ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 18

1ዬካፓ ጳውሎሴ ዓቴናይዳፓ ዔቂ ቆሮንቶሴ ዓኣዺ፥ 2ዒኢካ ጳንፆሴ ጌይንታ ዓጪዳ ሾይንቴ ዓቂላ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዴንቄኔ። ዬማና ዓቂላ ፔኤኮ ማቾ ጲሪስቂላ ጌይንታዞና ዎላ ዒፃሊያ ዓጮይዳፓ ሃጊ ሙሙካኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ቄላውዶሴ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ሮሜ ዓጫፓ ኬስካንዳጉዲ ዓይሤሢሮኬ፤ ዬያሮ ጳውሎሴ ዔያቶ ኮራ ዓኣዺ ዔያቶና ዎላ ዔርቴኔ። 3ዒዛኮ ማዻ ዓዳ ዔያቶ ጎይፆ ዓፒላና ማዦ ማኣሮ ሲኪሢታሢሮ ዔያቶና ዎላ ዴዒ ዬኖ ማዾ ማዻኔ። 4ሃሣ ዓይሁዴ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ኬሎና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዓኣዺ ዓኣዺ ሃይሴ ኬኤዚ ዓይሁዴ ዓሶንታ ጊሪኬ ዓሶንታ ዒ ኬኤዛ ባኮ ጉሙርቃንዳጉዲ ዶዲሺ ኬኤዛኔ። 5ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ሜቄዶኒያይዳፓ ዬዓዛ ጳውሎሴ ቢያ ዎዴ፦ «ዬሱሴ ሜሲሄኬ» ጌዒ ዓይሁዶ ዓሶም ማርካዺ ማርካዺ ሃሣ ዔያቶ ዔርዛኔ። 6ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛ ማኪ ጫሽካዛ ፔኤኮ ቶኮ ፒፂ፦ «ማይ ዓካሪ ዒንሢ ፑርታና ዎጊንቴቴ ዒንሢ ዻቢንቲናኬ! ታና ዖኦጪሳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ሃካፓ ዓካሪ ታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባንሢ ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ። 7ዬያይዲ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ቲቶስ ዒዮስፆሴ ጌይንታ ዓሲስኬያ ማኣሪ ዴንዴኔ፤ ዬይ ዓሢ ፆኦሲ ካኣሽካያ ሃሣ ማኣራ ዒዛኮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞኮ ኮራኬ። 8ዬማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጌ፥ ቄሪስጶሴ ጌይንታስኬይ ፔ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢና ዎላ ጎዳ ጉሙርቄኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ቆሮንቶሴ ዓጮ ዓሲያኣ ጳውሎሴ ኬኤዛሢ ዋይዚ ጎዳ ጉሙርቂ ዋኣፆናኣ ማስቴኔ። 9ጎዳሢያ ጳውሎሴም ዹሞና፦ «ዒጊጪፖ፥ ኬኬኤዜ፤ ዚቲ ጌዒፖ፤ 10ዓይጎሮ ጌዔቶ ታኣኒ ኔኤና ዎላኬ፤ ሃኖ ካታሜሎይዳ ታኣኮ ሚርጌ ዓሲ ዓኣኔ፤ ኔ ጊዳ ፑርታ ባኣዚ ማዻንዳ ዓሲ ፔቴታዖ ባኣሴ» ጋዓያ ፔጋሲ ዻዌኔ። 11ዬያሮ ጳውሎሴ ፆኦሲ ቃኣሎ ዴሮም ኬኤዚ ኬኤዚ ፔቴ ሌዔና ሲላና ዒኢካ ዴዔኔ። 12ጋሊዮሴ ዓካይያ ጎዖ ዓጮይዳ ዎይሣያ ማዔ ዎዶና ዓይሁዶ ዓሳ ፔቱሞና ጳውሎሴይዳ ፑርታ ማሊሢና ዔቂ፥ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ኮራ ዒዛ ዔኪ ዓኣዻዖ፦ 13«ሃይ ዓሢ ዎጋ ዓይሡዋ ጎይሢና ዓሳ ፆኦሲ ካኣሽካንዳጉዲ ዓሶ ዻቢሻኔ» ጌዔኔ። 