ፦ «ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ታ ኮራ ዑኮ ሙኮንጎ» ጋዓ ኪኢታ ጳውሎሴ ኮራፓ ዔኪ ቤኤሪያ ማዔኔ። 16ጳውሎሴ ዓቴናይዳ ዴዒ ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ካፓንቴ ካታሜሎይዳ ሜሌ ካኣሺ ባኣዚ ኩሜያ ማዔሢ ዛጋዖ ፔ ማሊፆና ማሊ ሜታዼኔ። 17ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ፥ ዓይሁዶ ዓሶና ፆኦሲ ካኣሽካ ጊሪኬ ዓሶና ሃሣ ቦኦኮ ቤዞይዳ ጴዻ ዓሶና ዎላ ፔ ማሊፆ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌስቴኔ። 18ዔፒቆሮሴ ሃሣ ዒስቶኬ ዓሶ ጌይንታ ዔሮ ዓሶይዳፓ ዒዛ ኮራ ዓሲ ሙኪ ሙኪ ማርማኔ። ዔያታ ዒዛና ማርማዖ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ሃይ ጌኤሲኮ ፃጲ ዔሩዋዖ ጌስታ ዓሢ ዎዚ ጋዓኒ ኮዓይ?» ጋዓዛ፥ ሃንጎዋታ ጊንሣ፦ «ዓኪ ማዔ ካኣሽኮ ፆኦዛ ዛላ ኬኤዛያ ማላኔ» ጋዓኔ። ዬኖ ዔያቶ ጌይሴሢ ጳውሎሴ ዬሱሴና ዒዛኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎዋ ኬኤዜሢሮኬ። 19ዬያሮ ጳውሎሴ ዔያታ ዓሪዮስፓጎሴ ጌይንታ ቡኪንቶ ቤዞ ዔኤሊ ዔኪ ሙካዖ፦ «ኔኤኒ ዔርዛ ዓኮ ባካ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ዳንዳዓ? 20ፔቴ ፔቴ ዓኪ ማዔ ባኣዚ ኔ ኑም ኬኤዜኔ፤ ዬያሮ ዬንሢ ባኮንሢ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 21ዬያ ዔያታ ጌዔሢ ዓቴናይዳ ናንጋ ዓሶንታ ዒኢካ ናንጋ ሜሌ ዓጮ ዓሳኣ ቢያ ዓኪ ባኣዚ ኬኤዚሢና ዋይዚሢና ዎዶ ፔኤኮ ዓኣሣኒ ኮዓሢሮኬ። 22ዬማና ጳውሎሴ ዓሪዮስፓጎሴይዳ ቡኪንቴ ዓሶ ቤርታ ዔቃዖ፦ «ዓቴና ዓጪ ዓሲዮቴ! ሚርጌና ዒንሢ ካኣሺ ካኣሽካያ ማዔሢ ታ ዛጋኔ፤ 23ዎይቴይ ጌዔቶ ዒንሢኮ ካታሞ ታ ሃንቲ ሃንቲ ዒንሢኮ ካኣዦ ቤዞ ታ ዛጋኣና ‹ዔርቲባኣ ፆኦሲም› ጌይንቲ ፃኣፒንቴ፥ ሹቺና ኮሾና ዔኤቢ ዒንጎ ቤሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዓካሪ፥ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዬያ ዔርቲባኣንቴ ዒንሢ ካኣሽካ ፆኦዛሢ ዛሎኬ። 24ዒዚ ዓጮንታ ዓጮይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ማዤሢኬ፤ ሳዖና ጫሪንጮናኮዋ ጎዳኬ፤ ዒዚ ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ካኣሺ ማኣሪዳ ናንጉዋሴ። 25ሼምፔንታ ዑኡሲንታ ሜሌ ባኮዋ ቢያ ዓሲም ዒንጋሢ ዒዛ ማዔሢሮ ፔቴታዖ ዒዛም ፓጬ ባኣዚ ባኣሴ፤ ዓሲ ማኣዶዋ ዒዛም ኮይሱዋሴ። 26ዒዚ ዓሲ ዜርሢ ቢያ ፔቴ ዓሲዳፓ ማዤኔ፤ ዬያኮ ቤርታ ዓሲ ናንጋንዳ ዎዶና ናንጋንዳ ቤዞዋ ማሊ ጊኢጊሼኔ። 27ዬያ ዒ ማዼሢ ዓሲ ዒዛ ኮዓንዳጉዲና ዛጊ ኮዒ ዴንቃንዳጉዲኬ፤ ያዺ ማዔቶዋ ፆኦሲ ኑና ቢያሢዳፓ ሃኬኬ ጌይሢቱዋሴ። 28ዓይጎሮ ጌዔቶ፦ ‹ሼምፔና ኑ ዴዓሢ፥ ኑኡኒ ዓጊፂ ሃንታሢ ናንጊያ ኑ ናንጋሢ ዒዛናኬ› ዬይያ ዒንሢኮ ዓይናዻ ዓሳ፦ ‹ኑኡኒ ቢያሢ ዒዛ ናይኬ› ጋዓሢ ጉዴያኬ። 29«ዓካሪ፥ ኑ ዒዛ ናይ ማዔቶ ‹ፆኦሲ ዓሲ ዔራቶና ዓሲ ማሊሢና ዎርቄይዳፓ ሃሣ ቢራ ዓንጊና ሹቺናይዳፓ ኮሺንቴ ባኣዚ ማላኔ› ጌዒ ማላንዳያ ኑና ኮይሱዋሴ። 30ዓሳ ቤርታ ዒዛ ዔሪባኣ ዎዶና ማዼ ባኮ ፆኦሲ ዛጊ ዓኣሤኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዓጮይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ጎሜይዳፓ ማዓንዳጉዲ ዓይሤኔ። 31ዒዚ ዶኦሬ ዓሢ ዛሎና ዓጮ ቢያይዳ ጎኑሞና ዎጋንዳ ኬሊ ጌሤኔ፤ ዬያ ዒ ጎናሲ ዔርዜሢ ዬያ ዒዚ ዶኦሬሢ ሃይባፓ ዔቂሲፆናኬ» ጌዔኔ። 32ዒማና «ሃይቢፓ ዔቂሢ» ጋዓዞ ዔያታ ዋይዛዖ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዛ ቦሄኔ፤ ዛሎ ዓሳ ጋዓንቴ፦ «ሃኖ ባኮ ዛሎ ሜሌ ዓቢ ኔ ኬኤዛንቴ ኑ ዋይዛንዳኔ» ጌዔኔ። 33ዬካፓ ጳውሎሴ ቡኪንቶ ባኣካፓ ኬስኪ ዓኣዼኔ። 34ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ማዒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ዬኖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሶ ባኣኮይዳ ዓሪዮስፓጎሴ ቡኪንቶ ቤዛ ዎጎ ዎጋያ ማዔ፥ ዲዮኒሲዮሴ ጌይንታ ዓሲና ዴማሪሶ ጌይንታ ፔቴ ላኣሊስኬኖና ሃሣ ሜሌ ዓሲያ ዓኣኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\