ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 2

1ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺሢ ኬሊ ጌዒ ቦንቾ ኬላ ጋፔስካፓ ዶንጊታሚ ኬሊ ዴዒ ቦንቾ ጴንፄቆስፄ ጌይንታ ቦንቾ ኬሎና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ፔቱሞና ቡኪ ፔቴ ቤስካ ዓኣንቴ፥ 2ዔርቲባኣ ዶዲ ዓልጎ ዢባሬጉዴ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኪ ዔያታ ዓኣ ጋሮ ኩሜኔ። 3ዓዳ ታሚኮ ሎስቶ ማላያ ሚርጌ ዒንዲርሲ ዔያቶም ጴዻዖ፥ ፓቂንቲ ፓቂንቲ ፔቴ ፔቴሢ ዑፃ ዴዔኔ። 4ዬማና ቢያሢዳ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ኬዴኔ፤ ሃሣ ዓያኖ ጌኤዣ ዔያቶም ጌስታንዳጉዲ ዒንጌ ዱማ ዱማ ሙኡቺና ጌስቲሢ ዓርቄኔ። 5ዓጪ ማዔ ካራና ዓኣ ቤዛፓ ቢያ ሙኬ፥ ፆኦሲ ካኣሽካ ዓይሁዴ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋኔ። 6ዒማና ዬኖ ዑኡዜሎ ዋይዛዖ ሚርጌ ዓሲ ሙኪ ዒኢካ ቡኪንቴኔ፤ ዬና ጌስታ ዓሳ ዬያ ሙኪ ቡኪንቴ ዱማ ዱማ ዓሶኮ ሙኡጮና ጌስታንቴ ዋይዜስካፓ ዓሳ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። 7ሃሣ ዲቃቲ ሄርሺሢና ሂዚ ጌዔኔ፦ «ሃኣታ ሃያይዲ ጌስታ ዓሳ ቢያ ጌሊላ ዓሲቱዋዓዳ? 8ሂዳዖ ሃሢ ዔያታ ኑኡኮ ኑ ሾይንቴ ዓጮ ሙኡጮና ጌስታንቴ ኑ ዋይዛሢ ዎይቲዳይ? 9ኑኡኒ ሃሢ ናንጋሢ ጳርቴይዳ፥ ሜዴይዳ፥ ዔላኣሜይዳ፥ ሜሶፖታሚያይዳ፥ ዪሁዳይዳ፥ ቄጶዶቂያዳ፥ ጳንፆሴይዳ፥ ዒሲያይዳ፥ 10ፒርጊያይዳ፥ ጲንፒሊያይዳ፥ ጊብፄይዳ፥ ቄሬና ጌይንታ ካታሞ ኮይላ ዓኣ ሊቢያ ዓጮይዳኬ፤ ሃሣ ሮሜ ዓጫፓ ሙኬ ዓይሁዴ ዓሶንታ ቤርታ ዓይሁዴቱዋዖ ዓይሁዴ ማዔ ዓሳ ኑኡኒያ ዓኣኔ፤ 11ዬያጉዲ ቄርፄሴ ዓጪ ዓሲንታ ዓሬቤ ዓጪ ዓሲንታ ዓኣኔ፤ ሃይሾ፦ ሃይ ዓሳ ቢያ ፆኦሲ ማዼ ፑኡፖ ማዾ ዛሎ ኑ ሙኡጮና ኬኤዛሢ ኑ ዋይዛንቴሞ!» ጌዒ፥ 12ቢያሢ ዲቃቲ ሄርሻዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ፦ «ሃይ ዓይጎ ባኣዚ ናንዳይ!» ጌዒ ጌዒ ዎሊ ኮራ ዖኦጬኔ። 13ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ዓማሊ ማሃዖ፦ «ዎይኔፓ ኮሾና ዑዦ ዑሽኪ ዔያታ ማማሢንቴያዋይ!» ጌዒ ጌዒ ቦሄኔ። 14ዒማና ጴፂሮሴ ታጶ ፔቴ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ዔቂ ዓኣዖ ዴሮም ዑኡዞ ፔኤሲ ዼጊዲ ሂዚ ጌዒ ኬኤዜኔ፦ «ዒንሢ ዪሁዳ ዓጮ ዓሶ ማዔ ኑ ዓሶንታ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓሳ ቢያ ማዺንቴ ባካ ዓይጎታቴያ ዔራኒ ታ ጋዓሢ ኮሺ ዋይዙዋቴ፤ 15ሳዓ ሃጊ ሶኦፓ ዎዴታሢሮ ዒንሢ ማላሢጉዲ ሃይ ዓሳ ማማሢንቴያቱዋሴ፤ 16ጋዓንቴ ሃይ ሃኣዺ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒዩዔኤሌ ኬኤዛዖ፦ 17‹ፆኦሲ ጋፒንፆ ኬሎና ሃኣዺ ማዓንዳኔ ጋዓኔ፦ ታኣኮ ዓያኖ ታኣኒ ቢያ ዓሲ ዑስካ ላኣላንዳኔ፤ ዒንሢኮ ዓቲንቆና ዉዱሮ ናኣቶና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛንዳኔ፤ ዼጌሢያ ሃሣ ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዋ ባኣዚ ዛጋንዳኔ፤ ጋርቾ ዓሳኣ ዓውቲ ዓውታዻንዳኔ። 