14ዒማና ጳውሎሴ ማሂ ኬኤዛኒ ጊኢጊንቲ ዓኣንቴ፥ ጋሊዮሴ ዓይሁዶ ዓሶም፦ «ዒንሢ ዓይሁዶ ዓሳ! ዒንሢዳ ዎንዴ ፑኡፒ ጌኔ ባኣዚ ማዺንቴቴ ዒንሢኮ ጌኤዞ ታ ዋይዛንዳያታንቴ፥ 15ሃሢ ጌይንቴ ባኣዚና ዔኤቢኮ ሱንሢና ሃሣ ዒንሢኮ ዎጌ ዛላ ዒንሢ ሞኦታቴ ዬይ ዒንሢ ሜቶኬ፤ ታኣኒ ሃያ ባኮይዳ ዎጋኒ ኮዑዋሴ» ጌዔኔ። 16ያዺ ጌዔስካፓ ዎጎ ዎጎ ቤዛፓ «ኬስኩዋቴ» ጌይ ዔያቶ ኬሴኔ። 17ዬማና ቢያሢ ዓይሁዶ ዓሶ ቡኪንቶ ቤዞኮ ሱኡጋሢ፥ ሶስቴንሲኔ ዓርቂ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታ ጳርቄኔ፤ ዬይ ባካ ቢያ ማዺንታኣና ጋሊዮሴ ዔኤቢ ዓቴኔ ጎዑዋሴ። 18ጳውሎሴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ሚርጌ ኬሊ ቆሮንቶሴይዳ ዴዔስካፓ ዔያቶ «ኮሺ ዴዑዋቴ» ጌዒ ዋኣፆ ካኣሚሎና ሶኦሪያ ዓኣዼኔ፤ ዒማና ጲሪስቂላና ዓቂላና ዒዛና ዎላ ዓኣዼኔ፤ ዒዛኮ ናኣቢ ዓኣሢሮ ዴንዳንዳሢኮ ቤርታ ኪንኪሪያ ጌይንታ ቤሲዳ ቶኦኮ ፔኤኮ ጉኡሌኔ። 19ዬካፓ ዴንዲ ዔያታ ዔፕሶኔ ዓጮ ሄላዖ ጲሪስቂላና ዓቂላና ዒኢካ ሃሺ ፔኤሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ዓይሁዴ ዓሶም ሃይሶ ኬኤዛኔ። 20ሚርጌ ዎዴ ዔያቶና ዎላ ዴዓንዳጉዲ ዓሳ ዒዛ ሺኢቄንቴ ዒዚ ዔኤዒባኣሴ። 21ጋዓንቴ፦ «ፆኦሲ ጌዔቴ ሜሌ ዓቢ ዒንሢ ኮራ ታ ማዒ ሙካንዳኔ» ጋዓዖ፥ ዔፕሶኔ ዓጮይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዓኣዼኔ። 22ዒዚ ቂሳሪያ ሄላዖ፥ ዬካፓ ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ «ኮሺዳ» ጌዔስካፓ ማዒ ዓንፆኪያ ዓኣዼኔ። 23ዒኢካ ዻካ ዴዔስካፓ ጋላቲያና ፒርጊያ ዓጮናይዳ ፔቴ ቤዛፓ ሜሌ ቤሲ ሃንቲ ሃንቲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዶዲሼኔ። 24ዒስኪንዲሪያ ዓጪ ዓሲ ፔቴ ዓጲሎሴ ጎዖ ዓይሁዴ ዓሲስኬይ ዔፕሶኔ ዓጮ ሙኬኔ፤ ዒዚ ጌኤዦ ማፃኣፖ ኮሺ ዔራያ ሃሣ ጌስቶ ጎይሢ ዔሪ ጌስታ ዓሲኬ። 25ዬይ ዓሢ ጎዳ ዛሎ ኮሺ ዔራያና ዓያናና ዒናፓ ማዻኒ ማላያ ማዒ ዬሱሴ ዛሎ ፒዜ ኬኤዚ ኬኤዚ ዔርዛኔ። ያዺ ማዔቶዋ ዒዚ ባሼ ዔራሢ ዮሃኒሴኮ ዋኣፆ ማስኪፆ ዛሎ ሌሊኬ። 26ዬማና ዒዚ ጫርቂ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፤ ጋዓንቴ ጲሪስቂላና ዓቂላና ዒዛሲ ዋይዛዖ ዒዛ ዔያታ ፔ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዺ፥ ፆኦሲ ጎይፆ ዛሎ ቤርታኣስካፓ ባሼ ቡሊ ዒዛም ኬኤዜኔ። 27ዓጲሎሴ ዓካይያ ዓኣዻኒ ጋዓዛ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒዛ ማሊፆ «ቃራኬ» ጌዔኔ፤ ዓካይያይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቃራሲ ሾኦቺንሢ ዒዛ ዔካንዳጉዲ ኪኢታ ዔያቶም ዳኬኔ። ዒኢካ ዒዚ ሄላዖ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዛሎና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዔ ዓሶም ዼኤፒ ማኣዶ ማዔኔ። 28ዎይቲ ጌዔቶ ዬሱሴ ሜሲሄ ማዔሢ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳፓ ዔኪ ማርካሲ ማርካሲ፥ ዴሮ ቢያሢ ቤርታ ሚርጌና ማርሚ ዓይሁዶ ዓሶ ላሢፆናኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\