18ዬያጉዲ ዬኖ ዎዶና ዓቲንቆና ላኣሎና ማዒ ታኣም ማዻ ዓሶ ዑፃ ዓያኖ ታኣኮ ታ ላኣላንዳኔ፤ ዔያታኣ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛንዳኔ። 19ሌካ ጫሪንጮይዳ ዲቃሢ ሄርሺሳ ባኣዚ ሊካ ሳዖይዳ ታ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ታ ዻዋንዳኔ፤ ሱጉሢና ታሚና ሃሣ ጩቢ ሊኢሎጉዲ ላሂ ጴዻንዳኔ። 20ዼኤፒ ሃሣ ሚርጌና ቦንቺንታያ ማዔ ጎዳኮ ሙኮ ኬላ ሄላንዳሢኮ ቤርታ ዓባ ዹማንዳኔ፤ ዓጊናኣ ሃሣ ሱጉሢ ማላንዳኔ። 21ጎዳ ማኣዶም ጌዒ ዔኤላ ዓሲ ቢያ ዻቃንዳኔ›» ሂዚ ጌዔሢ ኩማንዳጉዲኬ። 22ጋዓዖ፥ ቃሲ ጊንሣ ጴፂሮሴ፦ «ሃይ ኑ ዓሶ ማዔ ዒስራዔኤሌ ዓሳ! ሃያ ታ ኬኤዛ ባኮ ኮሺ ዋይዙዋቴ፤ ዒንሢያ ቤርታዺ ዔራሢጉዲ ናዚሬቶ ዬሱሴ ፆኦሲዳፓ ዳኪንቲ ዒንሢ ባኣካ ጴዼያ ሃሣ ፆኦሱሞ ቢታንቶ ዒዛኮ ዓኣያኬ፤ ዬይ ፑኡፑማ ዒዛኮ ዔርቴሢ ፆኦሲ ዒዛ ዛሎና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ማዾ፥ ዲቃሣ ባኣዚ፥ ዼኤፒ ማላታ ማዓ ባኣዚ ዒንሢ ቤርታ ማዺፆናኬ። 23ፆኦሲ ቤርታዺ ማሌሢጉዴያና ሃሣ ማዺንታንዳሢ ዒ ዔሬ ጎይፆና ዒንሢም ዒዚ ዓኣሢንቲ ዒንጊንቴኔ፤ ዒንሢያ ዒዛ ፑርቶ ዓሶም ዒንጊ ሱፂንቲ ሃይቃንዳጉዲ ማሄኔ። 24ፆኦሲ ጋዓንቴ ሃይቢኮ ዓኣ ዎልቆ ሜንሢ ሃይቢፓ ዒዛ ዔቂሴኔ፤ ሃይቢያ ዒዛ ዓርቂ ቃዛኒ ዳንዳዒባኣሴ። 25ዳውቴ ዒዛ ዛሎ ኬኤዛዖ፦ ‹ጎዳ ታኣኒ ቢያ ዎዴ ታኣኮ ቤርታ ዓኣንቴ ዛጋኔ፤ ዒ ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዓኣሢሮ ታ ሂርጋዓ፤ 26ዬያሮ ታኣኒ ዎዛዻኔ፤ ዒና ሃሣ ታኣኮ ዎዛና ኩሜኔ። ሃይቃ ዓሽኬላ ታኣኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛና ናንጋኔ፤ 27ሼምፔሎ ታኣኮ ኔ ሃይቄ ዓሶ ባኣካ ሃሺንዱዋሴ፤ ኔኤኮ ጉሙርቂንታ ዓይላሢ ዱኡፖ ዔቶይዳ ኔ ዎዒሲንዱዋሴ። 28ናንጊኮ ጎይሢ ታኣም ኔ ዻዌኔ፤ ሃሣ ኔኤኒ ታኣና ዎላ ዓኣሢሮ ዎዛ ታኣኮ ጉቤ ዒናፓ ማዓንዳኔ› » ሂዚ ጌዔኔ። 29ጌዔስካፓ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ቤርታኣ ዓዶንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዳውቴ ሃይቂ ዱኡቴሢና ሃሣ ዒዛኮ ዱኡፓ ሃኖ ሄላንዳኣና ኑ ኮራ ዓኣሢ ፔጌና ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ። 30ዳውቴ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማዔሢሮ ሃሣ ፆኦሲ ዒዛም ‹ኔኤኮ ዜርፃፓ ፔቴ ዓሲ ታኣኒ ኔ ካኣቱሞ ቤዛ ጌሣንዳኔ› ጌዒ ጫኣቄሢሮ ዒዚ ዬያ ዔሬኔ፤ 31ዬያይዳፓ ዔቄያና ሜሲሄ ዱኡፖ ዔቶይዳ ዓቲንዱዋኣሢና ዓሽካ ዒዛኮ ዒኢካ ዎዒንዱዋኣሢ ቤርታዺ ዔሪ ዔቂፆ ዛሎ ኬኤዜኔ። 32ፆኦሲ ዬያ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴኔ፤ ኑኡኒያ ቢያሢ ዬያ ባኮኮ ማርካኬ። 33ፆኦሲ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቴ ቤዞ ዒዛም ዒንጌኔ፤ ሃሣ ዓዳሢዳፓ ዒንጊንታንዳኔ ጌይንቴ ዓያኖ ጌኤዦዋ ዔኬኔ፤ ሃያ ዒንሢ ዛጋ ባኮና ዋይዛ ባኮ ዒዚ ላኣሌኔ። 34- 35«ዓካሪ ጫሪንጮ ዓኣዼሢ ዳውቴቱዋሴ፤ ዳውቴ ፔ ቶኦኪና፥ ‹ናንጊና ናንጋ ጎዳ ታ ጎዳሢም (ሜሲሄም) ኔ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ› ጌዔኔ ጌዒ ኬኤዜኔ። 36«ማይ ዓካሪ ሃያ ዒንሢ ሱፄ ዬሱሴ ፆኦሲ ሜሲሄ ሃሣ ጎዳቲ ማሄሢ ዒስራዔኤሌ ዴራ ቢያ ጎኔና ዔሮንጎ!» ጴፂሮሴ ጋዓዛ፥ 37ዓሳ ዬያ ዋይዜስካፓ ዒኔ ዱጲ ዖያዖ ጴፂሮሴንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢ ኮራ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ዓካሪ ኑ ዎዶንዶይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 38ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ጎሞ ቡኡፁዋቴ፤ ጎማ ዒንሢኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዋኣፆ ማስቱዋቴ፤ ፆኦሲ ዒንጊሢ ማዔ ዓያኖ ጌኤዦ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 39ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲኮ ዎዞ ቃኣላ ዒንሢንታ ዒንሢኮ ናኣቶንታም ሃሣ ጎዳ ፆኦዛሢ ፔ ባንሢ ዔኤላንዳ ሃጋ ሴካ ቤርታ ሙካንዳ ዓሶም ቢያኬ» ጌዔኔ። 40ሃሣ ዬያጉዲ ቃሲ ሚርጌ ባኣዚ ማርካ ማሂ ኬኤዚ ኬኤዚ፦ «ሃያ ዎቦ ሾይንቶይዳ ሄላንዳ ባይሲንቶይዳፓ ዒንሢ ቶኦኮ ዻቂሹዋቴ» ጌዒ ዔያቶ ዞሬኔ። 41ዬያ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ጴፂሮሴ ጌዔ ባኮ ጎኔኬ ጌዒ ዔኪ ዋኣፆ ማስቴኔ፤ ዬኖ ኬሎና ሃይሦ ሺያ ማዓ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጎናሲ ዔኪ ዔያቶይዳ ቃሲንቴኔ። 42ዬያታ ዳኪንቴዞንሢኮ ዔርዚፆ ዋይዚ ዋይዚ፥ ፔቱሞና ናሽኪንቲ ዎላ ናንጊ ናንጊ፥ ካሣኣ ዎላ ሙዒ ሙዒ ሺኢጲሢያ ዶዲ ሺኢቃኔ። 43ዬኖ ዎዶና ዳኪንቴዞንሢ ዛሎና ሚርጌ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ዲቃሣ ባኣዚና ማዺንታያ ማዔሢሮ ዒዞ ዎዶና ዒኢካ ናንጋ ዓሳ ቢያ ዬያ ባኮ ዲቃቲ ዛጋኔ። 44ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጋዓንቴ ፔቱሞና ናንጋኔ፤ ዔያቶኮ ዓኣ ባካ ቢያሢሮኬ። 45ዔያታ ፔኤኮ ዓኣ ሳዖና ቆሎና ሻንቺ ሻንቺ ሚኢሾ ዎሊም ኮይሳሢ ጎይፆ ፓቃኔ። 46ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ፔቱሞና ቡኪንታኔ፤ ፔቴ ፔቴሢኮ ማኣሮ ዓኣዺ ዓኣዺ ካሣ ዎላ ሙዒ ኮሺ ዒኔና ዎዛዺ ናንጋኔ፤ 47ፆኦሲያ ዔያታ ጋላታኔ፤ ዓሲ ቢያ ዔያቶ ቦንቻኔ፤ ፆኦሲ ሃሣ ዔያቶ ጊዳ ዻቃ ዓሲ ቢያ ኬሊ ቃሳኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\